FUTURE MEMBER STATES IN NEDERLANDS

Vertaling van Future Member States in het Nederlands

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0589

de toekomstige lidstaten (238) de nieuwe lidstaten (7) toekomstige lid-staat (2)

Voorbeelden van het gebruik van Future Member States in een zin en hun vertaling

Do the future member states have a specific problem with BSE?
Hebben de toekomstige lidstaten een specifiek probleem met BSE?
Sufferers from MS in the future member states will benefit from this.
De ms-patiënten in de toekomstige lidstaten zullen daarvan profiteren.
Substantially lower prices in future member states.
Aanzienlijk lagere prijzen in de toekomstige lidstaten.
This type of co-operation could be extended to regions in the future member states.
Dit soort samenwerking zou kunnen worden uitgebreid tot regio's in de toekomstige lidstaten.

Innovationpromoting innovation inthe future member states.
Innovatieinnovatie bevorderen in de toekomstige lidstaten.
Promoting innovation in the future member states.
Innovatie bevorderen in de toekomstige lidstaten.
Quite simply, we are seeing here the future member states.
Wij zien hier gewoon al de toekomstige lidstaten.
Future member states.
Toekomstige lidstaten.
Future member states and special cases.
Toekomstige lidstaten en speciale gevallen.
Agreements of the future member states with certain third countries.
Overeenkomsten van de toekomstige lid-staten met bepaalde derde landen.
Region: candidate countries/ future member states- 2002 achievements.
Regio: kandidaat-landen/ toekomstige lidstaten- resultaten in 2002.
Should the EU use its agricultural policy to….. yes future member states.
Moet de EU haar landbouwbeleid gebruiken om ...ja toekomstige lidstaten.
Candidate countries/ future member states.
Kandidaat-landen/ toekomstige lidstaten.
Participants 25 member states + 2 future member states.
Deelnemers 25 lidstaten+ 2 toekomstige lidstaten.
Provide guidance and financial support to assist the future member states to strengthen their administrative and judicial capacities.
Verstrekking van richtsnoeren en financiële steun aan de toekomstige lidstaten om hen te helpen bij de versterking van bestuur en justitie.
Account is also taken of requests by observers from future member states. they would like an increase in payments, in line with the sums agreed at copenhagen.
Anderzijds hebben wij oog voor de verzoeken van de waarnemers uit de nieuwe lidstaten, die de toegezegde betalingen overeenkomstig de in kopenhagen overeengekomen cijfers willen verhogen.
The integration of the future member states and the candidates into the lisbonstrategy is already well underway.
De integratie van de toekomstige lidstaten en de kandidaat-lidstaten in de strategievan lissabon is reeds goed gevorderd.
The future member states have achieved a high degree of macroeconomic stability andthe process of structural reform is well underway.
De toekomstige lidstaten hebben een hoge graad van macro-economische stabiliteitbereikt en het proces van structurele hervormingen vordert goed.
This would mean that ECU 3.3 billion would have to be entered in the budget annually in connection with the future member states.
Dit zou betekenen dat per jaar 3, 3 miljard ecu extra moet worden ingezet in de begroting in verband met de nieuwe lidstaten.
The future member states will be involved in the work through their participation in EMCO.
De toekomstige lidstaten worden bij de werkzaamheden betrokken via hun deelname aan het EMCO.
The committee feels that the forthcoming enlargement of the EU is a further source of concern, given the fragility of civil society in some of the future member states.
De aanstaande uitbreiding van de EU baart het EESC eveneens zorgen, omdat het maatschappelijk middenveld in een aantal van de nieuwe lidstaten zwak is.
The integration of the future member states and the candidates into the lisbon strategy is already well underway.
De integratie van de toekomstige lidstaten en de kandidaat-lidstaten in de strategie van lissabon is reeds goed gevorderd.
All these provisions will have to be applied in the future member states from the moment of their accession.
Al deze voorschriften moeten ook in de toekomstige lidstaten vanaf het moment van toetreding worden toegepast.
The accession of ten or more countries represents a major challenge to both current and future member states.
De toetreding van tien of meer landen is een grote uitdaging voor zowel de huidige als de toekomstige lidstaten.
In this way the european union can also promote concrete improvements in gender equality in the future member states.
Zo kan de europese unie ook op een concrete manier de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de toekomstige lidstaten bevorderen.
Integration is a mutual process that requires efforts on the part both of ourselves and of the future member states.
Een integratie is een wederzijds proces, dat inspanningen van zowel ons als van de toekomstige lidstaten vereist.
However, we are still concerned about the shortcomings in the administrative and judicial systems in the future member states.
Wij maken ons echter nog steeds zorgen over de gebreken in het administratief en juridisch systeem in de toekomstige lidstaten.
Prepare the concrete application of the common agriculture policy to the future member states, notably through.
Voorbereiding van de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de toekomstige lidstaten, met name door.
The commission will monitor carefully the implementation of the tissues and cells directive in the current and future member states.
De commissie zal nauwlettend toekijken op de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake weefsels en cellen in de huidige en de toekomstige lidstaten.

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0589

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"Future member states" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer