SKULLE VILJA ATT ALLA IN ENGLISH

What does skulle vilja att alla mean in Swedish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0545

would like all (6)

Examples of using Skulle Vilja Att Alla in a sentence and their translations

Jag skulle vilja att alla talade om verkligheten.
I would like everybody to speak about the reality.
Skulle vilja att alla kunde se den.
I want everyone to see it.
Välj alternativet "sammanfoga alla kalendrar i en vy" om du skulle vilja att alla kalendrar visas tillsammans i en agendavy.
Select the"Merge all calendars into one view" option if you would like all your calendars to be shown together in one agenda view.
Vissa skulle vilja att alla nationella medborgare, oberoende av i vilket land de är bosatta, tas i beaktande.
Some would like all their national citizens, irrespective of their country of residence, to be taken into consideration.

Jag skulle vilja att alla får större inflytande och en chans att påverka situationen kring sig själv.
I wish that all of us had a better chance to influence our own situation.
Min kollega pronk sade för en stund sedan att han skulle vilja att alla insåg att medlemsstaterna organiserar tillfälligt arbete på olika sätt.
My colleague, mr pronk, said a moment ago that he would like everyone to recognise that member states organise temporary work in different ways.
Jag skulle vilja att alla de som har älskat mig kunde bilda ett slags mur runt mig.
I would like everyone who's ever cared about me... here around me now, like a wall.
Jag skulle vilja att alla närvarande och kommissionsledamoten uppmärksammade detta nu.
I would like everyone here present and the commissioner to devote their attention to this now.
Jag skulle vilja att alla bara en dag upptäcker att jag är borta.
I would like everyone to turn around one day and realize i have already gone.
Jag skulle vilja att alla som är för EU inte gömmer sig bakom kommissionen, om majoriteten i europaparlamentet röstar på ett
I would like all pro-europeans not to hide behind the commission if the majority in the european parliament votes differently
Därför vill jag fästa er uppmärksamhet vid detta faktum, och jag skulle vilja att alla eu-medborgare hade samma chanser och en garanterad möjlighet att
This is why i am drawing attention to this fact, and i would like all EU citizens to have equal chances and a guaranteed
Jag skulle vilja att alla ni som har uttalat er med sådan belåtenhet i dag försöker föreställa er hur det är
I would like all of you who have spoken with such satisfaction today to try and imagine having to stand
Jag hoppas att den kommer att åtnjuta snabb tillväxt, men jag skulle vilja att alla hamnar i europa behandlades på samma sätt, så att
I hope it will enjoy rapid growth, but i would like all ports in europe to be treated equally, so that
Jag skulle vilja att allt skedde mycket snabbare.
I would like everything to happen much more quickly.
Andra skulle vilja att alla invånare i ett land tas i beaktande.
Others would like to see all inhabitants in their countries being taken into consideration.
Jag vill inte att vilda fåglar skall gallras ut, men jag skulle vilja att alla alternativa lösningar undersökts.
I do not want to see the culling of wild birds but i would like to see every alternative explored.
Vi skulle vilja att alla frågor som har halkat efter de tidsplaner som har fastställts skall avslutas till årsslutet 2004.
We would like everything that has fallen behind the timetables that have been set to be concluded by the end of 2004.
Vi har året för den biologiska mångfalden, men jag skulle vilja att alla år skulle vara den biologiska mångfaldens år.
We have the year of biodiversity, but i would suggest that every year should be the year of biodiversity.
Jag skulle vilja att alla andra länders regeringar inspireras av den belgiska regeringens positiva syn på denna fråga, så att vi
I would like the governments of all the other countries to be inspired by the belgian Government's positive view of this matter so
Jag skulle vilja att alla som i morgon röstar nej till pse-gruppens och våra ändringsförslag i valkampanjen talar om för sina
I would ask anyone who votes tomorrow against the PSE's and our proposed amendments to tell his voters in the
Om du är trött på alla tråkiga bikinin som du alltid har använt och du skulle vilja att alla skulle tappa andan när de ser dig i bikini, så är den här den rätta bikinin för dig.
If you are tired of those dull bikinis you have always worn and would like to leave everyone breathless this summer, this is the right bikini for you.
Skulle du vilja att alla visste att det var din far?
Would you want anyone to know if that was your dad?
Skulle jag vilja att allaskolan såg den här bilden?
Would i want everybody at school to see this picture?
Nej, att vi alla skulle vilja att jeff var här.
No, that we would all like to have jeff at this party.
Jag skulle vilja begära att alla parlamentsledamöter får en kopia av expertrapporten.
I should like to request that each member of this parliament receive a copy of the expert report.
Vi skulle vilja se att alla efterföljande ordförandeskap visar prov på samma slags goodwill.
We should like to see all the subsequent presidencies showing this kind of goodwill.
Jag skulle vilja föreslå att alla eu-initiativ skall vara förenliga med de bevisat effektiva befintliga systemen.
I would suggest that any EU initiative be compatible with the proven effective systems in place.
Jag är ingen humanist som skulle vilja se att alla lever i värme och harmoni.
I'm not a... a humanist that would like to see everybody living in warmth and harmony.
Vi skulle vilja säga att alla personer som arbetar på c& d visade utmärkt kundservice.
We would like to say that: every person working at c & D demonstrated excellent customer service.
Ett spel att jag främst skulle vilja föreslå att alla som vill ha kul på ett flipperspel, så casual gamers.
A game that i would mainly suggest to anyone looking to have fun on a pinball game, so casual gamers.

Results: 30, Time: 0.0545

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "skulle vilja att alla"


"Skulle vilja att alla" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More