VI HAR RÖSTAT IN ENGLISH

Translation of Vi Har Röstat in English

Results: 416, Time: 0.0507

Examples of using Vi Har Röstat in a sentence and their translations

Vi har röstat bort toppnivåerna här.
We have voted out the top levels here.
Vi har röstat flera gånger.
We have voted several times.
Vi har röstat emot betänkandet.
We voted against this report.
Vi har röstat mot betänkandet.
We voted against this report.
Other sentence examples
Vi har självklart röstat emot detta betänkande.
Naturally, we voted against this report.
Vi har röstat om ändringsförslag 3.
We have agreed on Amendment No 3.
Men vi har röstat emot en gemensam europeisk kvalitetsmärkning som utdelas av kommissionen.
However, we have voted against a common European quality label awarded by the Commission.
Vi har röstat nej med hänvisning till subsidiaritetsprincipen.
We have voted no, with reference to the principle of subsidiarity.
Vi har därför röstat emot betänkandet.
Consequently, we voted against this report.
Vi har röstat emot det aktuella betänkandet.
We have voted against the current report.
Vi har röstat om ett oerhört viktigt dokument som gäller EU:s konkurrenspolitik.
We have voted on a crucially important document on EU competition policy.
Vi har röstat emot det gemensamma resolutionsförslaget.
FR We voted against the joint resolution.
Vi har idag röstat om flera olika resolutioner och ändringsförslag.
Today we voted on a variety of resolutions and amendments.
Vi har röstat mot detta betänkande vid omröstningen.
We have voted against this report in the vote.
Vi har röstat för betänkandet.
We voted in favour.
Vi har röstat emot ändringsförslag 1 av två orsaker.
We have voted against Amendment No 1 for two reasons.
Vi har röstat emot betänkandet av följande skäl.
We voted against the report for the following reasons.
Vi har röstat nej till betänkandet.
We have voted no to the report.
Vi har röstat för den aktuella resolutionen om rasism.
We have voted for the current resolution on racism.
Vi har röstat emot detta betänkande.
We voted against this report.
Det är därför som vi har röstat mot kommissionens rekommendationer.
That is why we have voted against the Commission recommendations.
Vi har därför röstat emot rekommendationen.
Consequently, we voted against the recommendation.
Vi har röstat mot betänkandet av följande skäl.
We have voted against the report for the following reasons.
Vi har självklart röstat emot detta förslag till resolution.
Obviously, we voted against this motion for a resolution.
Vi har röstat emot betänkandet i dess helhet.
We have voted against the report as a whole.
Vi har röstat mot betänkandet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
We voted against the report on the CFSP.
Vi har röstat mot Van Lanckers betänkande om den socialpolitiska dagordningen.
We have voted against Mrs Van Lancker' s report on the social policy agenda.
Vi har genomfört en omröstning utan betänkande. Vi har röstat om samtliga ändringsförslag.
We had a vote without a report; we voted on all the amendments.
Vi har röstat mot ändringsförslag 13 som ingetts av Olle Schmidt.
We have voted against Amendment No 13, which was submitted by Olle Schmidt.
Vi har röstat emot detta betänkande.
We have voted against this report.

Results: 416, Time: 0.0507

Word by word translation


har
- have are got did has
röstat
- voted favour vote voting votes
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More