A DUMMY TREATMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van A Dummy Treatment in het Nederlands

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0492

een schijnbehandeling (286) een nepbehandeling (8)

Voorbeelden van het gebruik van A Dummy Treatment in een zin en hun vertaling

In both cases zalviso was compared with placebo a dummy treatment.
In beide gevallen werd zalviso vergeleken met placebo een schijnbehandeling.
In both studies victrelis was compared with placebo a dummy treatment.
In beide onderzoeken werd victrelis vergeleken met placebo een schijnbehandeling.
Sileo was given to 89 dogs and 93 dogs received a dummy treatment.
Sileo werd toegediend aan 89 honden en 93 honden kregen een schijnbehandeling.
Soliris was compared with placebo a dummy treatment.
Soliris werd vergeleken met placebo een schijnbehandeling.

In two of these studies, luminity was compared with placebo a dummy treatment.
In twee van deze studies werd luminity vergeleken met placebo een schijnbehandeling.
Treatment with trifexis was compared with a dummy treatment containing no active substance.
De behandeling met trifexis werd vergeleken met een schijnbehandeling zonder werkzame stof.
Four of the studies compared roactemra with placebo a dummy treatment.
In vier onderzoeken werd roactemra vergeleken met placebo een schijnbehandeling.
Preotact was compared with placebo a dummy treatment.
Preotact werd vergeleken met placebo een schijnbehandeling.
Parareg was compared with placebo a dummy treatment.
Parareg werd vergeleken met placebo schijnbehandeling.
These studies compared zonegran with placebo a dummy treatment.
In deze onderzoeken werd zonegran vergeleken met placebo schijnbehandeling.
Mimpara was compared with placebo a dummy treatment.
Mimpara werd vergeleken met placebo schijnbehandeling.
Valdoxan/ thymanax was compared with a placebo a dummy treatment.
Valdoxan/thymanax werd vergeleken met een placebo schijnbehandeling.
In a first phase(up to six weeks), palladia was compared with placebo a dummy treatment.
In een eerste fase( tot zes weken) werd palladia vergeleken met placebo een schijnbehandeling.
Wilzin was not compared to either a dummy treatment, or to the medicines already used in Wilson' s disease.
Wilzin werd niet vergeleken met een nepbehandeling of met de geneesmiddelen die reeds worden gebruikt voor de behandeling van de ziekte van wilson.
In two of these, the effectiveness of QUADRAMET was compared with that of placebo a dummy treatment.
In twee ervan werd de werkzaamheid van QUADRAMET vergeleken met die van een placebo een schijnbehandeling.
In all studies, the effectiveness of raptiva was compared with that of placebo a dummy treatment.
In alle studies werd de werkzaamheid van raptiva vergeleken met die van een placebo een schijnbehandeling.
These studies compared the effect of adding zurampic or placebo(a dummy treatment) to patients' allopurinol treatment.
In deze studies werd het effect vergeleken van het toevoegen van zurampic of placebo( een nepbehandeling) aan de allopurinolbehandeling van de patiënten.
In both studies, the effects of OSSEOR were compared with those of placebo a dummy treatment.
In beide onderzoeken werd de werking van OSSEOR vergeleken met die van placebo een schijnbehandeling.
Patients were given either uptravi or placebo(a dummy treatment) for around 70 weeks.
De patiënten kregen uptravi of placebo( een nepbehandeling) gedurende ongeveer 70 weken.
The second study involved 66 patients(children and adults) and compared kanuma with placebo a dummy treatment.
Bij het tweede onderzoek waren 66 patiënten( kinderen en volwassenen) betrokken en werd kanuma vergeleken met placebo een schijnbehandeling.
One of these prevention studies compared pradaxa with warfarin and the other compared pradaxa with placebo a dummy treatment.
In een van deze preventiestudies werd pradaxa met warfarine vergeleken en in de andere studie met placebo een schijnbehandeling.
In all studies, the effectiveness of aerius was compared with that of placebo a dummy treatment.
In alle onderzoeken werd de werkzaamheid van aerius vergeleken met die van placebo een schijnbehandeling.
In two main studies involving 596 adults with atrial fibrillation, brinavess was compared with placebo a dummy treatment.
In twee hoofdstudies met 596 volwassenen met atriumfibrilleren werd brinavess vergeleken met een placebo een schijnbehandeling.
In the first study, 235 neonates with respiratory failure received either inomax or placebo a dummy treatment.
In het eerste onderzoek kregen 235 pasgeborenen met ademhalingsinsufficiëntie inomax of placebo een schijnbehandeling.
The studies compared various doses of volibris(2.5, 5 and 10 mg) with placebo a dummy treatment.
In de onderzoeken werden verschillende doses volibris( 2,5, 5 en 10 mg) vergeleken met placebo een schijnbehandeling.
Lyrica has been studied in 21 studies, where it was compared with a placebo a dummy treatment.
Lyrica is onderzocht in 21 studies waarin het werd vergeleken met een placebo een schijnbehandeling.
The effectiveness of adding mabthera to methotrexate was compared with that of adding placebo a dummy treatment.
De effectiviteit van toevoeging van mabthera aan methotrexaat werd vergeleken met toevoeging van een placebo een schijnbehandeling.
The studies compared actos to placebo(a dummy treatment), or to other antidiabetic medicines metformin, gliclazide.
De studies vergeleken actos met een placebo( schijnbehandeling) of met andere geneesmiddelen tegen diabetes metformine, gliclazide.
The study compared the effects of three doses of zonegran with those of placebo a dummy treatment.
In de onderzoeken werd de werkzaamheid van drie doses zonegran vergeleken met die van placebo schijnbehandeling.
In five of the studies, the effects of riprazo taken alone were compared with those of placebo a dummy treatment.
In vijf studies werden de effecten van riprazo alleen vergeleken met een placebo schijnbehandeling.

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0492

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"A dummy treatment" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer