VISA ATT MAN IN ENGLISH

What does visa att man mean in Swedish

S Synonyms

Results: 50, Time: 0.0489

show that it (8) show that one (7) demonstrate that it (4)

Examples of using Visa Att Man in a sentence and their translations

Kommissionen skulle visa att man gör sitt jobb.
The commission would show it is doing its job.
Kroatien måste nu visa att man samarbetar fullständigt med haagtribunalen.
Croatia must now demonstrate that it is fully cooperating with the ICTY.
Det är obligatoriskt om man vill visa att man är ekologisk.
It is mandatory if you want to show that you are organic.
Detta innebär att kina måste visa att man åtagit sig att se globaliseringen som en ömsesidig process.
This means china must show that it is committed to embracing globalisation as a two way street.

Visa att man kan hitta skilda positiva heltal sådana att summan av varje rad och dess siffror är densamma.
Show that one can find distinct positive integers such that the sum of each number and its digits is the same.
Under dessa omständigheter måste EU visa att man förstår vilka utmaningarna är och att man tar itu med dem på driftsnivå.
In such circumstances the european union must show that it understands the challenges and that it is responding to them on the operational level.
Eftersom skilda icke-negativa heltal mindre än visa att man kan välja fyra sådan att är en multipel av.
Given distinct non-negative integers less than show that one can choose four such that is a multiple of.
EU måste visa att man är beredd att anta en politik där olika intressen kan förenas.
The EU must show that it is open to adopting a policy of reconciling interests.
EU måste visa att man är beredd att långsiktigt samarbeta med den kaspiska regionen och mellanösternregionerna, både politiskt och ekonomiskt.
The EU must demonstrate that it is prepared to engage with the caspian and the middle east regions on a long term basis, both politically and economically.
Denna gång måste europeiska unionen visa att man är kapabel att inta en ledande roll, om inte den ledande rollen, i detta förhandlingsmaraton.
This time, the european union must show that it is in a position to play some role in these marathon negotiations, if not a leading one.
Visa att man kan finna distinkta i uppsättningen sådan att inte är en perfekt kvadrat.
Show that one can find distinct in the set such that is not a perfect square.
Tills vidare, herr talman, måste europeiska rådet skapa stabilitet i systemet i sin nuvarande utformning och visa att man har uppfattat budskapet tydligt.
For the time being, mr president, the european council has to bring stability to the system as it is and show that it has clearly heard the message.
Visa att man kan alltid hitta en rätvinkliga triangel, vars tre hörn har pairwise olika färger.
Show that one can always find a right-angled triangle, whose three vertices have pairwise different colors.
Nej: i en sådan svår situation måste georgien visa lugn och visa att man kan vara konstruktiv.
No: in such a difficult situation, georgia must demonstrate calm and show that it can be constructive.
Image 42: Syrien: om man vill ha kvar makten här måste man synas och visa att man ser.
Image 42: Syria: if one wish to remain in power here one must be seen and show that one sees.
Visa att man också kan sätta en av parallellepiped "ansikten i rektangeln.
Show that one also can put one of the parallelepiped' faces into the rectangle.
Givetvis måste EU också bidra till framgången i förhandlingarna och visa att man är redo att acceptera nya medlemmar.
Of course, the EU must also make a contribution to the success of the negotiations and show that it is ready to accept new members.
Man måste visa att man inte är nån "mat för en-tjej" som vill äga honom.
So you have gotta prove you're not some kind of mad dinner-for-one girl who secretly wants the bloke for herself.
Genom d& b's rating 1 kan ewals cargo care visa att man är en finansiellt stabil och pålitlig affärspartner.
Through the d & B rating 1, ewals cargo care can demonstrate that they are a financially sound and reliable business partner.
Man behöver inte visa att man berörs personligen av det påstådda administrativa missförhållandet för att inge ett klagomål.
You do not have to show that you are directly concerned bythe alleged maladministration to lodge a complaint.
Unionen måste visa att man kan uppnå resultat som påverkar människors liv och inte bara gräla om institutionella frågor.
The union needs to show that it can achieve results that impact on human lives and not just quarrel about institutional matters.
Värdepappersföretagen måste kunna visa att man gjort rimliga ansträngningar för att uppnå bästa möjliga utförande för kundens räkning.
Investment firms must indicate that they have undertaken reasonable endeavours to obtain"best execution" on behalf of their clients.
Man ska visa att man är så bra och har sån kontroll att man gå till gränsen utan att gå för långt.
You're supposed to show that you're so good and so controlled... you can take it right to that line and go no further.
Betänkandet vill visa att man inte får låta unionens perifera områden degraderas.
The report submitted to you seeks to show that we must not allow the union to disintegrate at the periphery.
Visa att man bryr sig om mer än bara utseendet.
Show you care about more than just what she looks like. i'm pretty sure that what you're doing is.
Det är inte tvunget att ha ett sprängkort om man på annat sätt kan visa att man har den teoretiska kunskapen.
It is not compulsory to have a blasting card if one, in another way, can prove that one has the theoretical knowledge required.
Nuförtiden räcker det inte att bara visa att man har kunnandet.
It's not enough these days just to, er, just to show you have the skills.
Det räcker inte att göra korrekta affärer, man måste också kunna visa att man gjort rätt.
It is not sufficient to conduct business deals correctly, one must also be able to show that things have been done right.
Vi behöver särskilt ett kraftfullt budskap om bankavgifter från toppmötet och G20 måste visa att man samordnar och tar detta på allvar.
In particular, we need a strong message from toronto on bank levies and the G20 needs to show that it is coordinating and delivering on this.
Jag anser att vi också måste hävda detta i samband med asylpolitiken: EU måste kunna visa att man också har ett hjärta.
I believe that we must also assert this in connection with asylum policy: yes, the EU must be able to demonstrate that it also has a heart.

Results: 50, Time: 0.0489

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "visa att man"


"Visa att man" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More