DID NOT VOTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Did Not Vote in het Nederlands

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0607

heb niet gestemd (7) heeft niet gestemd (4) niet hebben gestemd (4) stemde niet (2)

Voorbeelden van het gebruik van Did Not Vote in een zin en hun vertaling

I did not vote.
Ik heb niet gestemd.
I did not vote for nixon.
Ik heb niet gestemd voor nixon.
I did not vote to acquit for that reason.
Ik stemde niet tot vrijspraak om die reden.
Who didn't vote?
Wie heeft niet gestemd?

Who didn't vote?- wait.
Wie heeft niet gestemd?
He didn't vote!
Hij heeft niet gestemd!
Your people did not vote for kane.
Jouw mensen hebben niet gestemd op kane.
Are you saying that he did or did not vote?
Zegt u nu dat hij wel of niet heeft gestemd?
On page 22 it states that i did not vote.
Op bladzijde 22 staat dat ik niet heb gestemd.
Page 22 states again that i did not vote.
Op bladzijde 22 staat alweer dat ik niet heb gestemd.
No, mr mcmillan-scott, i did not vote.
Nee, mijnheer mcmillan-scott, ik heb zelf niet gestemd.
I did not vote against these aspects because i think they are unimportant, but rather because they should not be
Ik heb niet gestemd tegen deze punten omdat ik ze onbelangrijk vind, maar juist opdat ze niet worden verward met
I did not vote for this resolution on the european integration process of serbia.
Schriftelijk.-( FR) ik heb niet gestemd voor de resolutie over het europese integratieproces van servië.
One in two european citizens did not vote in the elections of june 1999. it is not something that we are about to forget.
De helft van de burgers in europa heeft niet gestemd tijdens de verkiezingen in juni 1999, en als iemand dat niet vergeten moet, zijn wij het wel.
In writing.- it is disappointing that members did not vote for more openness and the clear publication of the internal auditors' report.
Schriftelijk.-( EN) het is teleurstellend dat de afgevaardigden niet hebben gestemd voor meer openheid en de duidelijke publicatie van het interne controleverslag.
I would suggest on his behalf that his name be added to the list of those present who did not vote.
Ik stel namens hem voor dat zijn naam op de presentielijst wordt toegevoegd bij degenen die niet hebben gestemd.
Jo, you were saying that if we did not vote this afternoon, the vote would take place next time.
Jo, je zei dat als we vanmiddag niet stemmen, de stemming de volgende keer plaatsvindt.
This is also the reason why, mr president, i did not vote for the amendments presented by mr tindemanns and forza europa.
Dat is tevens de reden, mijnheer de voorzitter, waarom ik niet heb gestemd voor de amendementen voorgesteld door de heer tindemans en forza europa.
Mr president, i just wish to state that i was here yesterday but did not vote.
Mijnheer de voorzitter, ik wil alleen maar verklaren dat ik hier gisteren wel was, maar niet heb gestemd.
I am telling it very clearly: the irish citizens did not vote against the european union, but against the lisbon treaty.
Ik zeg het heel duidelijk: de ierse burgers stemden niet tegen de europese unie, maar tegen het lissabon-verdrag.
We did not vote for a man who thought president brezhnev was a man of peace.
Wij stemden niet voor een man die vond dat de heer breznjev een man van de vrede was.
Neurotic wife did not vote and explained her reasons as a letter to her departed father.
Neurotic wife ging niet stemmen en legde in een brief aan haar overleden vader uit waarom.
The european democrats, the liberals and the greek and italian Commu­nists did not vote in favour of refusing the discharge.
De europese democraten, de liberalen en de griekse en italiaanse communisten stemden niet voor de weigering van de kwijting.
If seats were to be left empty in this chamber to represent all those who did not vote, 322 places would be unoccupied.
Als men de zetels in deze zaal onbezet zou laten voor al degenen die niet stemden, zouden 232 zetels onbezet zijn.
on your counting device, there is difference of 100 people who did not vote between part 1 and part 2.
machine dan is er een verschil van honderd mensen die niet gestemd hebben tussen deel 1 en deel 2.
Mr president, i have the impression that we did not vote for amendment 15.
Mijnheer de voorzitter, ik heb de indruk dat we niet hebben gestemd over amendement 15.
It has been said often today that it might also be best for the applicant states if we did not vote yet.
Er is vandaag vele keren gezegd dat wij ook omwille van de toetredende landen nog niet moeten stemmen.
I did not vote in favour of this report on agriculture and international trade since it hinges on the central
Schriftelijk.-( ES) ik heb niet gestemd voor dit verslag over landbouw en internationale handel omdat het draait om het essentiële
I did not vote against the report as, this way, the commissioner for energy, mr oettinger, has a chance to
Ik stemde niet tegen omdat deze uitkomst energiecommissaris oettinger de kans biedt bij zijn oorspronkelijke voorstel te blijven en
Although we did not vote yesterday to change the agenda, you did hint that the Commis­sion would be willing to
Ofschoon wij gisteren niet hebben gestemd voor een wijziging van de agenda, heeft u doen doorschemeren dat de commissie een

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0607

Woord voor woord vertaling


did
- deed heb wel vond maakte
not
- niet geen nooit geene niets
vote
- de stemming stemmen de stemmen stemrecht stemgedrag

"Did not vote" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer