D'ÊTRE IN NEDERLANDS

Vertaling van D'être in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 30, Tijd: 0.038

Voorbeelden van het gebruik van D'être in een zin en hun vertaling

The raison d'être of this military operation has been ascertained as never before.
De raison d'être van deze militaire operatie is krachtiger dan ooit bevestigd.
This is someone whose whole raison d'être is avenging the loss of her mother.
Haar hele raison d'être is het verlies van haar moeder wreken.
It's sort of our raison d'être, you know?
Dat is onze raison d'être.
It's my raison d'être.
Het is mijn raison d'être.

That cannot be the raison d'être of a progressive anti-discrimination policy.
Dat kan toch niet de raison d'être zijn van een vooruitstrevend antidiscriminatiebeleid.
This journey is his raison d'être.
Deze reis is de reden van zijn bestaan.
But i discovered in the french word raison d'être.
Maar ik ontdekte in het franse woord' raison d'etre.
Art crimes are your FBI raison d'être.
Kunstcriminaliteit is jouw raison d'etre bij de FBI.
The topic of the day is the raison d'être for us.
Het onderwerp van de dag is de reden van ons bestaan.
I have been thinking just how wretched it would be if my own raison d'être... wreaking havoc and pain on earth were taken from me.
Ik bedacht me hoe verachtelijk het zou zijn... als mijn eigen raison d'être... schade en pijn veroorzaakten op aarde van mij af zouden worden genomen.
Part of the Hizbollah's raison d'être is the ongoing occupation by israel of the shebaa farms.
Hezbollah's raison d'être is voor een deel de aanhoudende bezetting door israël van de shebaa-boerderijen.
This is the raison d'être of a large part of EU legislation, introduced to correct market failures and
Dit is de raison d'être van een groot deel van de eu-wetgeving, die is ingevoerd om marktverstoringen te
The whole raison d'être- if i may lapse into the vernacular of this place- is to stifle small business.
De hele raison d'être- als u mij deze uitglijder in het hier gebruikelijke jargon vergeeft- van deze club is kleine bedrijven in de kiem te smoren.
Indeed, security was the raison d'être for what has become the european union today.
Veiligheid was zelfs de raison d'être voor wat tegenwoordig de europese unie is. de pioniers streefden ernaar een vreedzaam europa te stichten.
Its original raison d'être, the serious food shortages following the second world war, no longer exists.
Zijn oorspronkelijke raison d'être, de ernstige voedseltekorten na de tweede wereldoorlog, is verdwenen.
It is evident that the raison d'être for this particular legislation is a humanitarian basis.
Het is duidelijk dat de raison d'être van deze wetgeving een humanitaire basis is.
Seeking truth through observation, experimentation, rational argument, and mutual criticism has always been a raison d'être of universities.
Het vinden van de waarheid door middel van observatie, experimenten, rationeel argumenteren en wederzijdse kritiek is altijd de raison d'être van universiteiten geweest.
An active dialogue between management and labour leading to shared goals and practical commitments is the raison d'être of the social dialogue.
Een actieve dialoog tussen werkgevers en werknemers, met als resultaat doelen en praktische vormen van engagement, is de raison d'être van de sociale dialoog.
Had i been anywhere else in the world, i never would have found my raison d'être.
Was ik ergens anders geweest, dan had ik nooit mijn raison d'etre gevonden.
Preserving and progressing towards peace- and there is no peace without freedom- continues to be out main raison d'être.
Handhaving en bevordering van vrede- en er is geen vrede zonder vrijheid- is nog steeds onze fundamentele reden van bestaan.
According to le petit larousse dictionary,'notable' means'digne d'être noté, important, remarquable.
In het woordenboek le petit larousse wordt„ notable" gedefinieerd als„ digne d'être noté, important, remarquable.
I have been thinking just how wretched it would be if my own raison d'être were taken from me.
Ik denk hoe erg het is als mijn eigen raison d'etre van mij wordt afgenomen.
This is surely the raison d'être of establishing a european common market, i.e. to make nationally orientated businesses
Dit is ongetwijfeld de raison d'être ^an de totstandbrenging van een europese gemeenschappelijke markt, d.w.z. nationaal gerichte bedrijven
make a significant contribution to the european Union's raison d'être, which is based on establishing peace both within its
Met hechte banden tussen de EU en de NAVO wordt de raison d'être van de europese unie, gericht op het scheppen van
procurement rules or the structural funds, is the raison d'être of the european union, mr weber, a european area
Dat is de raison d'être van de europese unie, meneer weber, niet de melkquota of de aanbestedingsregels of
Our union would have no raison d'être or functional purpose if it did not have as its main
Onze unie zou geen reden van bestaan of functioneel doel hebben als haar belangrijkste doelstelling niet was een eerlijke,
must not be repeated, but what about the raison d'être of the european union to prevent wars and human crises?
mag herhalen, maar hoe zit het met de raison d'être van de europese unie, het voorkomen van oorlogen en menselijke crises?
proposal and for the revision in itself, i.e. without these measures the revision would largely lose its"raison d'être.
en voor de herziening op zich, d.w.z. zonder deze maatregelen zou de herziening grotendeels haar" raison d'être" verliezen.
its present internal structure and in particular the raison d'être of the power structures currently in existence there to
de bestaande interne structuren en met name de„ raison d'être" van de daar geldende machtsstructuren op een niveau te
account, in this phase, of citizens as individuals, that is to say as the raison d'être of politics.
rekening hebben gehouden met de burger als persoon, dat wil zeggen als raison d'être van ons politiek handelen.

Uitslagen: 30, Tijd: 0.038

Zie ook


the raison d'être
de raison d'être
its raison d'être
haar bestaansgrond
our raison d'être
onze bestaansreden

S Synoniemen van "d'être"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer