COMPREHENSIBLE IN NEDERLANDS

Vertaling van Comprehensible in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0691

Voorbeelden van het gebruik van Comprehensible in een zin en hun vertaling

They concern practical and comprehensible help for every citizen of the EU.
Ze hebben betrekking op praktische en begrijpelijke hulp voor elke burger van de EU.
The treaty of nice is scarcely comprehensible, let alone explainable.
Het verdrag van nice valt amper te begrijpen, laat staan uit te leggen.
Lack of specific and comprehensible information and guidance.
Een gebrek aan specifieke en begrijpelijke informatie en begeleiding.
Kyle, they are still trying comprehensible what happened at highland beach.
Kyle, ze proberen nog steeds te begrijpen wat er op highland beach gebeurde.

The citizens expect clear and comprehensible information too.
Ook de burgers verwachten hierover duidelijke en begrijpelijke informatie.
And the socialist group wishes to see a europe that is strong, comprehensible and credible.
De europese socialisten willen een sterk, duidelijk en geloofwaardig europa.
Peering into the inscrutable, indecipherable, comprehensible enigma that is television.
Turend in het ondoorgrondelijke, het onkraakbare... begrijpelijke raadsel dat televisie is.
Look...""life is only comprehensible through a thousand...""local gods.
Kijk, het leven is alleen te begrijpen via duizend lokale goden.
This is comprehensible in view of past and present historical and political links.
Dit is begrijpelijk gezien de historische en politieke banden in verleden en in heden.
Intermodality must be increased on the basis of comprehensible criteria.
De intermodaliteit moet aan de hand van begrijpelijke kwaliteitscriteria verbeterd worden.
As such it will be more visible and comprehensible for the public.
Op die manier wordt het programma zichtbaarder en begrijpelijker voor het grote publiek.
Such guidance shall be clear and easily comprehensible.';
Die richtsnoeren moeten duidelijk zijn en eenvoudig te begrijpen.';
A short and comprehensible EU constitution.
Een bondige en begrijpelijk grondwet van de EU.
Acts and procedures: a more coherent, precise and comprehensible system.
Besluiten en procedures: een coherenter, duidelijker en begrijpelijker systeem.
The information and the written instructions must be comprehensible to the workers concerned.
De informatie en de gebruiksaanwijzingen moeten voor de betrokken werknemers begrijpelijk zijn.
In any case, these costs should be within sensible and comprehensible limits.
Die kosten dienen in ieder geval binnen redelijke en inzichtelijke grenzen te blijven.
There is no commonly accepted definition for safe, simple and comprehensible financial products.
Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van veilige, eenvoudige en begrijpelijke financiële producten.
The decision is simple, clear and universally comprehensible.
De uitspraak is eenvoudig, duidelijk en voor iedereen te begrijpen.
They shall ensure that the information is as clear and comprehensible as possible.
Zij zorgen ervoor dat de informatie zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk is.
We have to have clear, stringent and comprehensible criteria to prevent that happening.
Dit moeten wij met duidelijke, strenge en begrijpelijke criteria voorkomen.
The final terms shall be prepared in an easily analysable and comprehensible form.
De definitieve voorwaarden worden gepresenteerd in een gemakkelijk te analyseren en begrijpelijke vorm.
People want the institutions of the union to be comprehensible and transparent.
De mensen willen dat de instellingen van de unie begrijpelijk en transparant zijn.
They shall be given in clear and comprehensible language.
Zij zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal.
In each case the information shall be clear and comprehensible.
In ieder geval moet de informatie duidelijk en begrijpelijk zijn.
Yeah, comprehensible.
Ja, begrijpelijk.
In a clear and accurate manner, comprehensible to the customer;
Op duidelijke, nauwkeurige en voor de klant begrijpelijke wijze;
We therefore need clear, workable and comprehensible models.
Daarom hebben wij duidelijke, begrijpelijke en werkbare modellen nodig.
The offer made by the EU is good, comprehensible and fair.
Het aanbod van de EU is goed, begrijpelijk en billijk.
That information shall be presented in an easily analysable, succinct and comprehensible form.
Deze gegevens worden gepresenteerd in een gemakkelijk te analyseren, bondige en begrijpelijke vorm.
The information provided should be precise, comprehensible and relevant to users.
De verstrekte informatie moet nauwkeurig, begrijpelijk en relevant zijn voor gebruikers.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0691

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer