LEGISLATION WHICH IN NEDERLANDS

Vertaling van Legislation Which in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0836

wetgeving die (122) een regeling die (28) regelgeving die (7) wetten die (5) voorschriften die (3) wetgevingen die (3)

Voorbeelden van het gebruik van Legislation Which in een zin en hun vertaling

This is legislation which will offer legal certainty to industry and the consumer.
Wetgeving die aan het bedrijfsleven en aan de consument rechtszekerheid biedt.
We cannot deal with legislation which has not been enacted.
Wij kunnen niets doen aan wetten die nog geen wet zijn.
Existing legislation which would be repealed and replaced by the framework directive.
Noot bestaande wetgeving die zou worden ingetrokken en vervangen door de kaderrichtlijn.
The second reasoned opinion refers to legislation which discriminates against foreign investment companies.
Het tweede advies betreft belgische wetgeving die buitenlandse beleggings­fondsen discrimineert.

Annex v contains a list of existing legislation which the commission intends to repeal.
Bijlage v bevat een lijst van bestaande wetgeving die de commissie wil intrekken.
We are in favour of practical and implementable legislation which is not unnecessarily complex.
Ook staan wij voor een praktische en uitvoerbare wetgeving die niet onnodig gecompliceerd wordt.
We need simple, better-focused legislation which is easier to enforce.
Wat wij nodig hebben is simpele, meer doelgerichte wetgeving die eenvoudig kan worden gehandhaafd.
It was the transposition of this legislation which took time.
Maar de omzetting van die regelgeving duurt lang.
Thus we have today legislation which is applicable to all dutch undertakings.
Zo is thans een wetgeving ontstaan die in alle nederlandse ondernemingen van kracht is.
Is there any community legislation which would make such extradition possible?
Bestaan er communautaire rechtsvoorschriften die uitlevering mogelijk zouden maken?
This is why he would like legislation which offers the financial markets opportunities to develop.
Daarom wil hij een regelgeving die de financiële markten ontwikkelingskansen biedt.
Political democracy led to legislation which controlled many social functions.
De politieke democratie leidde tot een wetgeving die heel wat zaken binnen de gemeenschap regelde.
It is the enactment and enforcement of the legislation which have most influence.
De uitvoering en naleving van de wetgeving spelen een veel belangrijker rol.
Any national legislation which seeks to influence these negotiations puts undue and unfair pressure on the uruguay round negotiations.
Iedere nationale wetgeving die erop gericht is deze onderhandelingen te beïnvloeden oefent oneerlijke druk uit op de onderhandelingen van de uruguay-ronde.
Legislation which regulates too many technical details risks hindering the ongoing technical evolution of the sector.
Wetgeving die te veel technische details regelt, kan een belemmering vormen voor de technische ontwikkeling van de sector.
We continue to strive for legislation which is more binding and more up to date, in view of the
Wij blijven streven naar regelgeving die meer bindend is en meer bij de tijd, gelet op de ontwikkelingen op
Sub-option 4B: legislation which requires that only legally harvested timber and timber products be placed on the market.
Sub-optie 4B: wetgeving die eist dat alleen legaal gekapt hout en producten daarvan op de markt worden gebracht.
Amendments 58, 62 and 73 add references to other community legislation which applies anyhow as appropriate.
In de amendementen 58, 62 en 73 worden verwijzingen toegevoegd naar andere communautaire regelgeving die hoe dan ook naar gelang van het geval van toepassing is.
We have other legislation which grants the new freedoms and sets out to create the single market in insurance.
Wij hebben andere wetten die nieuwe vrijheden toekennen en een begin maken met de totstandbrenging van de inteme markt in de verzekeringssector.
All member states have legislation which, at least implicitly, prohibits texting, e-mailing and web browsing while driving.
Alle lidstaten hebben wetgeving die, op zijn minst impliciet, sms'en, e-mailen en surfen op het web tijdens het autorijden verbiedt.
Predicting the impact of legislation which is going to come into force is yet more difficult.
Het is nog moeilijker om het effect van wetgeving die nog niet van kracht is, te voorspellen.
It was a breach of the legislation which caused this illegal activity to spark off this particular infection in the UK.
Het was een overtreding van deze voorschriften die ertoe heeft geleid dat deze illegale praktijken de infectie in het verenigd koninkrijk hebben veroorzaakt.
Here we have to promote development and put into place legislation which prevents abuses and limits risks.
Het gaat daarbij om het stimuleren van ontwikkeling en om regelgeving die misbruik onmogelijk maakt en risico's beperkt.
Legislation which requires due diligence by all timber traders to ensure that they trade in legally harvested timber.
Wetgeving die zorgvuldigheidseisen stelt aan alle houthandelaren, om ervoor te zorgen dat zij alleen legaal gekapt hout verhandelen.
These groups are always protected by legislation which is lax from environmental, commercial and fiscal points of view, and gibraltar is no exception.
Deze groepen zoeken bescherming in permissieve wetgevingen die geen al te hoge eisen stellen op commercieel, fiscaal en milieugebied. gibraltar vormt hierop geen uitzondering.
I would therefore call on the commission, possibly via the environment commissioner, to lay down additional legislation which we could use.
Ik roep de commissie eigenlijk ook op om, eventueel via de milieucommissaris, te komen met aanvullende regelgeving die we zouden kunnen gebruiken.

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0836

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "legislation which"


bills which

"Legislation which" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer