MORE TRANSPARENCY IN NEDERLANDS

Vertaling van More Transparency in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0498

Voorbeelden van het gebruik van More Transparency in een zin en hun vertaling

More transparency in the public debate on developments in the partner countries.
Meer transparantie in het openbare debat over ontwikkelingen in de partnerlanden.
More transparency and consultation.
Meer transparantie en overleg.
To exercise more transparency relating to their ship chartering practices;
Meer doorzichtigheid te betrachten bij de door hen gevolgde bevrachtingspraktijk;
We need to demand more transparency.
We moeten meer transparantie vragen.

Farmers therefore need significantly more transparency and significantly more precise information.
Daarom heeft de boer aanzienlijk meer openheid en aanzienlijk nauwkeuriger informatie nodig.
After jannex, jeffrey wanted more transparency in his testing.
Na jannex, wilde jeffrey meer doorzichtigheid in het testen.
There has to be more transparency, however.
Er moet echter meer openheid komen.
It will also contribute towards more transparency in the activities of the world trade organisation.
Het zal ook bijdragen tot meer transparantie van de werkzaamheden van de wereldhandelsorganisatie.
Several of them underline the fact that decentralisation leads to more transparency and proximity.
Verschillende landen benadrukken dat de decentralisatie tot meer doorzichtigheid en een directer contact leidt.
Commission asks BELGIUM for more transparency in rail financing.
Commissie verzoekt BELGIË om meer transparantie bij financiering spoorwegen.
They are demanding less rigidity, more efficacy and more transparency from the institutions.
Zij eisen minder starheid, meer efficiëntie en meer doorzichtigheid van de instellingen.
More budgetary control, more parliamentary control, means more transparency and more responsibility.
Meer begrotingscontrole, meer parlementaire controle betekent meer openheid en meer verantwoording.
The reform treaty does not create more transparency.
Het hervormingsverdrag zorgt niet voor meer doorzichtigheid.
The commission therefore wishes to see more dialogue and more transparency in these issues.
De commissie wil daarom meer dialoog en meer transparantie zien bij deze kwesties.
Trade Policy: a call for consistency and more transparency.
Handelsbeleid: roep om samenhang en meer transparantie.
Easier access to banking services, more transparency on banking fees.
Eenvoudiger toegang tot bankdiensten, meer transparantie inzake banktarieven.
He too is calling for more transparency.
Ook hij verlangt meer transparantie.
The key theme for 2007-2013: more transparency.
Kernidee voor2007-2013: meer transparantie.
Secondly, we want more transparency.
Ten tweede willen wij meer transparantie.
There is more transparency.
Er is meer transparantie.
Need for more transparency;
More transparency for consumers and new consumption models.
Er meer transparantie komt voor de consument en er nieuwe consumptiemodellen worden ontwikkeld;
The more transparency, the better.
Hoe meer transparantie, hoe beter.
We need more transparency and openness.
We hebben behoefte aan meer transparantie en meer openheid.
The more transparency and the more openness there is the better.
Hoe meer transparantie en hoe meer openheid er is, hoe beter.
It leads to more transparency, which benefits our economy and employment.
Het leidt tot meer transparantie en dat is goed voor onze economie en voor de werkgelegenheid.
That is why we are now asking for more transparency in remuneration.
Daarom vragen wij nu om meer loontransparantie.
Here too we should continue to fight for more transparency.
Ook hier zullen wij het gevecht voor meer openbaarheid blijven aangaan.
They simply need more transparency.
Zij willen gewoonweg een grotere doorzichtigheid.
Mr klinz spoke earlier about'more transparency.
De heer klinz sprak zojuist over" meer transparantie”.

Uitslagen: 411, Tijd: 0.0498

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer