ARE PRESENTED IN NEDERLANDS

Vertaling van Are Presented in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 412, Tijd: 0.0914

worden gepresenteerd (68) worden weergegeven (60) zijn weergegeven (43) worden ingediend (20) worden voorgesteld (19) worden aangeboden (19) worden voorgelegd (12) worden gegeven (12) worden overgelegd (7) worden getoond (5) staan weergegeven (5) worden uiteengezet (5) zijn gepresenteerd (3) worden toegelicht (3) worden geleverd (3)

Voorbeelden van het gebruik van Are Presented in een zin en hun vertaling

The last two canon tables are presented within a grid.
De laatste twee canontafels worden gepresenteerd in een koppelnet.
The statements in the report are presented as a clear scientific consensus.
De verklaringen in het verslag worden gepresenteerd alsof het om een duidelijke wetenschappelijke consensus gaat.
Results are presented in table 22.
De resultaten worden weergegeven in tabel 22.
Adverse reactions are presented below by system organ class and absolute frequency.
De bijwerkingen worden gepresenteerd per systeem/orgaanklasse en absolute frequentie.

The results are presented in table 2.
De resultaten zijn weergegeven in tabel2.
These data are presented in table 8.
Deze gegevens worden weergegeven in tabel 8.
These reactions are presented by system organ class and by frequency.
Deze bijwerkingen worden weergegeven per systeem/orgaanklasse en per frequentie.
Applications for aid are presented by member state governments.
Aanvragen om bijstand worden ingediend door de nationale overheden.
Efficacy results are presented for the combined analysis of study protocols.
De werkzaamheidsresultaten worden gepresenteerd voor de gecombineerde analyse van onderzoeksprotocollen.
These adverse reactions are presented by system organ class and frequency.
Deze bijwerkingen zijn weergegeven volgens systeem/orgaanklasse en frequentie.
These headings are presented in the following table.
De hierboven besproken rubrieken kunnen worden voorgesteld in de volgende tabelvorm.
Efficacy results are presented in table 5.
De werkzaamheidsresultaten worden gepresenteerd in tabel 5.
Acceding States' contributions are presented in a supplement to the FC 06.
De bijdragen van de toetredende staten zijn weergegeven in een supplement bij de FC 06.
Adverse reactions are presented according to the meddra system organ classification.
Bijwerkingen worden weergegeven volgens het meddra systeem/orgaanklassen.
Key results are presented in table 9.
De belangrijkste resultaten worden weergegeven in tabel 9.
Data are presented by major industry sector and by specific manufacturing industry.
De gegevens worden aangeboden per belangrijkste industriële sector en per bepaalde fabrieksnijverheid.
These options are presented in the executive summary of the impact assessment.
Deze opties worden voorgesteld in de samenvatting van de effectbeoordeling.
The efficacy results are presented in table 15.
De werkzaamheidsresultaten zijn weergegeven in tabel 15.
These reactions are presented by system organ class and by frequency.
Deze bijwerkingen worden gepresenteerd per orgaansysteemklasse en frequentie.
Efficacy results are presented in table 4.
Werkzaamheidsresultaten zijn weergegeven in tabel 4.
A cotillion's a formal ball, especially one where debutantes are presented.
Een cotillion is een formeel bal, vooral die waar debutantes worden gepresenteerd.
Pharmacokinetic parameters are presented in geometric mean 95% CI.
Farmacokinetische parameters worden gegeven in geometrisch gemiddelde 95%BI.
Treatment outcomes in study AI444042 are presented in table 13.
De behandelresultaten vanAI444042 worden weergegeven in tabel 13.
These adverse reactions are presented by meddra system organ class and frequency.
Deze bijwerkingen worden voorgesteld volgens de meddra systeem/orgaanklasse en frequentie.
Other side effects are presented in order of severity and frequency.
Andere bijwerkingen worden weergegeven in volgorde van ernst en frequentie.
Where the transport document and proof of payment are presented.
Waarvoor het vervoersdocument en het betalingsbewijs worden overgelegd.
The results of the first screening exercise are presented in the consumer scoreboard 2008.
De resultaten van het eerste onderzoek worden gepresenteerd in het consumentenscorebord 2008.
The following options are presented: 1.
De volgende opties worden voorgesteld: 1.
PK parameters derived from noncompartmental analysis are presented in geometric mean 95% CI.
FK parameters afgeleid van de niet-compartimentele analyse worden gegeven in geometrisch gemiddelde 95%BI.
Rates of discontinuation of corticosteroids or immunomodulators are presented in table 15.
Percentages van discontinuering van corticosteroïden of immunomodulatoren zijn weergegeven in tabel 15.

Uitslagen: 412, Tijd: 0.0914

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"Are presented" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer