DEFENCE BUDGETS IN NEDERLANDS

Vertaling van Defence Budgets in het Nederlands

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0503

de defensiebegrotingen (14) defensiebudgetten (2)

Voorbeelden van het gebruik van Defence Budgets in een zin en hun vertaling

The people of europe can do without higher defence budgets.
De burgers van europa zitten niet te wachten op hogere defensiebudgetten.
Member States' combined defence budgets are worth about EUR 169 billion, which includes around EUR 82 billion for procurement.
De defensiebegrotingen van de lidstaten zijn gezamenlijk goed voor zo'n 169 miljard euro, waarvan ruim 82 miljard voor overheidsopdrachten is bestemd.
europe that is apparent in the constitution, including in the paragraph obliging member states to increase their defence budgets.
militarisering die uit de grondwet blijkt, zoals bijvoorbeeld in de passage die lidstaten dwingt hun defensiebudgetten te verhogen.
Defence budgets in european countries need to be spent in a more coherent manner.
De middelen uit de defensiebegrotingen van de landen moeten op een meer coherente wijze worden besteed.

The council has not discussed the level of member States' defence budgets as this is a national responsibility.
De raad heeft de omvang van de defensiebegrotingen van de lidstaten niet besproken. dat valt onder de nationale bevoegdheid.
The progress registered in the framework of CFE negotiations on conventional forces reductions, will lead to a downward revision of defence budgets in most of the member states.
De in het kader van de cse-onderhandelingen over conventionele wapenreducties geboekte vooruitgang zal tot een vermindering van de defensiebegrotingen van de lid-staten leiden.
On the defence side, demand depends on the defence budgets and the procurement policies of governments which in turn depend on geopolitical developments and the changing perception of threats.
De defensiemarkt is afhankelijk van de defensiebegroting en het aankoopbeleid van overheden, die worden beïnvloed door geopolitieke ontwikkelingen en de veranderende perceptie van bedreigingen.
The reality is that defence budgets are being slashed across continental europe and even the superb british armed forces are desperately overstretched and under-equipped.
De werkelijkheid is dat in heel continentaal europa het mes wordt gezet in de defensiebegroting. zelfs het voortreffelijke britse leger is overspannen en onvoldoende uitgerust.
I understand that the sum total of defence budgets in the EU is in the order of EUR 169 billion, of which about EUR 82 billion is for procurement.
Ik heb begrepen dat defensiebegrotingen in de EU in totaal ongeveer 169 miljard euro omvatten, waarvan 82 miljard euro bestemd is voor overheidsopdrachten.
While defence budgets across the european union are being cut, defence spending in china, india, brazil, russia and others is going up.
Terwijl in de defensiebegrotingen in de EU wordt gesneden, lopen de defensie-uitgaven in china, india, brazilië, rusland en elders op.
An analysis of defence budgets shows that in only five of the fifteen member states does military expenditure exceed 2% of GDP.
Een analyse van de defensiebudgetten wijst uit dat de militaire uitgaven slechts in vijf van de vijftien lidstaten meer dan 2% van het BBP bedragen.
Defence procurement and defence budgets are essentially matters of national concern and should not become a community responsibility.
Defensieopdrachten en defensiebegrotingen zijn vraagstukken die in eerste instantie vallen onder de nationale bevoegdheden. zij mogen geen verantwoordelijkheid van de gemeenschap worden.
It is essential for adequate defence budgets to be combined with courageous steps towards coordination and greater rationalisation of defence procurement.
Het is van essentieel belang dat adequate defensiebegrotingen samengaan met moedige stappen in de richting van coördinatie en grotere rationalisering van defensieaankopen.
We want more efficient cooperation between the member states, which will also result in reducing the costs of national defence budgets.
We willen een efficiëntere samenwerking tussen de lidstaten, die ook zal leiden tot een verlaging van de kosten van nationale defensiebegrotingen.
Even at a time of austerity, when many member states are cutting their defence budgets, winning in afghanistan must be our priority.
Zelfs in een tijd van bezuinigingen, waarin veel lidstaten snoeien in hun defensiebegroting, moet winnen in afghanistan onze prioriteit zijn.
To be realistic, we need funding from defence budgets for space projects in a number of fields.
Het is realistisch om ervan uit te gaan dat we geld van defensiebegrotingen nodig hebben voor ruimteprojecten op een aantal terreinen.
Supposing he had a dossier on the curious ways in which local councillors spend their civil defence budgets.
Stel dat hij een dossier heeft op een eigenaardige manier waarop lokale raadsleden hun civiele defensie begroting spenderen.
World players like china, india and brazil, have their own foreign political ambitions, culminating in rising defence budgets.
Wereldspelers als china, india en brazilië hebben hun eigen buitenlandse aspiraties, compleet met stijgende defensie-uitgaven.
Does the presidency consider that member states such as sweden, which spends less than 2% of its GDP on defence, should increase their defence budgets?
Is het voorzitterschap van oordeel dat eu-landen als zweden, die minder dan 2% van hun BNP aan defensie besteden, hun defensie-uitgaven moeten verhogen?
There are a number of aspects of this resolution, in relation also to defence budgets, which promote the militarisation of europe.
Een aantal aspecten van deze resolutie, ook op het terrein van defensiebegrotingen, bevordert echter de militarisering van europa.
The successive waves of cuts in defence budgets and the persisting fragmentation of defence markets in europe threaten Europe's
De opeenvolgende besparingsrondes in de defensiebegrotingen en de aanhoudende fragmentatie van de defensiemarkt in europa bedreigen de capaciteit van
remain competitive in the face of the reduction in defence budgets, the rise in the costs of armament programmes and
defensie-industrie moet worden geconsolideerd om, ondanks de inkrimping van de defensiebegrotingen, de stijging van de kosten van bewapeningsprogramma's en de
to ensure that member states with disproportionately small national defence budgets nevertheless contribute their fair share to EU capacities.
te zorgen dat lidstaten met een onevenredig klein nationaal defensiebudget toch hun bijdrage leveren aan de vermogens binnen de EU.
The differing structures of defence budgets have also to be stressed, since the percentage of expenditure allocated to research
Ook moeten de structurele verschillen tussen de defensiebudgetten, worden onderstreept want het percentage van de uitgaven dat besteed wordt

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0503

Woord voor woord vertaling


defence
- defensie de verdediging defensiegebied verweer verdedigen
budgets
- de begrotingen budgetten de begrotingscommissie de begroting budget

"Defence budgets" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer