EUROPEAN CULTURE IN NEDERLANDS

Vertaling van European Culture in het Nederlands

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0521

de europese cultuur (262) de europese culturen (6) europese beschaving (3)

Voorbeelden van het gebruik van European Culture in een zin en hun vertaling

Around the world generally, european culture is seen as attractive and desirable.
De europese cultuur wordt over de hele wereld algemeen gezien als aantrekkelijk en begeerlijk.
European culture is under siege from atlanticist values.
De europese cultuur wordt door amerikaanse waarden belegerd.
Safeguarding european culture.
Verdediging van de europese culturen.
As such this day is deeply rooted in european culture.
Als zodanig ligt deze dag diep verankerd in de europese cultuur.

Science and research are substantive elements of european culture.
Wetenschap en onderzoek zijn fundamentele elementen van de europese cultuur.
It would be a bad sign for the quality of european culture.
Dat zou namelijk een slecht teken zijn voor de kwaliteit van de europese cultuur.
Andrzej wajda and other polish directors are part of our european culture.
Andrzej wajda en andere poolse regisseurs maken deel uit van de europese cultuur.
Greece is the cradle of european culture.
Griekenland is de wieg van de europese cultuur.
The roma as a component of european culture.
De roma als onderdeel van de europese cultuur.
Mr president, racism and xenophobia are unfortunately deeply embedded in european culture.
Mijnheer de voorzitter, racisme en vreemdelingenhaat zijn helaas breed verankerd in de europese cultuur.
That is a healthy situation if we want to preserve european culture.
Dat is gezond als wij de europese cultuur willen bewaren.
Centre for european culture and civilization- report(Doc. a 2-136/88) by mrs schleicher.
Centrum voor europese cultuur en beschaving- verslagdoc.
Centre for european culture and civilization.
Centrum voor europese cultuur en beschaving.
Fostering european culture and diversity29,4.
Beschermen van europese cultuur en diversiteit29,4.
This research is into contempo­rary european culture as well as into the cultural past.
Zowel de heden daagse europese cultuur als het culturele verleden wordt onderzocht.
There is no european culture, any more than there is a european nation.
Er bestaat noch een europese cultuur noch een europees volk.
Subject: a centre for european culture in greece.
Betreft: centrum voor europese cultuur in grieken land.
In order to safeguard european culture and cultural diversity, a quota system is necessary.
Om een europese cultuur en culturele verscheidenheid te waarborgen is een quotering nodig.
In order to safeguard a european culture and cultural diversity, quotas are required.
Om een europese cultuur en culturele verscheidenheid te waarborgen, is quotering nodig.
Fostering european culture and diversity in an enlarged union.
Europese cultuur en verscheidenheid in een uitgebreide unie bevorderen.
The committee stresses the need to promote european culture of a high quality.
Het comité beklemtoont de noodzaak om een europese cultuur van hoog niveau te bevorderen.
Centre for european culture and civilization, p.
Centrum voor europese cultuur en beschaving, blz.
Making citizenship work: fostering european culture and diversity.
Burgerschap in de praktijk: europese cultuur en diversiteit stimuleren.
Our european culture would be poorer as a result.
Dat zou een verarming zijn van onze europese cultuur.
We must cherish public access to our shared european culture and heritage.
We moeten publieke toegankelijkheid tot onze gezamenlijke europese cultuur en gezamenlijk europees erfgoed koesteren.
And it is part of our european culture.
En het maakt deel uit van onze europese cultuur.
I wonder what would have become of european culture if portraiture had not emerged.
Ik vraag me af wat er van de europese cultuur zou zijn geworden... als de portretkunst niet was opgekomen.
The vitality of european culture must be seen as an important engine for economic vitality.
De vitaliteit van de europese cultuur moet als een belangrijke motor voor economische vitaliteit worden gezien.
It is of cultural importance because these areas have a strong element of tradition and, if these fishermen go, a slice of european culture will be lost with them.
Cultureel omdat deze gebieden een duidelijk traditioneel stempel dragen, en als deze vissers zouden verdwijnen zou er met hen een stukje europese beschaving verdwijnen.

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0521

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer