VET BÄTTRE ÄN IN ENGLISH

Translation of Vet bättre än in English

Results: 188, Time: 0.0449

know better than knows better than knew better than
vet bättre änkänner bättre än

Examples of using Vet bättre än in a sentence and their translations

Ingen vet bättre än jag vad cardassierna gör mot sina fångar.
No one knows better than I do what Cardassians do to their prisoners.
Ingen vet bättre än ni mina herrar i den internationella pressen att.
No one knows better than you gentlemen of the international press that.
Han vet bättre än att komma tillbaka.
He knew better than to come back.
Du vet bättre än någon annan den särskilda våndan av en fars hat.
You, who knows better than anyone the specific agony of a father's hatred.
Du vet bättre än att göra sån skit som du gjorde i ringen.
You knew better than to pull that mess you pulled in my ring,
Nu tror han att han vet bättre än mig vad min publik vill ha.
And now he thinks he knows better than I what my audience wants.
Nån som vet bättre än att blanda teman i ett underhållningspalats.
Someone who knows better than to mix themes in an entertainment venue.
Hon vet bättre än så och hennes vänner bort långt bort.
She knows better than that and all her friends live too far away.
Min son äter inte godis Och han vet bättre än att stjäla.
My son doesn't eat candy, and he knows better than to steal.
Jag vet bättre än att komma hit.
I mean, I... I know better than to come around.
Du vet bättre än jag vad som är viktigt.
You will know better than me what's important.
Banken vet bättre än någon annan hur den ska agera.
It knows better than anyone what it has to do.
Far vet bättre än någon vad ett kärlekslöst äktenskap är.
Father... You know better than anyone what a marriage without love can mean. Yes.
Det tror jag att ni vet bättre än jag, sir.
I think you would... you would know better than me, sir.
Du vet bättre än någon att han kan bli vår bäste bundsförvant.
You know more than anyone he could be our greatest ally.
Du vet bättre än så.
You want a drink? You know better than that.
Vet bättre än att försöka en andra.
I know better than to try it a second time.
Vem vet bättre än en senator?
Who would know better than a senator?
Du vet bättre än så.
You ought to know better than that.
Fråga Dority, han vet bättre än jag.
Ask Dority, he will know better than me.
Jag fick min egen erfarenhet med något främmande. Och jag vet bättre än att röra vid saker som jag inte kan förstå.
I had my own brush with something alien, and I know better than to mess with things I can't understand.
Du chockar mig, farbror Flip. Marvin, du vet bättre än oss att man måste döda ibland. I krig!
I'm shocked at you, Uncle Flip. Marvin, you know better than any of us... sometimes killing is necessary. In war!
Tro mig, ingen vet bättre än kommissionen vilken avgörande roll parlamentet spelar som medlagstiftare.
Believe me, nobody knows better than the Commission the crucial role Parliament plays as a co-legislator.
Ni vet bättre än jag att den här samordningen hittills bara varit rent akademisk.
You know better than I do that this coordination exercise has been, up to
Så... ingen vet bättre än mig hur mycket det betyder för dig och hur mycket
Nobody knows better than me how much Mark meant to you and how much
de känner Monty och gör dumma uttalanden om hur de vet bättre än du, hur jag skulle tala från denna sida av livet.
To know Monty, and make stupid statements about how they knew better than you, how I would speak from this side of life.
Den som känner till verkligheten på fältet, vet bättre än någon att vertikala avtal medför stora investeringar materiellt och relationsmässigt.
Those who are aware of the reality on the ground know better than anyone that vertical agreements go together with substantial material and relational investments.
Ingen vet bättre än EU hur svårt det är bygga upp detta kollektiva ledarskap.
No one knows better than the European Union how hard it is to build this collective leadership.
Ni vet bättre än jag att förslaget till rådets beslut om denna fond antogs
You know better than I do that the proposed Council decision on this Fund
Ingen vet bättre än du vad som krävs för att göra din semester perfekt,
BOARD TYPES No-one knows better than you exactly what you need to make your holiday perfect,

Results: 188, Time: 0.0449

Word by word translation


vet
- know are aware sure knows knew
bättre
- better improved greater best improving
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More