EVEN FURTHER IN NEDERLANDS

Vertaling van Even Further in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0504

nog verder (231) zelfs verder (34) zelfs nog meer (8)

Voorbeelden van het gebruik van Even Further in een zin en hun vertaling

I will go even further, your honor.
Ik zal nog verder gaan, edelachtbare.
Or went even further than fists.
Of zelfs verder gegaan is.
The main aim is to cut labour costs even further.
Hoofddoel is nog verder te bezuinigen op de arbeidskosten.
Now we're going even further into science fiction.
Nu gaan we nog verder met science fiction.

The possibility of ingestion would be reduced even further.
Dat zou de mogelijk heid van opname zelfs nog meer verkleinen.
Frederik went even further than johann when he abolished serfdom and liberated the peasants.
Frederik ging zelfs verder dan johann toen hij lijfeigenschap afschafte en de boeren bevrijdde.
We wish to go even further than the proposals made by the commission.
Wij willen zelfs verder gaan dan de voorstellen van de commissie.
All this letter has achieved is to discredit you even further.
Alles wat deze brief heeft bereikt, is om u nog verder in discridiet te brengen.
This overcame the electron degeneracy pressure to collapse even further.
Dit heeft de elektronenontaardingsdruk overwonnen om nog verder in te storten.
He went even further.
Hij ging zelfs verder weg.
And Edmunds', it's even further.
En edmunds is nog verder.
In this regard the directive goes even further than the rules for cosmetics.
Daarmee gaat de richtlijn zelfs verder dan de regels voor cosmetica.
And we go even further.
En we gaan zelfs verder.
That's even further.
Dat is nog verder.
It's 2 kilometers to the stable and even further to the school.
Het is twee kilometer naar de stal en zelfs verder naar de school.
It enhances peace even further.
Het bevordert de vrede nog verder.
In 2012 defqon.1 was extended even further.
In 2012 werddefqon.1 nog verder uitgebreid.
He is lost in the forgotten places, even further out than you.
Hij is verloren, in de vergeten plaatsen, zelfs verder weg dan jij.
Yet we have gone even further.
Maar we zijn nog verder gegaan.
But we need to go even further.
Maar we moeten zelfs verder gaan.
The heads of state or government have gone even further, however.
De staatshoofden en regeringsleiders zijn echter nog verder gegaan.
But aristarchus took it even further.
Maar aristarchus ging nog verder.
When we were engaged to be married, we decided to reach even further.
Toen we verloofd waren, besloten we nog verder te reiken.
Now it can go even further.
Nu kan het nog verder gaan.
But cooperatives go even further and bring democracy into the businesses.
Maar coöperaties gaan nog verder en brengen democratie in de bedrijven.
Because the next place is even further.
Omdat het volgende huis zelfs nog verder weg is.
I could raise you even further if you like?
Ik kan nog meer verhogen als je wilt?
And even further.
Ze gingen zelfs nog verder.
You might push her even further over the edge.
Je drukt haar nog meer in de vernieling.
The commission goes even further, mr president.
De commissie gaat nog wat verder, mijnheer de voorzitter.

Uitslagen: 407, Tijd: 0.0504

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer