IN A LANGUAGE IN NEDERLANDS

Vertaling van In A Language in het Nederlands

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0481

Voorbeelden van het gebruik van In A Language in een zin en hun vertaling

It will be made available in a language the suspect understands;
Zij zal beschikbaar worden gesteld in een taal die de verdachte begrijpt.
The song was in a language he had never heard before.
Het lied was in een taal die hij nog nooit had gehoord.
Then let's speak in a language that mars understands.
Laten we dan spreken in een taal dat mars begrijpt.
A song in a language he has never heard.
Een lied in een taal die hij nooit hoorde.

You talk in a language i don't know.
Je spreekt in een taal die ik niet ken.
Talk to us in a language we can understand.
Praat met ons in een taal die we begrijpen.
And it's written in a language that all life can read.
En het is geschreven in een taal die al het leven kan lezen.
I spoke to her in a language she could understand.
Ik sprak haar aan in een taal die ze kon begrijpen.
If these animals aren't gonna speak to me in a language i can understand.
Als deze beesten me niet aanspreken... in een taal die ik begrijp.
Talk in a language i can understand, doctor.
Spreek een taal die ik versta meneer dokter.
I talked to him in a language he understands.
Ik sprak een taal die hij begrijpt.
An accent's a lot easier than being fluent in a language.
Een accent is makkelijker nadoen dan vloeiend een taal spreken.
The country-specific documentation should be prepared in a language prescribed by the specific member state concerned.
De landenspecifieke documentatie moet worden opgesteld in een taal die door de specifieke lidstaat in kwestie is voorgeschreven.
He says please forgive him for conversing in a language that you cannot understand.
Hij zegt vergeef hem voor het gesprek in een taal dat je niet kon begrijpen.
The night called onto mani and the spirits of the forest in a language even knight de fronsac couldn't understand.
Die nacht riep mani de bosgeestenaan in 'n taal die zelfs ridder de fronsac niet begreep.
But even then it will be communicating in a language that i can't translate without a point of reference.
Zelfs als we 't in de computers laten, zal het communiceren in 'n taal die ik niet kan vertalen zonder 'n referentiepunt.
Colonel, your hard drive is filled with information in a language your computer doesn't understand.
Kolonel, uw harde schijf is met informatie gevuld in 'n taal die uw computer niet begrijpt.
You're just a friendly face delivering the news in a language they can understand.
Je bent gewoon een vriendelijk gezicht die het nieuws levert in een taal die zij begrijpen.
Understandable information- victims must have access to clear and concise information on their rights in a language they understand.
Begrijpelijke informatie- slachtoffers moeten toegang hebben tot duidelijke en beknopte informatie over hun rechten in een taal die zij begrijpen.
All she could do was parrot a garbled abbreviation in a language she didn't even understand.
Alles wat ze kon doen, was een verhaspelde afkorting napraten in een taal die ze zelf niet begreep.
All right, let me speak to you in a language you will understand.
Goed, laat me even tot je praten in een taal die je gaat begrijpen.
And then we all went to speak to management in a language they could understand.
En dan gingen we allemaal samen met het management spreken in een taal dat ze konden begrijpen.
Don't worry, it's not in klingon although, it is in a language you barely comprehend.
Geen zorgen, het is niet in klingon, hoewel het wel in een taal is die je nauwelijks begrijpt.
His face was like the page of a book written in a language i didn't understand.
Zijn gezicht was net een pagina van een boek, geschreven in een taal die ik niet begreep.
And you emphasised these differences by speaking in a language which is not a working language but is an official language.
U bent niet voorbijgegaan aan de verschillen door een taal te spreken die geen werktaal, maar wel een officiële taal is.
It is difficult for a woman to define her feelings in a language chiefly made by men to express theirs.
Het is moeilijk voor een vrouw haar gevoelens in een tekst uit te drukken die voornamelijk door mannen wordt gebruikt.
Maybe the universe doesn't always hang signposts in a language that we understand, you know?
Misschien hangt het universum niet altijd wegwijzers op in een taal die wij begrijpen, snap je?
The committee would point out that all occupational health and safety instructions should be given in a language which the workers understand.
Het comité wijst erop dat alle instructies ten behoeve van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers dienen te worden verstrekt c.q. gepubliceerd in de taal die door hen wordt begrepen.

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0481

Woord voor woord vertaling


language
- taal taalgebruik language taalkundige talen

"In a language" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer