BY THE GROUP IN NEDERLANDS

Vertaling van By The Group in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0769

van de fractie (89) door de groep (83) door de groepering (4) door de werkgroep (4) door de vereniging (3) de door de werkgroep (3)

Voorbeelden van het gebruik van By The Group in een zin en hun vertaling

By the group of the european democratic Alliance; doc.
Van de fractie van verenigde europese democraten, doc.
By the group who tried to get him the first time.
Door de groep die hem al de eerste keer hebben willen pakken.
By the group of the european democratic alliance, on monetary problems doc. 2-697/84.
Van de fractie van verenigde europese democraten, over monetaire vraagstukken doe. 2-697/84.
By the group of the european democratic Alliance; doc.
Van de fractie van verenigde europese democraten; doe.

Report by the group transport 2000 plus.
Uitgebracht door de groep" vervoer 2000.
The commission is currently examining the concerns expressed by the group.
De commissie bestudeert momenteel de punten van zorg die door de werkgroep zijn geuit.
Minority interests representthe interests in the EIF notheld by the group.
Minderheidsbelang van derden omvat de niet door de groep gehouden aandelen in het EIF.
Europol and eurojust should be reinforced along the lines advocated by the group;
Europol en eurojust moeten worden versterkt in de door de werkgroep aanbevolen zin.
Priority projects identified by the group.
Door de groep geïdentificeerde prioritaire projecten.
Recommendation by the group on the energy projects.
Aanbeveling door de groep inzake energieprojecten.
By the group two dumb cops.
Door de groep, 2 domme flikken.
Big decisions are made by the group.
Belangrijke beslissingen worden door de groep genomen.
Examination of the energy projects by the group.
Bestudering van de energieprojecten door de groep.
I think he's being set up by the group he's embedded with.
Ik denk dat hij er wordt ingeluisd door de groep waar hij in zit.
Not by me. by the group.
Niet door mij, door de groep.
Gist of the proposals made by the group transport 2000 plus.
Inhoud van de voorstellen van de groep vervoer 2000-plus.
Tabled by the group of the european democratic alliance on monetary questions: adopted.
Ingediend door de fractie van verenigde europese democraten, over monetaire problemen: aangenomen.
Report by the group transport 2000 plus.
Verslag van de groep vervoer 2000.
It has also been supported by the group of the party of european socialists.
Het wordt eveneens gesteund door de fractie van de europese sociaal-democraten.
Interim report by the group of personal representatives on trans­European networks.
Interimverslag van de groep persoonlijke vertegenwoordigers over de transeuropese net werken.
Some key elements have been identified by the group.
De werkgroep heeft een aantal kernpunten vastgesteld.
Three of the recommendations proposed by the group were more specifically discussed.
Op drie van de door de groep voorgestelde aanbevelingen werd nader ingegaan.
Commission clears the takeover of GUILBERT by the group PINAULT- PRINTEMPS-REDOUTE.
Commissie keurt overname guilbert door groep pinault-printemps-redoute goed.
Among the multiple roles played by the group and its members.
Van de verschillende taken van de leden van de groep noemen we met name.
Mr siecker explained that 9 amendments have been tabled by the group II.
De heer siecker zegt dat er 9 wijzigingsvoorstellen zijn ingediend door groepII.
Finally, i consider amendment no 6 proposed by the group of the european People's party impossible to support.
Ten slotte: amendement 6 van de fractie van de europese volkspartij kan ik onmogelijk steunen.
We also support amendment no 13 by the group of the european liberal, democrat and reform party.
Wij steunen tevens amendement 13 van de fractie van de europese liberale en democratische partij.
The commission is willing to promote and support the implementation of activities defined by the group.
De commissie is bereid de tenuitvoerlegging van door de groep ontwikkelde activiteiten te bevorderen en te ondersteunen.
By the group of the european democratic alliance, on the situation of jews in the USSR.
Van de fractie van verenigde europese democraten over de situatie van de joden in de sovjetunie.
It looks like they were killed by the group they were trying to join.
Het lijkt alsof ze vermoord zijn door de groep waar ze probeerden toe te treden.

Uitslagen: 408, Tijd: 0.0769

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "by the group"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer