IS SUBMITTED IN NEDERLANDS

Vertaling van Is Submitted in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 390, Tijd: 0.145

wordt ingediend (150) is ingediend (47) wordt voorgelegd (38) wordt overgelegd (29) de indiening (10) is voorgelegd (5) worden ingediend (6) wordt verstrekt (3) zijn ingediend (4) worden voorgelegd (3)

Voorbeelden van het gebruik van Is Submitted in een zin en hun vertaling

This project is submitted within the framework of a general CO2 reduction plan.
Dit project wordt ingediend in het kader van een algemeen co2-reductieplan.
Tendering securities shall be lodged in the member state in which the tender is submitted.
De inschrijvingszekerheid wordt gesteld in de lid-staat waar de offerte wordt ingediend.
The final report referred to in article F(4) is submitted to the commission.
Het in artikel F, lid 4, bedoelde eindverslag bij de commissie is ingediend.
This agenda is submitted to the GAERC.
Deze agenda wordt voorgelegd aan de RAZEB.

The protection period for this information shall start when the information is submitted.
De beschermingstermijn voor deze informatie gaat in op het tijdstip waarop de informatie wordt ingediend.
Where the premium application for that animal is submitted after that date.
Wanneer de premieaanvraag voor dit dier na deze datum is ingediend.
Expenditure may be eligible from the date on which an application for aid is submitted.
Uitgaven komen in aanmerking vanaf de datum waarop de steunaanvraag is ingediend.
If no majority is obtained, the proposal is submitted to the council.
Indien geen gekwalificeerde meerderheid wordt bereikt, moet het voorstel worden voorgelegd aan de raad.
Securities shall be lodged in the member state where the tender is submitted.
Deze zekerheid wordt gesteld in de lid-staat waar de offerte is ingediend.
The“Delors Report” is submitted to the european council.
Het “delors-rapport” wordt aangeboden aan de europese raad.
The impact assessment is submitted with this proposal.
De effectbeoordeling is bij dit voorstel gevoegd.
Only if it is submitted in writing.
Enkel als het schriftelijk aangevraagd word.
The application is submitted and considered in the same way as for admission to the official market.
De aanvraag wordt ingediend en behandeld zoals voor een opname op de officiële markt.
It is submitted by a producer organisation in one of the outermost regions of the community.
Het wordt ingediend door een telersvereniging in één van de ultraperifere regio's van de gemeenschap.
When the annual implementation report referred to in article 21 is submitted, the commission and the territorial authorising officer shall review the main outcomes of the previous year.
Wanneer het in artikel 21 bedoelde jaarverslag is ingediend, onderzoeken de commissie en de territoriale ordonnateur de belangrijkste resultaten van het voorbije jaar.
If a request for financing is submitted, the commission would no doubt examine the question of observance of community environmental legislation.
Als een verzoek tot financiering wordt voorgelegd, zal de commissie zonder enige twijfel ook de naleving van de communautaire milieuwetgeving onderzoeken.
In case a risk management plan is submitted to any regulatory authority the MAH must inform the rapporteur.
Indien een risk management plan is ingediend bij enige registratie-autoriteit moet de vergunninghouder de rapporteur informeren.
It is submitted by a producer organisation in one of the outermost regions of the Union;
Het wordt ingediend door een producentenorganisatie in één van de ultraperifere gebieden van de unie;
Since preparatory visits are designed to pave theway for a project, they must take place before theproject application is submitted.
Omdat voorbereidende bezoeken bedoeld zijn om de weg te banen voor een project moeten zij plaatsvinden alvorens de aanvraag voor het pro­ject is ingediend.
These will be set out in an annual work programme, which is submitted to the advisory committee assisting the commission in the implementation of the proposed decision.
Deze zullen worden beschreven in een jaarlijks werkprogramma dat wordt voorgelegd aan het adviescomité dat de commissie bij de uitvoering van het voorgestelde besluit bijstaat.
Products may be charged against a ceiling only if the movement certificate is submitted before the date on which customs duties are reintroduced.
Een produkt kan slechts op het maximum worden afgeboekt, indien het certificaat inzake goederenverkeer wordt overgelegd vóór de datum waarop de heffing van de douanerechten opnieuw wordt ingesteld. steld.
It is submitted by one or more producer organisations engaged in schemes operated on an interbranch basis;
Het wordt ingediend door één of meer producentenorganisaties voor maatregelen die door samenwerkende branches in een bedrijfskolom worden uitgevoerd;
Hence, there is no reason to put off this discussion until after the next report is submitted, as the commission proposes.
Er is dus geen reden om de discussie hierover uit te stellen tot na de indiening van het volgende verslag, zoals de commissie voorstelt.
To be attached to the application for component type-approval where this is submitted independently of the application for vehicle type-approval.
Bij de goedkeuringsaanvraag te voegen ingeval deze los van de aanvraag om goedkeuring van het voertuig is ingediend.
These will, instead, be set out in an annual work programme, which is submitted to the advisory committee assisting the commission in the implementation of the proposed decision.
Deze criteria zullen worden beschreven in een jaarlijks werkprogramma dat wordt voorgelegd aan het adviescomité dat de commissie bij de uitvoering van het voorgestelde besluit bijstaat.
It is submitted by one or more producer organisations engaged in schemes operated on an interbranch basis;
Het wordt ingediend door één of meer telersverenigingen voor maatregelen die door verschillende samenwerkende branches worden uitgevoerd;
Products may be charged against a ceiling only if the movement certificate is submitted before the date on which customs duties are re-established.
Een produkt kan slechts op het maximum worden afgeboekt, indien het certificaat inzake goederenverkeer wordt overgelegd vóór de datum waarop de heffing van de douanerechten opnieuw wordt ingesteld.
import of a substance is permitted 3 weeks after this further information is submitted unless the agency indicates otherwise.
vervaardiging en invoer van de stof drie weken na de indiening van deze informatie toegestaan, tenzij het ECA anders bepaalt.
The presidency will ensure that any new proposal is examined as soon as it is submitted to the council by the commission.
Het voorzitterschap zal ervoor zorgen dat het nieuwe voorstel wordt onderzocht zodra het door de commissie aan de raad is voorgelegd.
Days after the date on which the application is submitted, in the case of prunes.
Voor pruimedanten, binnen 90 dagen na de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Uitslagen: 390, Tijd: 0.145

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer