FROM THE LABOUR MARKET IN NEDERLANDS

Vertaling van From The Labour Market in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0884

Voorbeelden van het gebruik van From The Labour Market in een zin en hun vertaling

Integration of persons excluded from the labour market.
Integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten.
Active inclusion of people excluded from the labour market- council conclusions.
Actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten- conclusies van de raad.
Increasing the employment of older workers and delaying the exit from the labour market.
Langere deelname aan en latere uittreding uit het arbeidsproces van oudere werknemers.
Exclusion from the labour market.
Uitsluiting van de arbeidsmarkt.

In short, it must be focused on those who are furthest from the labour market.
Kortom, op diegenen die zich het verst van de arbeidsmarkt bevinden.
On the active inclusion of people excluded from the labour market.
Over de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten.
Combat social exclusion and integrate people excluded from the labour market.
De bestrijding van de sociale uitsluiting en de integratie van personen die zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt.
These positive steps should prevent single parents from drifting away from the labour market.
Deze positieve maatregelen moeten voorkomen dat alleenstaande ouders van de arbeidsmarkt vervreemden.
The integration of persons excluded from the labour market.
De integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten.
The last indicator measures exclusion from the labour market.
De laatste indicator meet de uitsluiting van de arbeidsmarkt.
Active inclusion of people excluded from the labour market.
Actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten.
In this way, society can avoid losing these workers from the labour market.
Op die manier kan de maatschappij vermijden dat deze arbeidskrachten van de arbeidsmarkt verdwijnen.
Reconsider plans to allow an earlier exit from the labour market.
De plannen te heroverwegen die het mogelijk maken vervroegd uit de arbeidsmarkt te treden.
Increasing the employment of older workers and delaying the exit from the labour market communication.
Strategieën/ verhogen van de leeftijd waarop werknemers de arbeidsmarkt verlaten mededeling.
The integration of persons excluded from the labour market, without prejudice to article 127;
De integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, onverminderd artikel 127;
The integration of persons excluded from the labour market, without prejudice to article III-283;
De integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, onverminderd artikelIII-283;
On a commission recommendation on the active inclusion of people excluded from the labour market.
Over een aanbeveling van de commissie inzake de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten.
Policy progress includes a commission recommendation on the active inclusion of people excluded from the labour market in october 2008.
De beleidsvorderingen omvatten onder meer een aanbeveling van de commissie van oktober 2008 over de actieve integratie van mensen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten.
Monitoring and dissemination were performed effectively and used in creating new models for combating exclusion from the labour market.
Toezicht en verspreiding doeltreffend waren en leidden tot nieuwe modellen om uitsluiting van de arbeidsmarkt te bestrijden.
Recommendation and accompanying communication on the active inclusion of people excluded from the labour market.
Aanbeveling en begeleidende mededeling over de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten.
Family background and wider socio-economic conditions such as pull from the labour market are important factors.
De gezinsituatie en de meer algemene sociaaleconomische omstandigheden, zoals de zuigkracht van de arbeidsmarkt, zijn belangrijke factoren.
Combating social exclusion and encouraging the integration of persons excluded from the labour market.
Bestrijden van uitsluiting en bevorderen van de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten o.
Groups targeted under the priority of people threatened with exclusion from the labour market are very heterogeneous.
De doelgroepen in het kader van de prioriteit" met uitsluiting van de arbeidsmarkt bedreigde personen" zijn zeer heterogeen.
This will require far-reaching reforms to remove incentives for early exit from the labour market and to encourage the employment of senior citizens.
Dit vraagt om ingrijpende hervormingen die prikkels om de arbeidsmarkt vroegtijdig te verlaten wegnemen en senioren stimuleren om te blijven werken.
If women withdrew from the labour market men might be able to fill the vacancies created.
Als vrouwen zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt, kunnen mannen hun plaats innemen.
However, employment increases have not sufficiently reached those furthest away from the labour market, and jobs have not always succeeded in lifting people out of poverty.
De toegenomen werkgelegenheid heeft echter in onvoldoende mate degenen bereikt die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, en niet iedereen leeft nu dankzij een baan boven de armoedegrens.
Long-term unemployment entails serious risks of exclusion from the labour market and gives a measure of the capacity of the labour market institutions to reintegrate workers.
Langdurige werkloosheid brengt ernstige risico's van uitsluiting uit de arbeidsmarkt met zich en biedt een maatstaf voor het vermogen van de arbeidsmarktinstellingen om werknemers opnieuw te integreren.
Early exits from the labour market are mainly due to disability or on the basis of extended unemployment benefits for older workers.
Vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt is hoofdzakelijk toe te schrijven aan invaliditeit of een verlenging van de duur van de werkloosheidsuitkeringen voor oudere werknemers.
The most vulnerable groups which are in danger of being excluded from the labour market are young people, women, the elderly, ethnic minorities(Roma) and war refugees.
De meest kwetsbare groepen die van de arbeidsmarkt uitgesloten dreigen te worden zijn jongeren, vrouwen, ouderen, etnische minderheden( roma) en oorlogsvluchtelingen.
Finally, comprehensive integration measures are required for those further away from the labour market and especially in response to the recent arrival of a large number of refugees.
Ten slotte zijn omvattende integratiemaatregelen vereist voor wie verder afstaat van de arbeidsmarkt, en met name als respons op de recente toestroom van een groot aantal vluchtelingen.

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0884

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "from the labour market"


"From the labour market" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer