VI HITTAR PÅ ETT SÄTT IN ENGLISH

What does vi hittar på ett sätt mean in Swedish

S Synonyms

Results: 40051, Time: 0.0488

Examples of using Vi Hittar På Ett Sätt in a sentence and their translations

Vi hittar på ett sätt.
We could find a way, all right?
Vi hittar på ett sätt att leva.
Vi hittar på ett sätt att stoppa det.
Well, we will find a way to stop it mutating.
När vi nu håller på att rensa och tömma hennes hus hittar vi en del gamla fotografier som jag tänker försöka scrappa och spara på ett sätt så att man enkelt kan titta på dem ibland.
As we are clearing and emptying her house, we find old photographs that i plan to scrap, at least some of them, and save in a way so that one can easily look at them sometimes.

Om du skulle vilja göra det skulle vi hitta på ett sätt.
Well, if you really wanted to do it, we would find a way.
Då får vi hitta på ett sätt att motivera dem till det.
Well, then we will have to figure out a way to motivate them to want to.
Om vi inte har ögon i byggnaden måste vi hitta på ett sätt att göra det.
If we don't have eyes in the building, we gotta figure out a way to do it.
I våra butiker hittar man barnkläder på en stor barnavdelning där vi presenterar kollektionerna på ett sätt som inspirerar och gör det lätt att handla.
In our stores you will find our kids assortment in a large children's section where we present our collections in a way that inspires and makes it easy to shop.
Vi hittar på ett eget sätt att skrämma dem som våra barn tar hem.
And we will find our own way to freak out the people our kids bring home.
Vi hittar ett sätt att kämpa .
We will find a way to push on.
Tjallar vi på honom, hittar han ett sätt att döda oss.
If we tell them about doug, he will find a way to kill us, all right? stop, stop.
Yussef, hälsa walid att vi hittar hans brorson på ett eller annat sätt.
Yussef, you tell walid... we are going to find his shit of a nephew one way or the other.
Nej saker kommer att störas, men om vi verkligen vill ha något, vi hittar ett sätt att komma tillbaka rätt spår.
No。 things will be disrupted, but if we really want something, we will find a way to get back on track.
Vi hittar ett sätt att samla ihop pengar på så vi kan fortsätta tills vi kommer en annan plan.
We find a way t0 raise s0me finance t0 keep us g0ing while we c0me up with an0ther plan.
Dessutom tar vi en risk som skulle ge väldigt litet eller inget i utbyte, för om någon skulle vilja använda de upplysningar som vederbörande förfogar över ett otillbörligt vis, så hittar man alltid ett sätt att göra det på, oavsett vilket lagstiftning som reglerar det område det gäller.
Moreover, we would be running the risk of it having little or no effect because, if a person wants to put the information in their possession to an inappropriate use, they will find a way to do so whatever we do, whatever the law governing the matter.
Vi måste hitta ett sätt att försvara oss på.
We got to find a way to defend ourselves.
De hittar alltid ett sätt att stoppa oss på.
They always find a way to stop us.
Om inte vi hittar ett sätt att komma åt den på så kommer den att hitta ett sätt att komma åt oss på.
If we don't find a way to get to it, it will find a way to get to us.
Vi uppmuntrar dig att hitta och rapportera eventuella sårbarheter du hittar på ett ansvarsfullt sätt; följande förfaranden är dock uttryckligen förbjudna:.
While we encourage you to discover and report to us any vulnerabilities you find in a responsible manner, the following conduct is expressly prohibited:.
Vi hittar ett sätt att fly på.
We will figure out a way to escape.
Barry, vi hittar ett sätt att återställa din hastighet på.
Barry, we will find a way to restore your speed.
Oroa dig inte! vi hittar ett sätt att få fyr på det.
Don't worry, I'm sure we will find a way to make it light.
Om vi antar att vi hittar ett sätt att ta oss iväg på, sen då, chefen?
Well assuming we find some way to get moving, what next, boss?
Sir, jag är nästan säker på att det blir problem om vi inte hittar ett sätt att köra scada-uppdateringen.
But, sir, I'm almost certain there will be a major problem unless we find a way to run the SCADA update.
Vi måste tro på att ditt barn hittar ett sätt att rädda oss.
So we have to have faith that your child will find a way to save us.
dessa förslag från parlamentet, och jag förväntar mig att kommande ordförandeskap hittar ett sätt att kommunicera med parlamentet på ett öppet och tydligt sätt, så att vi kan slutföra samtyckesförfarandena inom lämpliga tidsramar.
proposals and i expect that the future presidencies will find a way to communicate openly and transparently with parliament, so that we can complete the assent procedures in the appropriate timeframe.
Innan vi hittar ett sätt att få länderna i syd att förstå vad jordbrukets andra pelare och regelverket på det sociala området, miljöområdet och angående livsmedelssäkerheten står för, innan vi tillåter dem att anta samma regelverk för sin landsbygdsbefolkning, kommer vi inte att hamna i ett läge där de kommer att förstå oss.
Until we find a way of making the countries of the south understand what the second pillar of agriculture and the social, environmental and food security rules represent, until we allow them to adopt the same rules to protect their rural populations, we shall not rediscover a situation which allows them to understand us.
Oroa dig inte. Vi hälsar på och hittar ett sätt att få hem honom till våren.
Don't worry, we will come visit, and we will find a way to bring him home in the spring.
Vi måste hitta ett sätt att prata på.
OK, boy. We got to figure out a way to talk.
Vi hittar ett annat sätt att stoppa amara på.
No, Cas, do not need. We find another way to DETR amara.

Results: 40051, Time: 0.0488

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "vi hittar på ett sätt"


"Vi hittar på ett sätt" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More