SOM ÄR AVSEDDA IN ENGLISH

Translation of Som Är Avsedda in English

S Synonyms

Results: 466, Time: 0.052

which are intended (146) which are designed (30) which are destined (17) that are meant (13) that are designated (3) that are targeted (2) which is intended (8)

Examples of using Som Är Avsedda in a sentence and their translations

Which are intended

Som är avsedda främst för framställning av utsäde av kategorin certifikatutsäde.
Which are intended mainly for the production of certified seed potatoes;
Som är avsedda främst för produktion av potatis för andra ändamål än utsäde.
Which are intended mainly for the production of potatoes other than seed potatoes;
EU finansierar projekt ur strukturfonderna som är avsedda att minska skillnaderna mellan regionerna och förbättra de svagare regionernas konkurrensförutsättningar samt människornas möjligheter på arbetsmarknaden.
The EU finances projects from Structural Funds, which are designed to reduce the disparities between different regions and to improve the competition environment of the weakest regions and people's employment prospects.
Energieffektivitetskraven för fläktar i bilaga I avsnitt 2 ska inte gälla för fläktar som är avsedda att fungera.
The fan energy efficiency requirements of Annex I Section 2 shall not apply to fans which are designed to operate.
Idealisk för transportörer som är avsedda att sträcka sig in ien verktygsmaskin.
Ideal for conveyors that are meant to reach into a machine tool.
Ställ frågor som är avsedda att bygga upp personen ifråga.
Pose questions that are meant to build up.

That are designated

Denna operation gör också en rad andra grupper redo, grupper som är avsedda att förändra en del regeringar och förklara att NESARA träder i kraft.
This operation is to ready a number of other groups that are designated to change some governments and declare NESARA to be in effect.
Märk: skolan är inte tvungen att informera studenter om andra elevers ankomst I lägenheter som är avsedda för delat boende.
Please note: the school is not obliged to inform students of the impending arrival of other students in apartments that are designated for shared accommodation.

That are intended

Använd endast rengöringsmedel som är avsedda för detta applikationsområde.
Only use cleaning agents that are intended for this application area.
Kontrollerade ämnen som är avsedda för destruktion.
Controlled substances that are intended for destruction.
Other sentence examples
Som är avsedda som.
Which are intended to provide either.
Djurfoder: produkter som är avsedda endast som djurföda.
Feedingstuffs” means products which are intended only for animal nutrition.
Klass B Flytande produkter som är avsedda för statisk användning.
Class B Floating articles which are intended for static use.
Ii som är avsedda främst för framställning av utsäde av kategorin certifikatutsäde.
Ii which are intended mainly for the production of certified seed potatoes;
Som är avsedda för export.
Which are intended for export;
Det är du och jag som är avsedda att vara tillsammans.
It's you and I who are destined to be together.
Produkter som är avsedda att destrueras.
Products which are intended for destruction;
Träytor jämnas ut med kitt som är avsedda för trä.
Wooden surfaces are smoothed with putties that are intended for wood.
Ii som är avsedda främst för produktion av potatis för andra ändamål än utsäde.
Ii which are intended mainly for the production of potatoes other than seed potatoes;
Livsmedel som är avsedda för teknisk användning eller som är genetiskt modifierade bör inte omfattas av denna förordning.
Foods which are intended for technological uses or which are genetically modified should not fall within scope of this Regulation.
I artikel 2 utesluts animaliska biprodukter från direktivets tillämpningsområde, utom sådana som är avsedda för förbränning, deponering eller användning i en biogas- eller komposteringsanläggning.
In Article 2, animal by-products are excluded from the scope of the Directive, except those which are destined for incineration, landfilling or use in a biogas or composting plant.
Detta direktiv är tillämpligt på kaseiner och kaseinater som är avsedda som livsmedel samt på blandningar av sådana kaseiner och kaseinater.
This Directive applies to caseins and caseinates which are intended for human consumption and mixtures thereof.
Gemenskapens handelspolitiska skyddsåtgärder som är avsedda att ge garantier till europeiska ekonomiska aktörer i den internationella handeln behöver reformeras.
The Community trade defence instruments that are meant to provide assurances for European economic operators in international trade need to be reformed.
Kategori T2: Pyrotekniska artiklar för scenbruk som är avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper.
Ccategory T2: pyrotechnic articles for stage use which are intended for use only by persons with specialist knowledge.
Om du säger: "Jag vill göra saker och ting nu som är avsedda för framtiden", då kan du inte göra dem.
If you say,"I want to do things now that are meant for the future," then you can't do them.
Utbyteshjul: hjul som är avsedda att ersätta originalhjulen under fordonets livslängd.
Replacement Wheels' means wheels which are intended to replace the OE wheels during the service life of the vehicle.
Programvaran erbjuder tredimensionell grafik och högkvalitativa ljudeffekter som är avsedda att efterlikna ett landbaserat europeiskt kasino.
The software offers three-dimensional graphics and high-quality sound effects that are meant to mimic a land-based European casino.
Kategori T2: Pyrotekniska artiklar för scenbruk som är avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper.
Category T2: pyrotechnic articles for stage use which are intended for use only by persons with specialist knowledge.
Införa en skyddsklausul för de fattigaste och minst strukturerade regionerna för att på bästa sätt utnyttja de resurser som är avsedda för dem.
Put in place a safeguard clause for the poorest and least structured regions to ensure that the best use is made of the resources that are targeted at them.
En del som är avsedda att uttrycka godhet är inte goda, och deras utseende är faktiskt riktigt elakt.
Some that are meant to express goodness are not good, and their images are actually quite wicked.

Results: 466, Time: 0.052

Word by word translation


avsedda
- intended designed destined meant referred to

S Synonyms of "som är avsedda"


som är utformade
som är konstruerade

"Som är avsedda" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More