DEVELOPMENTS IN THE MARKET IN NEDERLANDS

Vertaling van Developments In The Market in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0485

de ontwikkelingen de markt (9)

Voorbeelden van het gebruik van Developments In The Market in een zin en hun vertaling

Monitoring and supporting developments in the market with regard to digitisation.
Begeleiding en ondersteuning van de marktontwikkelingen op het gebied van digitalisering.
Our role should be to monitor closely these and other developments in the market and be ready to respond if and when necessary.
Het is onze taak om deze en andere ontwikkelingen op de markt te volgen en te reageren wanneer dit nodig is.
Developments in the market have shown that interoperability can be achieved when stakeholders act together with a common aim of implementing
Ontwikkelingen op de markt hebben getoond dat interoperabiliteit kan worden bereikt wanneer stakeholders samen handelen met een gemeenschappelijk doel om een
Monitoring the developments in the market for the provision of statutory audit services to PIEs;
Het monitoren van de ontwikkelingen in de markt voor het leveren van wettelijke controlediensten aan oob's;

Examination of the situation of and developments in the market for olive oil, olive-pomace oil and table olives.
Onderzoek van de situatie en de ontwikkelingen op de markt voor olijfolie, olie van afvallen van olijven en tafelolijven.
Technological developments in the market have, however, raised new issues with respect to the environmental requirements of directive 94/25/EC.
Door technologische ontwikkelingen op de markt doen zich echter nieuwe vraagstukken voor in verband met de milieueisen van richtlijn94/25/EG.
The observation of developments in the market in close contact with the industry actors in the content and language industries is a natural complement of any market orientated programme.
Het observeren van ontwikkelingen in de markt in nauw contact met de industrieactoren in de inhoud- en taalindustrieën is een natuurlijke aanvulling van elk marktgeoriënteerd programma.
At the same time the commission invites OPTA to monitor closely the developments in the market in the light of further technological and commercial developments during 2006.
Tegelijkertijd verzoekt de commissieOPTA om nauwlettend de ontwikkelingen in de markt te monitoren in het licht van verdere technologische en commerciële ontwikkelingen gedurende 2006.
Examination of the situation of and developments in the market for olive oil and olive-pomace oil.
Onderzoek van de situatie en de ontwikkeling van de markt voor olijfolie en olie van afvallen van olijven.
It will continue to monitor developments in the market and the application of the directive.
Zij zal de ontwikkelingen op de markt en de toepassing van de richtlijn blijven volgen.
The competent authorities referred to in article 35(1) shall regularly monitor the developments in the market for providing statutory audit services to public-interest entities.
De bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 35, lid 1, monitoren regelmatig de ontwikkelingen in de markt voor wettelijke controlediensten aan organisaties van openbaar belang.
In addition, we have striven to meet the Parliament's wish to keep under review the developments in the market", the commissioner declared.
Bovendien heeft de commissie ernaar gestreefd tegemoet te komen aan de wens van het parlement om de ontwikkelingen op de markt te blijven volgen.
It is therefore necessary that competent authorities monitor the developments in the market, particularly as regards possible limited choice of auditor and
Het is daarom noodzakelijk dat de bevoegde autoriteiten de ontwikkelingen in de markt volgen, in het bijzonder de ontwikkelingen met betrekking tot
Recent developments in the market indicate that this evolution may dramatically accelerate if efforts to merge a number of naval yards,
Recente marktontwikkelingen geven aan dat deze evolutie drastisch kan versnellen als inspanningen om een aantal marinescheepswerven te fuseren,
The observation of developments in the market in close contact with the industry actors in the content and language industries will
Het observeren van de ontwikkelingen in de markt in nauw contact met de industrieactoren in de inhoud- en taalindustrieën zal de informatiebasis
In order to reflect the developments in the market, and the applicable regulatory framework for electronic communications it is necessary to
Om rekening te houden met de ontwikkelingen op de markt en het regelgevingskader dat van toepassing is op elektronische communicatie, moet worden verwezen
This article would be used by the commission if future developments in the market warrant it. e.g. if a voluntary code of'conduct would
Dit artikel zou door de commissie worden gebruikt als toekomstige ontwikkelingen in de markt dit nodig maakten, bijvoorbeeld als een vrijwillige gedragscode niet
on financial matters could respond quickly and flexibly to developments in the market and in order to encourage convergence of supervisory practices.
aangelegenheden snel en flexibel te kunnen laten reageren op ontwikkelingen in de markt en om convergentie van toezichtpraktijken aan te moedigen.
ecological criteria for the award of the community eco-label to textile products(2) in order to reflect the developments in the market.
voor de toekenning van de communautaire milieukeur aantextielproducten( 2) dienen te worden herzien om rekening te houden met de ontwikkelingen op de markt.
to a public consultation, will take account of recent developments in the market and legislation of the present and the new member states.
raadpleging worden gehouden, waarbij rekening wordt gehouden met recente ontwikkelingen in de markt en de wetgeving van de huidige en de nieuwe lidstaten.
procedures laid down by it, with the information at their disposal on developments in the market of the product being investigated.
wijze de inlichtingen waarover zij beschikken met betrekking tot de ontwikkelingen op de markt van het produkt waarop het onderzoek betrekking heeft.
on general and case‑related issues, and regular meetings to discuss developments in the market as well as issues of common interest.
informatie over zowel algemene als zaakgerelateerde kwesties, regelmatige bijeenkomsten om de ontwikkelingen op de markt te bespreken alsook kwesties van algemeen belang.

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0485

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "developments in the market"


"Developments in the market" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer