CONSTRUCTIVELY IN NEDERLANDS

Vertaling van Constructively in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0645

Voorbeelden van het gebruik van Constructively in een zin en hun vertaling

Very constructively communicated.
Zeer constructief gecommuniceerd.
The commission responded constructively to most of the points we set out in march.
De commissie reageerde constructief op de meeste punten die wij in maart hadden geformuleerd.
Captain, wes is learning to express himself more constructively.
Wes leert om zichzelf constructiever te uiten.
It's not acting constructively to try to respond to this.
Het handelt niet constructief om te proberen hierop te reageren.

Yeah, well. i prefer to spend my time more constructively.
Ik gebruik m'n tijd liever constructiever.
The time between meetings should be used constructively.
De perioden tussen vergaderingen dienen constructief benut te worden.
I hope that the commission will respond supportively, constructively and imaginatively.
Ik hoop dat de commissie er welwillend, constructief en creatief op reageert.
The PVV cooperates constructively in this house.
Voorzitter, de partij voor de vrijheid werkt constructief mee in dit huis.
The council is prepared to act as swiftly and as constructively as possible.
De raad is bereid om zo snel en constructief mogelijk te handelen.
Well, i have tried to use it constructively.
Nou, ik heb geprobeerd dat constructief te gebruiken.
Look, you have to understand... and i mean this constructively.
Je moet begrijpen... en dit bedoel ik opbouwend.
I believe that we should constructively and actively participate in defining these.
Ik vind dat wij op een constructieve wijze en actief aan deze idee moeten meewerken.
That is how we can take this issue forward constructively.
Op deze manier kunnen wij op een constructieve manier aan dit vraagstuk verder werken.
It called on both parties to work constructively with the UN.
Hij riep beide partijen op, constructief samen te werken met de VN.
The committee on budgets has also worked constructively with other institutions in the past.
De begrotingscommissie heeft in het verleden ook op constructieve wijze met andere instellingen gewerkt.
The EU strongly encourages neighbouring countries to contribute constructively to the political stabilisation of iraq.
De EU spoort de naburige landen krachtig aan om constructief bij te dragen aan de politieke stabilisering van irak.
In order to tackle environmental damage to the alps constructively, a policy for vulnerable areas is essential.
Om de aantasting van de alpen constructief aan te pakken, is een beleid voor kwetsbare gebieden noodzakelijk.
Mr president, while my report welcomes the Commission's communication, it is also constructively critical in a number of important respects.
Mijnheer de voorzitter, in mijn verslag verwelkom ik de mededeling van de commissie, maar het verslag bevat op een aantal belangrijke punten ook opbouwende kritiek.
We hope we have responded constructively to some of the tough choices that need to be made.
Ik hoop dat we constructief hebben gereageerd op een aantal moeilijke keuzes die moeten worden gemaakt.
I would like to congratulate the swedish presidency on constructively and effectively implementing the goals of its programme.
Ik wil mijn complimenten overbrengen aan het zweedse voorzitterschap voor de constructieve en doeltreffende wijze waarop de doelstellingen van zijn programma zijn uitgevoerd.
I have already indicated that the european parliament, council and commission have worked closely and constructively together.
Ik heb er al op gewezen dat het parlement, de raad en de commissie nauw en constructief hebben samengewerkt.
It will do so constructively and responsibly, but it will exercise its powers.
We zullen dat op een constructieve en verantwoordelijke wijze doen, maar we zullen ze gebruiken, deze bevoegdheden.
This is reflected in a greater effort to work more constructively within the framework of the EU's central asian strategy.
Dit blijkt uit de grotere inspanning om constructiever mee te werken in het kader van de eu-strategie voor centraal-azië.
The EU encourages regional entities to actively and constructively participate in this process.
De EU moedigt de regionale entiteiten aan actief en constructief aan dit proces deel te nemen.
We can disagree and we can argue constructively, but we do so within a framework of agreed rules and procedures.
We kunnen met elkaar van mening verschillen en we kunnen constructieve discussies voeren, maar we doen dat binnen een kader van regels en procedures waarover we het eens zijn.
It is for that reason that we are willing to cooperate constructively with you and with your commission.
Daarom zijn wij bereid tot constructieve samenwerking met u en uw commissie.
In order to be credible, the european union as a whole must act swiftly and constructively.
Om geloofwaardig over te komen moet de europese unie als geheel snel en constructief handelen.
We now have the opportunity in this parliament to monitor this significant process of reform in the commission constructively, but critically.
Als parlement hebben we nu de kans om de omvangrijke hervormingen binnen de commissie op een constructieve maar kritische wijze te volgen.
I wish everyone luck and i am ready to cooperate again constructively in the future.
Ik wens iedereen succes en ben bereid om in de toekomst weer constructief samen te werken.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0645

Zie ook


as constructively
zo constructief
constructively together
constructief samen op constructieve wijze samen
to constructively
constructieve wijze aan om constructief samen op constructieve
constructively critical
de opbouwend kritische kritisch positieve opbouwende kritiek
to contribute constructively
constructieve wijze bij te dragen
closely and constructively
nauw en constructief
to participate constructively
constructieve wijze deel te nemen aan aan constructief deel
be used constructively
er constructief gebruik constructief worden gebruikt positief gebruikt worden om constructief benut te worden
rapidly and constructively
snel en constructieve wijze snelle en constructieve snel en constructief samen
openly and constructively
open en constructief openheid en op constructieve wijze open en constructieve wijze
constructively with us
constructief met ons

S Synoniemen van "constructively"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer