VAD DE GÖR NÄR DE IN ENGLISH

What does vad de gör när de mean in Swedish

Results: 30, Time: 0.5178

what they do when they (3)

Examples of using Vad De Gör När De in a sentence and their translations

Fyller dem och ser vad de gör när de är fulla.
Get them liquored up, and see what they do when they're plastered.
Men det är vad de gör när de försöker avsluta något.
But that's what they do when they're trying to finish something.
Du vet vad de gör när de kommer.
You know what they will do when they arrive.
Berätta om de andra medlemmarna, ålder, band före, band bredvid, vad de gör när de inte spelar osv.?
Please tell me a little about the other members, age, bands before, bands beside and what they do when they don't play?

Vad de gör när de utfärdar lån är att acceptera skuldsedlar i utbyte mot pengar.
What they do, when they make loans, is to accept promissory notes in exchange for credits".
Förstå kunderna bättre genom att identifiera vad de gör när de rör sig mellan era webbupplevelser.
Understand your customers better by identifying what they do as they move through your web experiences.
Du skulle ha sett vad dom gjorde när dom sköt honom.
You should have seen what they did after they shot him.
Människorna som vi säger att de visste vad de gjorde när de skrev konstitutionen eller gay-agendan, om ni så vill.
The people that, we say, knew what they were doing when they wrote the constitution-- the gay agenda, if you will.
Han studerade som barn djuren och vad de gjorde när de var skadade eller sjuka.
As a child, he noticed the habits of animals and what they did when they were sick or injured.
Som alltid är fallet med personliga katastrofer kommer de ihåg precis var de befann sig och vad de gjorde när de hörde att de var ruinerade.
As with every event of personal devastation, they remember exactly where they were and what they were doing when they learned they were ruined.
Jag anser att medborgarna visste mycket väl vad de gjorde när de röstade, och att säga att de röstade fel därför att
I think that the citizens knew perfectly well what they were doing when they voted, and claiming that they voted the wrong way
Du vet väl vad de gör när de är ensamma?
Imagine what those pumpkins do with each other when they're alone!
Vet du vad de gör när de får reda på det?
You know what they will do to you when they find out?
Trots detta hör man dock få män som önskar att de såg äldre ut än vad de gör när de kollar sig i spegeln.
Despite this, one hears but few men who wish they looked older than they do when they check in the mirror.
Vet du vad de gör när man lämnar dem?
Do you know what they do when you split with them?
Och vad hon gör när de träffas.
And what she does when they meet.
Vet du vad poliser gör när de pensionerats?
You know what cops do when they retire, Dennis?
Vet du vad de gör med ingenjörer när de fyllt 40?
Do you know what they do with engineers when they turn 40?
Jag struntar i vad de gör med varandra när de har gett sig av.
You understand i don't care what they do to each other once they leave town.
De måste vara med i tv-program... för att förklara för folk vad de inte gör när de inte är där.
Oh, right:- They"ve got to go do TV shows to explain to people what they"re not doing while they"re not there:.
Mumifierar är vad de gör när de biter.
Macerated is the chewing that they do.
Vet ni vad de gör när de hittar varandra igen efter all den tiden?
Do you know what the husband and wife penguins do after they find each other after all that time?
När jag för en kort tid sedan besökte indien frågade jag de affärsmän som jag träffade vad de gör när det gäller företagens sociala ansvar.
Ladies and gentlemen, during my recent visit to india, i asked the business people whom i had the opportunity to meet about what they are doing in the area of corporate social responsibility.
Tänk vad folk gör när de ser lycka.
The things people do when they see happiness.
Vad gör de när de inser vem de har tagit?
What do they do when they realize who they took?
Vad gör de när de har förlorat sina verktyg?
What do they do when they have lost their tools?
Vad jobbigt när de gör så.
Oh, god, it must be so annoying when they do that.
Min magkänsla säger att inom några år kommer folk att göra vad de alltid gör när ekonomin tankar.
I have a feeling that in a few years people are gonna be doing what they always do when the economy tanks.
När någon säger att en steroid tar månader att “kick i” det betyder att de antagligen inte vet vad de gör när det gäller deras utbildning.
Whenever anyone claims that a steroid takes months to“ & ldquo; begin & rdquo; that indicates they possibly don' & rsquo; t understand what they & rsquo; re doing in regard to their training.
Vi kollar vad de gör när inte vi är här.
Let's go see what they do as soon as we leave.

Results: 30, Time: 0.5178

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Vad de gör när de" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More