NO AGREEMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van No Agreement in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0671

Voorbeelden van het gebruik van No Agreement in een zin en hun vertaling

There is still no agreement on bringing interest rates down.
Er is nog geen overeenstemming over een verlaging van de rente.
There is no agreement that would regulate depleted uranium weapons on a multilateral level.
Er is geen overeenkomst die wapens met verarmd uranium reguleert op een multilateraal niveau.
If no agreement is reached, article 5(3) shall apply.
Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, is artikel 5, lid 3, van toepassing.
I would prefer no agreement to an unfair agreement.
Ik heb liever geen overeenkomst dan een onrechtvaardige overeenkomst.

There was no agreement on what was eligible and what was not.
Er bestond geen overeenstemming over de zaken waarvoor steun verleend kon worden.
No agreement will emerge unless all three find a way to compromise.
Er komt geen akkoord als er geen gezamenlijk compromis wordt gevonden.
It is better to have no agreement at all than a bad agreement!
Geen overeenkomst is beter dan een slechte overeenkomst.
There was no agreement, however, on how this could be achieved.
Er werd echter geen consensus bereikt over hoe dit moet gebeuren.
No agreement exists with regard to water.
Over water bestaat geen overeenstemming.
Without this commitment, there will be no agreement in Florence!
Zonder deze toezegging zal er geen akkoord in florence tot stand komen!
There is no agreement on what can be done at european level.
Men is het niet eens over wat op europees niveau gedaan moet worden.
There is no agreement with libya.
Er is geen overeenkomst met libië.
Eurovignette"- revision- no agreement on the compromise text.
Herziening van de" eurovignet"-richtlijn- geen overeenstemming over de compromistekst.
We have got no agreement!
Hadden we geen afspraak?
There is no agreement just basically empty promises.
Er is geen overeenkomst, alleen loze beloftes.
If there is no agreement, the commission retains its right of initiative.
Als er geen akkoord is, behoudt de commissie haar initiatiefrecht.
No agreement was reached either for or against this renewal.
Er is geen akkoord voor of tegen deze verlenging bereikt.
There is no agreement.
Er is geen afspraak.
Still no agreement on who should assume leadership.
Nog geen overeenkomst wie het leiderschap overneemt.
No contract, no agreement, no society can be sustainable without justice.
Geen contract, geen overeenkomst, geen samenleving kan bestaan zonder recht.
It was feared that if no one moved, there would be no agreement.
De vrees was dat als niemand bewoog in kyoto, er geen akkoord kwam.
I have told you, there's no agreement.
Ik zei toch dat er geen afspraak was.
We made no agreement.
We hebben geen overeenkomst.
And when there is no trust, there can be no agreement.
En als er geen vertrouwen is, kan er geen akkoord zijn.
We have no agreement.
We hebben geen overeenkomst.
Moreover there is no agreement in council even on the draft compromise.
Bovendien werd in de raad zelfs geen akkoord bereikt over het ontwerp-compromis.
Without these two countries and without india, there will be no agreement.
Zonder deze beide landen en zonder india kan er geen overeenkomst tot stand komen.
There is no agreement.
Er komt geen overeenkomst.
If i do not, there is no agreement and my money was stolen.
Dan is er geen overeenkomst en ben ik bestolen.

Uitslagen: 401, Tijd: 0.0671

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer