BY THE CRISIS IN NEDERLANDS

Vertaling van By The Crisis in het Nederlands

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0624

Voorbeelden van het gebruik van By The Crisis in een zin en hun vertaling

Progress has been hampered by the crisis in israel and palestine.
De vooruitgang is belemmerd door de crisis in israël en palestina.
Spain has been hit very hard by the crisis.
Spanje is door de crisis zeer zwaar getroffen.
We know that many developing countries are being hit very hard by the crisis.
We weten dat veel ontwikkelingslanden erg hard worden getroffen door de crisis.
I know you're all upset by the crisis.
Ik weet dat jullie allemaal verontwaardig zijn door de crisis.

Many workers and their families are or will be hit by the crisis.
Veel werknemers en hun gezinnen worden of zullen worden getroffen door de crisis.
The romanian car industry has also been severely affected by the crisis.
De roemeense auto-industrie is ook zwaar getroffen door de crisis.
Once again, the small farms have been hit hardest by the crisis.
Nogmaals, de kleine landbouwbedrijven zijn het hardst door de crisis getroffen.
Chinese megacarriers are hit by the crisis.
Chinese megavervoerders getroffen door de crisis.
Non-euro area countries were also affected by the crisis.
Landen die niet tot de eurozone behoren, zijn ook door de crisis getroffen.
Subject: nautical industries: restructuring accelerated by the crisis.
Betreft: nautische industrie: een door de crisis versnelde herstructurering.
Nautical industries: restructuring accelerated by the crisis own-initiative opinion.
Nautische industrie: een door de crisis versnelde herstructurering initiatiefadvies.
Nautical industries: restructuring accelerated by the crisis.
Nautische industrie: een door de crisis versnelde herstructurering.
To what extent is he affected by the crisis at Millennium?
In hoeverre raakt de crisis bij millennium hem?
Humanitarian aid for refugees and the local population affected by the crisis.
Humanitaire hulp voor de vluchtelingen en de door de crisis getroffen lokale bevolkingsgroepen.
General economic and other support measures for those affected by the crisis.
Algemene economische en andere steunmaatregelen voor degenen die door de crisis worden getroffen.
What EU rights for the consumers affected by the crisis?
De eu-rechten van consumenten die het slachtoffer van de ascrisis zijn geworden.
Aid measures are therefore of great importance for workers affected by the crisis in the ECSC industries.
Voor de werknemers die getroffen worden door de crisis in de industrieën van de EGKS zijn de steun maatregelen derhalve van grote betekenis.
The spanish economy was severely hit by the crisis and went through a sharp adjustment in 2008-2009.
De spaanse economie werd zwaar getroffen door de crisis en onderging in2008-2009 een forse correctie.
The european stability mechanism is a permanent aid fund assisting euro area member states affected by the crisis.
Het europese stabiliteitsmechanisme is een permanent hulpfonds dat de lidstaten in de eurozone die door de crisis te lijden hebben gehad bijstaat.
In my country, austria, many thousands of workers are directly or indirectly affected by the crisis.
Ook in mijn land, oostenrijk, zijn vele duizenden werknemers direct of indirect getroffen door de crisis.
These funding problems are particularly pronounced in member states that have been most affected by the crisis.
Deze financieringsproblemen zijn bijzonder uitgesproken in de lidstaten die door de crisis het meest zijn getroffen.
EU institutions have a duty to meet the expectations of european citizens who are deeply affected by the crisis.
De eu-instellingen hebben de plicht om te voldoen aan de verwachtingen van europese burgers die zwaar worden getroffen door de crisis.
The projects must take into account the less developed regions, which have been most severely affected by the crisis.
De projecten moeten rekening houden met de minder ontwikkelde regio's die zwaarder door de crisis getroffen zijn.
Growth has returned, including in most of the countries affected by the crisis.
De groei is teruggekeerd, ook in de meeste landen die door de crisis zijn getroffen.
These measures propose an integrated approach in the areas affected by the crisis in the steel industry.
Deze maatregelen stellen een geïntegreerde benadering voor in de bekkens die getroffen zijn door de crisis in de staalnijverheid.
The swedish car industry has, like the rest of the car industry, been severely affected by the crisis.
De zweedse automobielindustrie is net als de rest van de automobielindustrie hard getroffen door de crisis.
Any available credits will be diverted towards meeting the immediate needs of the people and regions affected by the crisis.
Eventuele beschikbare kredieten worden omgebogen om te voldoen aan de onmiddellijke behoeften van de mensen en regio's die zijn getroffen door de crisis.
These can provide temporary economic relief and an opportunity to those most affected by the crisis to develop their skills and remain in the labour market.
Hiermee kan tijdelijke financiële verlichting worden verschaft en krijgen degenen die het zwaarst door de crisis worden getroffen de gelegenheid om hun vaardigheden te ontwikkelen en aan het werk te blijven.
This effort should be complemented by steps to address the failures in supervision revealed by the crisis.
Deze inspanningen moeten worden aangevuld met maatregelen om de door de crisis blootgelegde tekortkomingen in het toezicht te verhelpen.

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0624

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"By the crisis" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer