SOM ÄR SÄRSKILT IN ENGLISH

Translation of Som är särskilt in English

Results: 570, Time: 0.146

which are particularly which are especially that are specifically which is of particular which are specially which is particularly which is especially that is specifically which are of particular which is specially

Examples of using Som är särskilt in a sentence and their translations

Fråga i lagra material som är särskilt utformade för barnrum.
Ask in store materials that are specifically designed for children's rooms.
De kan fånga värme i rummet, som är särskilt värdefull.
They can trap heat in the room, which is especially valuable.
Clipy är en förenklad tangentbord förlängning som är särskilt utformade för Mac.
Clipy is a simplified keyboard extension that is specifically designed for Mac.
Phare är ett program som är särskilt utformat för att stödja institutionsuppbyggnad.
Phare is a programme which is specifically designed to assist in institution building.
Phare är ett program som är särskilt utformat för att stödja institutionsuppbyggnad.
Phare is a programme which is specifically designed to assist in institution-building.
Kläder som är särskilt populära är ofta mycket dyra.
Clothes that are especially popular are often very expensive.
Kalcium: Kalcium är en mineral som är särskilt betydelsefull för vårt skelett.
Calcium: calcium is a mineral that is especially meaningful for our bones.
Utöka samarbetet i de gränsområden som är särskilt berörda av utvidningsprocessen.
Extending cooperation in border regions which are specifically concerned by the enlargement process.
Jag vill lägga till en sista punkt som är särskilt viktig.
I would add one last point that is of particular importance.
Parfymer med feromoner starkt påverka män som är särskilt nära.
Perfume with pheromones strongly influence men who are especially close.
Om du åker bil, är det en sak som är särskilt viktig.
If you are travelling by car there is one thing that is especially important.
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga.
Used to describe raw data that is especially important.
Vi har hittat webbaserade inlärningsmetoder åt dig som är särskilt bra för nybörjare.
We have found online learning opportunities for you that are especially well-suited for beginners.
Välj sex rader från den beskrivning som är särskilt levande.
Choose six lines from the description that are especially vivid.
folkhälsa och livsmedelssäkerhet fram vissa ytterligare åtgärder som är särskilt positiva.
Food Safety puts forward certain additional measures which are especially positive.
Vi producerar självstängande armaturer som är särskilt riktade mot de krav på hygienÂ
We produce self-closing fittings that are specifically targeted towards the requirements for hygiene
Jag vill rikta uppmärksamheten mot pressen på majsmarknaden som är särskilt omfattande i Centraleuropa.
I would like to draw your attention to the pressures on the maize market which are especially rife in Central Europe.
Jag vill tala om detta denna dag, som är särskilt viktig för mitt land,
I want to speak about this on a day which is of particular importance for my country,
Vi producerar självstängande armaturer som är särskilt riktade mot de krav på hygien
We produce self-closing fittings that are specifically targeted towards the requirements for hygiene
järnväg, som är särskilt höga på korta sträckor.
rail which are especially high for short distances.
värdefull bekräftelse på hög produktkvalitet hos de småbehållare som är särskilt optimerade för bilindustrin.
credit to the high quality of its KLT containers which are specially optimised for the automotive industry.
Philips Sonicare-tandborsten har 2 borsthuvudstorlekar, som är särskilt utformade för att rengöra varsamt
has 2 brush head sizes that are specifically designed to gently clean
särskilt när det gäller artikeln om ärekränkning, som är särskilt intressant för utskottet för medborgerliga fri-
This is most important, especially as regards the article on defamation, which is of particular interest to the Committee on Civil Liberties,
polyfenoler, som är särskilt viktiga för matsmältningssystemet, dvs specialiserade växtföreningar.
the slimming supplement also contains omega acids and polyphenols, which are especially important for the digestive system,
och för de landsbygdsområden som är särskilt känsliga för klimatväxlingar.
and for rural areas which are especially sensitive to variations in climate.
i hermetiskt tillslutna behållare som är särskilt utformade för lagring av sådana produkter.
hermetic containers which are specially designed for the storage of such products.
Jag vill fokusera på ett enda fall som är särskilt viktigt eftersom det gäller ett land som vi planerar att påbörja anslutningsförhandlingar med,
I would like to focus on just one case which is especially important as it concerns a country with which accession negotiations
Våra programtjänster kan leverera program- och underhållstjänster som är särskilt utformade för att skapa mer effektivitet och ändamålsenlighet.
maintenance solutions that are specifically designed to drive efficiency and effectiveness.
aspekt som inte nämnts särskilt mycket, men som är särskilt viktig för mig när vi talar om Ukraina.
is not mentioned very much, but which is of particular concern to me when we are talking about Ukraine.
män är ett av EU:s grundvärden som är särskilt viktigt för liberaler.
Gender equality is one of the EU's fundamental values which is of particular importance to liberals.

Results: 570, Time: 0.146

Word by word translation


särskilt
- particularly especially specifically special notably

Som är särskilt in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More