AN ADVANTAGE IN NEDERLANDS

Vertaling van An Advantage in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 406, Tijd: 0.1138

Voorbeelden van het gebruik van An Advantage in een zin en hun vertaling

I have never seen an advantage in playing the hero.
Ik heb er nooit een voordeel in gezien, in de held spelen.
So that gives them an advantage in negotiations with travel agents.
Zij verwerven daardoor een voorsprong in de onderhandelingen met reisbureaus.
You need to create an advantage.
Je moet een voordeel creëren.
This gives it an advantage in a world where nutrients are limited.
Zo krijgt hij een voorsprong in een nutriëntarme wereld.

Allah has granted some of you an advantage over others in[respect of] provision.
En allah heeft sommigen van jullie boven anderen bevoorrecht met levensonderhoud.
She wears what o'neill is an advantage for us.
Ze draagt o'neill wat een voordeel is voor ons.
That could be an advantage.
Dat kan een voordeel zijn.
I needed an advantage and i felt if i went undercover.
Ik had een voorsprong nodig en ik dacht als ik undercover ging.
Don't for a moment think it gives you an advantage.
Denk maar niet dat het u voordeel oplevert.
That's an advantage in business.
Dat is een voordeel in zaken.
And their kids have an advantage.
En hun kinderen hebben een voorsprong.
Is that fair? it gives your guys an advantage.
Dat geeft jullie een voorsprong.
I finally had an advantage.
Ik had eindelijk een voordeel.
And you will admit that gives me an advantage.
En je geeft toe dat het me een voorsprong geeft.
I guess you have an advantage.
Ik denk dat je een voordeel hebt.
More than 80% think that collective european conventions would be an advantage.
Meer dan 80% gelooft dat de europese collectieve overeenkomsten een voordeel zijn.
Whatever she said could give us an advantage.
Wat ze zegt, kan ons een voorsprong geven.
Gentlemen, make sure that we get an advantage.
Heren, zorgt u ervoor dat wij een voorsprong krijgen.
I have an advantage.
Ik heb een voordeel.
So that gives them an advantage.
Dat geeft ze een voorsprong.
They got an advantage.
Ze hebben een voordeel.
Your fathers studied here, that is an advantage.
Je vader studeerde hier, dat is een voordeel.
Unless the new player had an advantage.
Tenzij de nieuwe speler een voorsprong heeft.
Genetic engineering would have given us an advantage.
De genetische manipulatie zou ons een voorsprong hebben gegeven.
That gives us an advantage.
Dat geeft ons een voordeel.
It's an advantage to you.
Dat geeft jou een voorsprong.
A hazard ratio less than 1 indicates an advantage for VMP.
Een hazard ratio kleiner dan 1 wijst op een voordeel voorVMP.
Baker needed an advantage.
Baker nodig een voordeel.
All this power that you have, it gave me an advantage.
Al die krachten die je hebt, gaven mij een voorsprong.
The aid gives an advantage to companies in sachsen.
De steun biedt bedrijven in saksen een voordeel.

Uitslagen: 406, Tijd: 0.1138

Woord voor woord vertaling


advantage
- voordeel gebruik maken een voorsprong te benutten profiteren
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer