UPPGIFTER SOM KAN IN ENGLISH

What does uppgifter som kan mean in Swedish

S Synonyms

Results: 141, Time: 0.1041

information which may (26) information which might (21) information that can (13) data that can (8) data which may (11)

Examples of using Uppgifter Som Kan in a sentence and their translations

Dessa cookies samlar inte in uppgifter som kan identifiera dig.
These cookies do not collect information that can identify you.
Fastställa vilka uppgifter som kan användas för att bedöma sannolikt intag av tillsatser,
To identify data that can be used to assess likely additive intakes,
Antag här hermelin-the-baw hade vissa uppgifter som kan hjälpa laglydiga officerare.
Suppose this stoat-the-baw had certain information that could help the law-abiding officers.
Andra uppgifter som kan vara relevanta för de ändamål som anges nedan.
Any other data as may be relevant for the purposes listed below.

Identifiering av uppgifter som kan omfattas av tystnadsplikt, och.
The identification of the information which might be covered by the obligation of professional secrecy; and.
Identifiering av uppgifter som kan omfattas av tystnadsplikt.
Identification of information which can be covered by professional secrecy.
Vi raderar då samtliga uppgifter som kan kopplas till dig.
We will then delete all the information that can be linked to you.
Andra uppgifter som kan behövas i utsökningen.
Any other information that can be of use in enforcement.
Att informera livsmedelsmyndigheten om eventuella nya uppgifter som kan påverka bedömningen av huruvida det är säkert att använda ett godkänt ämne.
To inform the authority about new information which may influence the evaluation of the safety in the use of an authorised substance.
Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.
This refers to such information that can be used to identify you as a person.
tillåter användning av andra begrepp, inbegripet uppgifter som kan vara till nytta för konsumenterna,
(c) permitting the use of other terms, including information which may be useful for consumers;
Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en fysisk person, till exempel namn, adress, e-postadress.
Personal data is data that can be linked to an actual person, such as name, address, e-mail address.
Den som framställer eller använder ett livsmedelsenzym kommer att vara skyldig att underrätta kommissionen om eventuella nya uppgifter som kan påverka bedömningen om livsmedelsenzymets säkerhet.
Wherever necessary, producers or users of food enzymes will be obliged to inform the commission of any new information which may affect the safety assessment of the food enzyme.
Detta betyder att man med teknisk dokumentation avser en uppsättning av uppgifter som kan förvaras i pappersform eller elektroniskt på ett eller flera ställen.
This means that the term'technical file' refers to a body of information that can be stored on paper on in electronic form in one or several places.
Uppgifter som kan uppdatera de övervakningsdata som införts och lagrats i det elektroniska systemet vid övergång till fri omsättning eller export av varor.
Information which may update the surveillance data introduced and stored in the electronic system on the release for free circulation or the export of goods.
Ytterligare uppgifter som kan krävas beroende på det verksamma ämnets egenskaper och avsedda användning.
Additional data which may be required depending on the characteristics and intended use of the active substance.
När det gäller frågan om uppgifter som kan användas för klimatanalys har vi angett att det finns två pilotprojekt, som kallas lucas och mars.
On the question of data that can be used for climate analysis, we have indicated that there are two pilot projects, entitled LUCAS and MARS.
Organisationer behöver inte radera uppgifter som kan användas som försvar i rättsliga anspråk.
Organisations do not need to delete information that can be used as a defence in legal claims.
Sammanslagning dessa två system utgör en större utmaning att sammanställa alla relevanta uppgifter som kan vara utspridda i företaget, och integrera olika resurser.
Amalgamating these two systems pose a bigger challenge of collating all the relevant data which may be scattered throughout the firm, and integrating various resources.
Det kan till exempel handla om att räkna antalet besökare eller andra uppgifter som kan analyseras.
This may involve, for example to count the number of visitors or other data that can be analyzed.
Kommissionen konstaterar att varken österrike eller de intervenerande parterna har presenterat några uppgifter som kan undanröja dessa tvivel.
The commission notes that neither austria nor any of the intervening parties submitted information which would have alleviated these doubts.
Men de är inte de enda uppgifter som kan samlas in när en användare besöker en webbplats.
But those are not the only information that can be gathered when users visit a website.
Av djurskyddsskäl bör åtgärder vidtas för att minimera ofullständiga uppgifter som kan leda till en upprepning av exponeringen.
For animal welfare reasons, measures should be taken to minimise inconclusive data which may lead to a need to repeat an exposure.
Statistiska uppgifter är anonyma och innehåller inte några namn, e-postadresser eller andra uppgifter som kan kopplas till en enskild person.
Statistical information is anonymous and does not contain any names, e-mail addresses or any other information that can be connected to one individual.
Till uppgifter som kan delegeras hör genomförande av särskilda utredningar och kontroller på plats, granskningar av registreringsansökningar men även löpande tillsynsuppgifter.
Possible tasks that may be delegated include the carrying out of specific investigatory tasks and on-site inspections, the assessment of an application for registration, but also specific tasks related to day-to-day supervision.
När det är möjligt, är det en bra idé att lägga fram alla uppgifter som kan utföras.
When possible, it is a good idea to bring forward all tasks that can be advanced.
Hänvisning till andra register, i vilka den rättsliga enheten är registrerad och som innehåller uppgifter som kan användas för statistiska ändamål.
Reference to associated registers, in which the legal unit is recorded and which contain information that can be used for statistical purposes.
Av djurskyddsskäl bör åtgärder vidtas för att minimera ofullständiga uppgifter som kan leda till att exponeringen måste upprepas.
For animal welfare reasons, measures should be taken to minimize inconclusive data which may lead to a need to repeat an exposure.
Sådana offentliggöranden får inte innehålla några ”känsliga” uppgifter eller uppgifter som kan hämma konkurrensen.
These publications will not contain any‘sensitive' data nor any data which may interfere with competition.
Mot bakgrund av dessa motstridiga intressen bör i synnerhet uppgifter som kan avslöja de smaker som används i små kvantiteter i särskilda produkter behandlas konfidentiellt.
Having regard to those competing interests, in particular data that could reveal flavours used in small quantities in specific products should be kept confidential.

Results: 141, Time: 0.1041

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "uppgifter som kan"


"Uppgifter som kan" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More