PARAMOUNT IMPORTANCE IN NEDERLANDS

Vertaling van Paramount Importance in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 392, Tijd: 0.0943

het grootste belang (121) het allergrootste belang (73) cruciaal belang (29) essentieel belang (23) het hoogste belang (18) het allerhoogste belang (14) eminent belang (10) doorslaggevend belang (9) primordiaal belang (9) zeer belangrijk (5) uiterst belangrijk (3) uitermate belangrijk (2)

Voorbeelden van het gebruik van Paramount Importance in een zin en hun vertaling

This is of paramount importance to my country, bulgaria.
Dit is van het grootste belang voor mijn land, bulgarije.
That is of paramount importance and must be done.
Dat is van het allergrootste belang en moet dan ook gebeuren.
Innovation is of paramount importance for the competitiveness of businesses.
Innovatie is van het grootste belang voor het concurrentievermogen van bedrijven.
This is an achievement of paramount importance for the international community.
Dit betekent een succes dat van het allergrootste belang is voor de internationale gemeenschap.

The impact assessment is of paramount importance.
De effectbeoordeling is van cruciaal belang.
In this sense, import and export rules are of paramount importance.
In deze zin zijn invoer en uitvoer van het grootste belang.
Therefore, international cooperation is of paramount importance to europe.
Internationale samenwerking is daarom van het grootste belang voor europa.
Religious communities are of paramount importance for the social fabric in EU countries.
Religieuze gemeenschappen zijn van essentieel belang voor het sociale netwerk in de eu-landen.
Accession to the ECHR remains of paramount importance.
Toetreding tot het EVRM blijft van het allergrootste belang.
The implementation of the provisions of the conventions is of paramount importance.
De toepassing van de bepalingen van de verdragen is van cruciaal belang.
At present, solidarity between member states is of paramount importance.
Solidariteit tussen de lidstaten is momenteel van essentieel belang.
From a central banking perspective, three points are of paramount importance.
Vanuit het perspectief van de centrale bank zijn drie punten van het grootste belang.
Hence, improving the control and quality of government expenditure remains of paramount importance.
Derhalve blijft een betere controle en kwaliteit van de overheidsuitgaven van het allergrootste belang.
We attach paramount importance to the consistent implementation of this agreement.
Wij hechten het hoogste belang aan de consequente uitvoering van deze overeenkomst.
Learning from each other is of paramount importance in all three strands.
Van elkaar leren is voor alledrie de onderdelen van het hoogste belang.
In the initial phases of the EMU, credibility is of paramount importance.
In de beginfase van de EMU is geloofwaardigheid van het grootste belang.
Obviously, safety of passengers is of paramount importance.
Uiteraard, de veiligheid van de passagiers is van het allergrootste belang.
Therefore, for us, the electoral turnout is of paramount importance.
Daarom is de opkomst bij de verkiezingen, voor ons, van het allerhoogste belang.
Locating assets, people and resources is of paramount importance for relief operations.
Het lokaliseren van goederen, mensen en middelen is van het grootste belang voor noodhulpoperaties.
These talks with china are of paramount importance.
Die gesprekken met china zijn van het allergrootste belang.
The economic crisis remains of paramount importance to citizens.
De economische crisis blijft voor de burgers van het hoogste belang.
Market surveillance at this point in time is of paramount importance.
In de huidige situatie is markttoezicht van eminent belang.
The protection of human health is of paramount importance.
De bescherming van de volksgezondheid is van primordiaal belang.
Human resources are more than ever of paramount importance.
Menselijke hulpbronnen zijn meer dan ooit van het grootste belang.
Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.
Natuurlijk zijn de gezondheid en het welzijn van onze burgers van het allergrootste belang.
Governance is of paramount importance.
Governance is van eminent belang.
In this context, cooperation with greece is of paramount importance.
Tegen deze achtergrond is samenwerking met griekenland van het grootste belang.
The Commission's decision is therefore of paramount importance to romanian beekeepers.
Zodoende is het besluit van de commissie zeer belangrijk voor de roemeense bijenhouders.
Proposal on electronic commerce is therefore of paramount importance.
Het voorstel inzake elektronische handel is daarom van eminent belang.
What is of paramount importance is who counts the votes.
Het is daarentegen van zeer groot belang wie de stemmen telt.

Uitslagen: 392, Tijd: 0.0943

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"Paramount importance" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer