HAVE PROVIDED IN NEDERLANDS

Vertaling van Have Provided in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 404, Tijd: 0.1883

hebben gegeven (42) hebben voorzien (35) hebben verstrekt (32) hebben geboden (13) hebben geleverd (13) bieden (10) hebben verleend (7) hebben opgeleverd (6) hebben verschaft (4) vormden (4) hebben gezorgd voor (4) zorgen (2)

Voorbeelden van het gebruik van Have Provided in een zin en hun vertaling

The competent authorities which have provided the information consent to such communication;
De bevoegde autoriteiten die de informatie hebben verstrekt, met die doorgifte instemmen;
A regulation in this context might have provided more certainty.
Hier zou een verordening wellicht meer zekerheid hebben geboden.
I am happy that they have provided five for the antici Group;
Ik ben blij dat ze vijf voor de antici-groep hebben verstrekt.
Filmmaker anarchists have provided a counter-power to this fascist menace.
Anarchisten bieden een tegenkracht voor de fascistische bedreiging.

A convent would have provided quite a harvest, would it not?
Een klooster zou een behoorlijke oogst hebben opgeleverd, nietwaar? st.
These have provided important signals regarding the development of democracy.
Die vormden een belangrijk signaal voor de ontwikkeling van de democratie.
I have provided for her and sam financially.
Ik zorgde financieel voor haar en sam.
You would think the lord would have provided us with some flashlights.
Je zou denken dat god ons wat zaklampen had gegeven.
The election would have provided that confidencebuilding measure required.
De verkiezing zou die vereiste vertrouwenwekkende maatregel verschaft hebben.
RO thank you for the information and answer you have provided.
RO ik dank u wel voor alle informatie en antwoorden die u hebt gegeven.
Everything i have provided for you?
Alles wat ik je hebt gegeven?
Do they imagine that the wealth and children we have provided.
Denken zij dat omdat wij hen rijkdom en kinderen gegeven hebben.
Thank you very much for the information that you have provided today.
Hartelijk dank voor de informatie die u ons vandaag hebt verstrekt.
Thank you for the support and the amazing opportunities you have provided me.
Dankuwel voor de ondersteuning en de geweldige mogelijkheden, die u mij gegeven heeft.
And clearly care nothing of the comforts i have provided you.
Je geeft niets om de luxe die ik je heb gegeven.
They have provided valuable information.
Ze hebben voor belangrijke informatie gezorgd.
We have provided a room at our hotel for you to recuperate.
We voorzagen je van een kamer in ons hotel om te recupereren.
The winners to date have provided inspiring examples of how cities can change.
De winnaars tot dusver hebben op inspirerende wijze getoond hoe steden kunnen veranderen.
These companies have provided 2 150 direct jobs.
In deze bedrijven werden 2 150 directe arbeidsplaatsen gecreëerd.
The pre-accession funds have provided valuable assistance to the beneficiary countries.
De drie pre-toetredingsfondsen zijn voor de kandidaat-lidstaten een waardevolle steun.
We have provided the financial control to deal with that.
We hebben gezorgd voor de financiële controle hierop.
And think about the economic value they have provided by that experience.
Bedenk welke economische waarde ze hebben gecreëerd met die ervaring.
I am the provider of_BAR_this apartment now, and i have provided!
Ik zorg nu voor dit appartement en ik heb gezorgd.
You have been happily working with the information we have provided.
Je was blij om met alle informatie te werken die we je gaven.
Her trip would have provided the privacy and time to kill him and stash him away.
Haar reis zou de privacy en de tijd hebben gegeven om hem te doden en te verbergen.
O you who believe! eat of the good things that we have provided you with, and give thanks to allah if him it is that you serve.
O jullie die geloven, eet van de goede dingen waarmee wij jullie hebben voorzien en weest allah dankbaar als hij alleen het is die jullie aanbidden.
O people who Believe! eat of the good things we have provided you, and be grateful to allah if it is only him you worship.
O geloovigen! geniet het goede dat wij u tot voeding hebben gegeven, en dankt god daarvoor, indien gij hem vereert.
O ye who believe! eat of the good things wherewith we have provided you, and render thanks to allah if it is(indeed) he whom ye worship.
O jullie die geloven, eet van de goede dingen waarmee wij jullie hebben voorzien en weest allah dankbaar als hij alleen het is die jullie aanbidden.
Do you trust we have provided you with enough slack so your block will land safely on the lawn?
Vertrouw je erop dat we je genoeg touw hebben gegeven... zodat jouw blok veilig op het gras zal landen.
The new member states that have provided information generally stated that they complied with relevant international instruments.
De nieuwe lidstaten die daarover informatie hebben verstrekt, stellen over het algemeen dat zij de relevante internationale instrumenten in acht nemen.

Uitslagen: 404, Tijd: 0.1883

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer