DEMOCRACY MUST IN NEDERLANDS

Vertaling van Democracy Must in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 41, Tijd: 0.047

de democratie moet (13) de democratie moeten (5)

Voorbeelden van het gebruik van Democracy Must in een zin en hun vertaling

Further strengthening of democracy must remain an important focal point.
Verdere versterking van de democratie moet een belangrijk aandachtspunt blijven.
Democracy must be protected.
De democratie moet beschermd worden.
The civil society and democracy must be strengthened.
De burgermaatschappij, de democratie moeten worden versterkt.
Democracy must be saved.
De democratie moet worden gered.

Democracy must be built from the bottom up, not the other way around.
De democratie moet van onderaf worden opgebouwd en niet andersom.
In my view, democracy must prevail.
Volgens mij moet de democratie zegevieren.
Firstly, democracy must be consolidated.
Ten eerste moet de democratie worden versterkt.
Democracy must make progress in ukraine and we can support this process.
Democratie moet vooruitgang boeken in oekraïne en wij kunnen dat proces ondersteunen.
Democracy must be liberal democracy, not dictatorship by the majority.
Democratie moet een liberale democratie zijn, geen dictatuur van de meerderheid.
This democracy must be promoted through public investment.
Die democratie moet met openbare investeringen worden bevorderd.
Democracy must be strengthened by involving the regional and local authorities more in the legislative process.
De democratie moet worden versterkt door de regionale en lokale overheden intensiever te betrekken bij het wetgevingsproces.
What democracy must strive to do is to act effectively to stop people from joining such movements.
Wat de democratie moet proberen te bewerkstelligen, is dat mensen zich niet meer bij dit soort bewegingen aansluiten.
All defenders of democracy must protect our precious civilisation and uphold the civilised rule of law.
Alle verdedigers van de democratie moeten onze waardevolle beschaving beschermen en de rechtsstaat ondersteunen.
Democracy must be respected, above all else, in this chamber, and not by making statements in newspapers and by giving out insults.
De democratie moet vóór alles worden geëerbiedigd in de setting van dit parlement, en niet door verklaringen af te leggen in kranten en door beledigingen te publiceren.
There is only one answer to that: the military regime must go. democracy must be introduced again.
Daar is maar één antwoord op: dit militaire regime moet verdwijnen, de democratie moet weer worden ingevoerd.
The market must not encroach upon the political sphere, and democracy must not be restricted.
De markt mag de taak van de politiek niet overnemen en de democratie moet gerespecteerd worden.
In this parliament we place great value on democracy and democracy must start with the individual.
Wij hechten in dit parlement veel waarde aan de democratie en de democratie moet bij het individu beginnen.
Democracy must be restored in europe, and that means going against the monnet method.
In europa moet de democratie worden hersteld, dat wil zeggen het tegenovergestelde van de monnet-methode.
The drive for democracy must be based on local ownership and respect for local sensitivities.
Het streven naar democratie moet gebaseerd zijn op een sterke eigen inbreng en respect voor lokale omstandigheden.
Securing human rights and democracy must be the priority of the external action service and an unequivocal criterion in bilateral agreements with third countries.
Het waarborgen van de mensenrechten en democratie moet de prioriteit van de europese dienst voor extern optreden en een duidelijk criterium in bilaterale overeenkomsten met derde landen zijn.
However, in transcaucasia as elsewhere, democracy must mean that everything possible is done to safeguard social peace.
Democratie moet echter ook in transkaukasië betekenen dat alles in het werk wordt gesteld om de sociale vrede in deze landen zelf te waarborgen.
The basis of a democracy must be that freedom of expression should be protected, not restricted.
Het uitgangspunt in een democratie moet zijn dat het vrije woord beschermd wordt in plaats van beperkt.
These countries' road to democracy must not be blocked by a wall of economic obstacles.
De weg van deze landen naar de democratie mag niet geblokkeerd v/orden door een muur van economische belemmeringen.
Universities, schools and the offices of the league for democracy must finally be reopened.
Universiteiten, scholen en de kantoren van de liga voor democratie moeten eindelijk weer worden geopend.
The diversity highlighted in the study reflects how local and regional democracy must respond to the many different social and economic conditions in europe.
De diversiteit waarop in de studie nadruk wordt gelegd, geeft weer hoe de lokale en regionale democratie moet worden afgestemd op de vele uiteenlopende sociaaleconomische omstandigheden in europa.
The protection of human rights and minorities and the furtherance of democracy must be priority issues for a combined foreign and defence policy.
De bescherming van de mensenrechten en minderheden en het bevorderen van democratie moeten in een gezamenlijk buitenlands- en veiligheidsbeleid een prioriteit zijn.
Democracy must apply to all in any new iraqi administration: to the kurds, the shias and the turkmens and,
Welk nieuw iraaks bestuur er ook komt, de democratie moet in ieder geval voor alle burgers gelden: voor de koerden,
I am convinced, though, that democracy must be fought for day by day, and that, if we want democracy
Ik ben ervan overtuigd dat er dagelijks om de democratie moet worden gestreden. als we democratie in europa willen, dan
Enemies of democracy must be resisted; by this i mean terrorists, but also the threat to democracy that is
Vijanden van de democratie moeten bestreden worden. dat zijn dus terroristen, maar een bedreiging voor de democratie is ook excessieve

Uitslagen: 41, Tijd: 0.047

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "democracy must"


"Democracy must" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer