VARIT HÄR I MINDRE ÄN IN ENGLISH

What does varit här i mindre än mean in Swedish

Results: 255, Time: 0.0505

varit här i
been here for (129)

mindre än
less than (16860) smaller than (934) fewer than (350) lower than (326) lesser than (20)

Examples of using Varit Här I Mindre Än in a sentence and their translations

Jag har varit här i mindre än fem minuter.
I have been here less than five minutes.
Du har varit här i mindre än 24 timmar.
You have been here less than 24 hours.
Jag har varit här i mindre än två veckor.
I have been here for less than two weeks.
Du har varit här i mindre än två minuter, och har redan erkänt två synder.
You have been here less than two minutes and you have committed two sins.

Hon har varit här i mindre än en vecka.
She's been here less than a week.
göra någonting åt sina register när det finns parlamentsledamöter som har varit här i över fyra och ett halvt år, som har tagit ut lön för hela den tiden, och har haft mindre talartid än colm burke, som har varit här i parlamentet i sex månader.
to our records when there are members of parliament who have been here for over four and a half years, who have drawn a salary for all of that time, and who have spoken for less time than mr burke, who has been in the parliament for six months.
Innan vi avslutar, om någon av er varit nykter i mindre än 30 dagar eller är här för första gången säg gärna något om er själv och er sjukdom.
Before we go, if there's anyone else who has less than 30 days sobriety or is in the meeting for their first time, please feel free to identify yourself and your disease.
Det är ingen slump att den här gällande lagstiftningen har varit föremål för inte mindre än 15 domar i eg-domstolen.
It is no coincidence that this legislation in force has been the subject of no less than 15 judgments of the court of justice.
Du sitter här i dessa stora salar med en krona på huvudet men du är mindre nu än vad du någonsin varit.
You sit here in these vast halls with a crown upon your head, and yet you are lesser now than you have ever been.
Thuraemblemet är mindre stabilt här i den dödliga världen än i katakomberna.
The emblem of thura is less stable here in the mortal world than in the catacombs.
Vattenföringen var ca. 80 kubikmeter i sekunden som är mindre än normalt den här årstiden.
In ljungan the water level was about 80 cubics per second, which is a bit less than usual at this time of year.
Här i parlamentet är det alltför få kvinnor, mindre än en tredjedel.
Here in parliament, there are all too few women, less than a third.
Vi vet att lutningen är mindre än 0 när vi närmar oss här, i det här intervallet.
We know that the slope is less than 0 as we approach here in this interval.
(EN) herr talman! jag är mindre diplomatisk än de flesta av mina kolleger här i parlamentet.
Mr president, i am less diplomatic than most of my colleagues in this house.
Jag vet också att folk här i världen är mindre benägna att skjuta en värdinna än exempelvis en polis.
I also know that people in this world are... less inclined to shoot a hostess than, say, an officer of the law.
Det är inget mindre än världens mest betydande energilagstiftning som vi ska anta här i europaparlamentet i morgon.
It is nothing less than the world's most significant energy legislation that we are to adopt here in the european parliament tomorrow.
Vad vi behöver är inget mindre än ett paradigmskifte i energipolitiken, men det är inte vad den här resolutionen ska handla om.
What we need is nothing less than a paradigm shift in our energy policy, but that is not what this resolution should be about.
Mr ross, jag har jobbat här i sex år och har inte varit borta en enda dag men ni har hela tiden befordrat dem som är mindre kvalificerade än jag.
Listen, mr ross, i have worked here'for six years and i have never missed a day,'but you have constantly promoted people less qualified than i am.
Solen är faktiskt lite starkare här i mendoza än på andra håll och fåglarna sjunger lite högre…”.
The sun is actually a bit stronger here in mendoza than in other places and the birds sing a little bit stronger… ”.
Man kan lokalisera den här älsklingen var som helst i världen på mindre än en minut.
Can locate this baby anywhere in the world in less than a minute.
Han har aldrig varit den som njuter av att lämna huset, än mindre vara en mil upp i luften, eller här, i ett annat land.
Well, let's just say, he's never really been one to relish being outside of his house, let alone 30,000 feet in the air, or here in another country.
Även om little brother i storlek är betydligt mindre än sin storebror är dykupplevelsen här har mängder av revfisk och mjuka koraller flyttat in. Även om Little Brother i storlek är betydligt mindre än sin storebror är dykupplevelsen här minst lika härlig.
Although little brother in size is significantly smaller than its big brother, the dive experience is equally beautiful.
( EN) herr talman! jag håller nu mitt sista anförande här i parlamentet, och det är därför lite annorlunda än normalt.
On behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, this is my last speech in the plenary, so it is a bit different.
Den minsta storleken som möjliggör det här är ca 75 cm, så den ideala storleken är i allmänhet minst 1,50 m större än bordet i varje riktning.
The minimum that allows for this is about 75cm, so that the ideal size is generally at least 1.
Konferenser organiserades där grupper skulle kunna bidra, men intressenterna anser att deltagandet här har varit mindre än i andra strategiska processer, och att deras bidrag har ignorerats.
Conferences were organised to allow groups to contribute but the view from stakeholders is that it has been less participative than other strategic processes, and their contributions ignored.
Det här är mindre än två veckor sen på sjukhuset i quincy.
Look at this. less than two weeks ago at the hospital in Quincy.
Normalt är den här graden av förändring utdragen i århundraden och genomförs inte som nu på mindre än ett årtionde.
Normally, this degree of change is made over centuries, not in less than a decade.
ministrar har infunnit sig i parlamentet och premiärminister tony blair själv har varit här inte mindre än fyra gånger.
with parliament, with a record number of ministerial appearances, including no fewer than four by prime minister blair himself.
Här är kvinnorollen mindre begränsad än i resten av landet.
The woman's role is much less restricted here than in the rest of the country.
Som ni ser är det mindre trångt här än i sovsalarna.
So as you can see, it's, like... way less crowded out here than it is in the dorms.

Results: 255, Time: 0.0505

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Varit här i mindre än" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More