AGRICULTURAL MARKETS IN NEDERLANDS

Vertaling van Agricultural Markets in het Nederlands

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0559

de landbouwmarkten (251) de landbouw markten (9) de landbouwmarkt (8) der landbouwmarkten (7) der markten landbouwproducten (2) de agrarische markten (3)

Voorbeelden van het gebruik van Agricultural Markets in een zin en hun vertaling

The situation on agricultural markets looks favourable for the PDB 2003.
De situatie op de landbouwmarkten lijkt gunstig voor het VOB 2003.
The situation on the agricultural markets is drastic.
De situatie op de landbouwmarkten is dramatisch.
And of this total 53 400 m went to guaranteeing agricultural markets.
Waarvan 53 400 miljoen uitsluitend voor de garantie van de landbouw markten.
The situation of the agricultural markets- 1985 report.
De situatie op de landbouwmarkten- verslag 1985.

Subject: american offensive in the agricultural markets.
Betreft: amerikaans offensief op de landbouwmarkt.
Licences and certificates play an important role in the management of the agricultural markets.
Certificaten zijn belangrijk voor het beheer van de landbouw markten.
Subject: the american export offensive on agricultural markets.
Betreft: amerikaans offensief op de landbouwmarkt.
Common organisation of agricultural markets and specific provisions for certain agricultural products.
Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten.
Administrative expenditure interventions in agricultural markets direct aids rural development pre-accession measures other.
Administratieve uitgaven interventies op de landbouwmarkten rechtstreekse steun plattelandsontwikkeling pretoetredingsmaatregelen overige.
Developing biofuels, their impact on agricultural markets and the environment.
Ontwikkeling van bio-energie, de impact ervan op de landbouwmarkten en het milieu.
Developing biofuels, their impact on agricultural markets and the environment NAT.
Ontwikkeling van bio-energie, de impact ervan op de landbouwmarkten en het milieu NAT.
Developing biofuels, their impact on agricultural markets and the environment own-initiative opinion.
Ontwikkeling van bio-energie, de impact ervan op de landbouwmarkten en het milieu initiatiefadvies.
Previous CAP reforms have led to the liberalisation of agricultural markets.
De vorige hervormingen van het GLB hebben geleid tot liberalisering van de landbouwmarkten.
Subject: developing biofuels, their impact on agricultural markets and the environment.
Betreft: ontwikkeling van bio-energie, de impact ervan op de landbouwmarkten en het milieu.
This also applies to the agricultural markets.
Dit geldt tevens voor de landbouwmarkten.
The impact on agricultural markets.
Gevolgen voor de landbouwmarkten.
Developing countries should be given greater access to agricultural markets.
De ontwikkelingslanden zouden een grotere toegang tot de landbouwmarkten moeten krijgen.
The agricultural markets, too, need budgetary and general policy frameworks and rules.
Ook voor de landbouwmarkten zijn begrotingstechnische en algemeen politieke kaders en regels nodig.
For these reasons agricultural markets are considered to be highly volatile.
Om deze redenen worden landbouwmarkten als zeer volatiel beschouwd.
Expenditure on agricultural markets in 2002.
Ontwikkeling van de uitgaven voor de landbouwmarkten in 2002.
Agricultural markets: prices.
Landbouwmarkten: prijzen.
ABM/ABB activity(ies) concerned: 05 02"Interventions in agricultural markets.
Betrokkenabm/abb-activiteit(en) 05 02" interventies op landbouwmarkten.
Experience shows that agricultural markets are particularly vulnerable to price fluctuations.
De ervaring leert dat met name landbouwmarkten gevoelig zijn voor prijsschommelingen.
The new regulation of the agricultural markets.
De nieuwe regel ing voor de landbouwmarkten.
The corresponding article in the other regulations on the common organisation of the agricultural markets.
Het overeenkomstige artikel van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening van landbouwmarkten.
Intervention measures to regulate agricultural markets;
De interventies ter regulering van de landbouwmarkten;
Licences and certificates: a management tool for the agricultural markets.
Certificaten: een instrument voor het beheer van de landbouwmarkten.
Specific measures for agricultural markets debate.
Specifieke maatregelen voor landbouwmarkten debat.
Mr luis vieirastate secretary for agricultural markets and food standards.
De heer luis vieirastaatssecretaris van landbouwmarkten en voedselkwaliteit.

Uitslagen: 391, Tijd: 0.0559

Zie ook


european agricultural markets
de europese landbouwmarkten
agricultural product markets
der markten landbouwprodukten
major agricultural markets
belangrijke landbouwmarkten
agricultural commodity markets
de markten landbouwgrondstoffen
certain agricultural markets
bepaalde landbouwmarkten
its agricultural markets
haar landbouwmarkten
interventions in agricultural markets
interventies op de landbouwmarkten
markets for agricultural land
markt voor landbouwareaal
agricultural markets and incomes
de landbouwmarkten en de inkomens de landbouwmarkten en de landbouwinkomens de landbouwmarkten en het inkomen
access to agricultural markets
de toegang tot de landbouwmarkten een toegang tot de landbouwmarkten moeten krijgen
agricultural and food markets
landbouw- en voedselmarkt
volatility in agricultural markets
volatiliteit op de landbouwmarkten schommelingen op de landbouwmarkten
the community's agricultural markets
de landbouwmarkt de gemeenschap
national organisations of agricultural markets
de nationale organisaties van de landbouwmarkten de nationale ordeningen de landbouwmarkten

Woord voor woord vertaling


agricultural
- agrarische de landbouw landbouwproducten het landbouw- landbouwprodukten
markets
- de markten markets in de handel brengt de markt der markten

"Agricultural markets" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer