POLICIES AND PROGRAMMES IN NEDERLANDS

Vertaling van Policies And Programmes in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0617

beleid en programma's (70) beleidsmaatregelen en programma's (57) beleidslijnen en programma's (26) beleidsvormen en programma's (12) maatregelen en programma's (8) beleidsmaatregelen en -programma's (4) beleidsinitiatieven en programma's (4) beleidsterreinen en programma's (4) beleidssectoren en programma's (4) beleidsgebieden en programma's (4) beleidspunten en programma's (3) beleidsvorming en programma's (3)

Voorbeelden van het gebruik van Policies And Programmes in een zin en hun vertaling

Development of policies and programmes on patient safety.
Ontwikkeling van beleid en programma's voor patiëntveiligheid.
A review of relevant european union policies and programmes has been completed.
Een overzicht van beleid en programma's van de europese unie op dit terrein is voltooid.
Patient safety policies and programmes(21 replies);
Beleidsmaatregelen en -programma's op het gebied van patiëntveiligheid( 21 reacties);
This report provides information on policies and programmes implemented across the world.
Dit verslag verschaft informatie over beleid en programma's die over de hele wereld zijn uitgevoerd.

Coherence with other policies and programmes.
Samenhang met andere beleidsgebieden en programma's.
Supporting national policies and programmes.
Steun voor nationaal beleid en programma's.
The commission supports the global strategy in concrete terms through its policies and programmes.
De commissie ondersteunt de algemene strategie concreet door haar beleid en programma's.
Many community policies and programmes could usefully contribute to the fight against racism.
Veel communautaire beleidsmaatregelen en programma's zouden een nuttige bijdrage tot de racismebestrijding kunnen leveren.
Many other policies and programmes contribute.
Talrijke andere beleidsmaatregelen en programma's leveren een bijdrage.
Take heritage into consideration in other community policies and programmes.
Het erfgoed ook in andere communautaire beleidsgebieden en programma's in aanmerking te nemen;
The european union, through its policies and programmes, has provided an impetus.
De europese unie heeft via beleidsmaatregelen en programma's een impuls gegeven.
Many community policies and programmes can contribute to the fight against racism.
Tal van communautaire beleidsplannen en programma's kunnen een rol spelen in de strijd tegen racisme.
Many community policies and programmes could contribute positively to the fight against racism.
Veel communautaire beleidsmaatregelen en programma's zouden positief kunnen bijdragen aan de bestrijding van racisme.
Links with member states policies and programmes.
Relaties met het beleid en de programma's van de lidstaten.
Many european policies and programmes are implemented at regional and local levels.
Heel wat europese beleidsmaatregelen en programma's worden concreet gerealiseerd op het regionale en lokale niveau.
Member states shall, in liaison with the commission, coordinate among themselves their policies and programmes in the areas referred to in the above paragraph.
De lid-staten dienen in overleg met de commissie hun beleid en programma's op de hierboven vermelde gebieden te coördineren.
We need proactive policies and programmes in our regions to maintain the credibility of this union with our citizens.
Wij hebben in onze regio's behoefte aan beleid en programma's van pro-actieve aard om de geloofwaardigheid van deze unie bij de burgers te behouden.
In this way, existing and planned policies and programmes can be assessed and policy support provided.
Op deze wijze kunnen bestaande en geplande beleidsmaatregelen en programma's worden geëvalueerd en kan beleidsondersteuning worden verleend.
If the EU wants these policies and programmes to be efficient, then it must continue modernising its external aid and
Als de EU wil dat deze beleidsmaatregelen en programma's doeltreffend zijn, moet zij haar buitenlandse hulp voortdurend moderniseren en het
The community and its member states will coordinate their policies and programmes in order to maximise their impact.
De gemeenschap en haar lidstaten zullen hun beleid en programma's coördineren om het rendement ervan te optimaliseren.
Ex post evaluations that could provide relevantinformation on existing policies and programmes for usein the context of an IA are often not avail-ableforlegislative measures; and.
De evaluaties achteraf dierelevanteinformatie over bestaande beleidslijnen en programma's zouden kunnen verschaffen om te gebruiken inverband met een EB zijn vaak niet beschikbaar voor wetgevingsmaatregelen, en.
Which policies and programmes are most conducive for smallholder and private sector investment in agriculture and fisheries?
Welke beleidslijnen en programma's dragen het meest bij tot investeringen van kleine boeren en de particuliere sector in landbouw en visserij?
Incorporating equal opportunities for men and women into all policies and programmes is therefore an obligation both for the member states and for the community institutions.
De integratie van maatregelen gericht op gelijke kansen voor mannen en vrouwen in alle beleidsvormen en programma's is derhalve een verplichting voor zowel de lidstaten als de communautaire instellingen.
Other policies and programmes in related domains, such as enterprise, the information society, research, cohesion or rural development, will support this european year where appropriate.
Ander beleid en programma's op verwante gebieden, zoals ondernemingen, de informatiemaatschappij, onderzoek, cohesie of plattelandsontwikkeling, zullen dit europese jaar zo nodig ondersteunen.
Ireland does contribute and wants to continue to contribute to the positive development of policies and programmes within the european union.
Ierland draagt bij en wil een bijdrage blijven leveren tot de positieve ontwikkeling van beleidsmaatregelen en programma's binnen de europese unie.
The comparison and coordination of national policies and programmes in the energy research and development sector.
De vergelijking en coördinatie van nationale beleidslijnen en programma's inzake onderzoek en ontwikkeling op energiegebied.
Efforts to promote equal opportunities are being strengthened in many aspects of the european Union's policies and programmes.
De inspanningen om gelijke kansen te stimule­ren nemen in vele beleidsvormen en programma's van de europese unie toe.
Take, in close contact with the member states, any useful initiative to promole the coordination of their policies and programmes in this area.
Om, in nauw contact met de lid-staten, alle dienstige initiatieven te nemen om de coördinatie van hun beleid en programma's op dit gebied te bevorderen.
The committee remains deeply committed to cooperating with the other EU institutions on the development of key policies and programmes for integration of third-country nationals.
Het EESC blijft een groot pleitbezorger van samenwerking met de andere eu-instellingen inzake de ontwikkeling van beleidsmaatregelen en -programma's voor de integratie van ingezetenen uit derde landen.
The actions of this programme will be implemented in close collaboration with the member states, particularly in regard to their policies and programmes.
De acties van dit programma zullen in nauwe samenwerking met de lidstaten worden uitgevoerd, met name gelet op hun eigen beleidsmaatregelen en programma's.

Uitslagen: 398, Tijd: 0.0617

Zie ook


programmes and policies
programma's en beleid
external policies and programmes
externe beleidsmaatregelen en programma's
its policies and programmes
haar beleid en programma's
all policies and programmes
alle beleidslijnen en programma's alle beleidsmaatregelen en programma's alle beleidsvormen en programma's alle beleidsinitiatieven en programma's
european policies and programmes
europese beleidsmaatregelen en programma's
sectoral policies and programmes
sectorale beleidslijnen en programma's sectoraal beleid en de programma's beleidsvormen en sectorprogramma's sectorale beleidsmaatregelen en programma's
on policies and programmes
over beleid en programma's over de beleidslijnen , programma's en inzake beleidsvormen en programma's inzake beleid en programma's
policies and programmes which
de beleidsmaatregelen en de programma's die de beleidsvormen en programma's die het beleid en de programma's die beleidslijnen en programma's die
key policies and programmes
cruciale beleidsmaatregelen en programma's cruciale beleidsterreinen en programma's cruciale beleidsinitiatieven en programma's belangrijke beleidsterreinen en programma's
existing policies and programmes
bestaande beleidslijnen en programma's het huidige beleid en de programma's
cooperation policies and programmes
samenwerkingsmaatregelen en -programma's het samenwerkingsbeleid en de samenwerkingsprogramma's
research policies and programmes
het onderzoekbeleid en de onderzoekprogramma's beleidsmaatregelen en programma's inzake onderzoek
in policies and programmes
in het beleid en de programma's in beleidsmaatregelen en programma's
prevention policies and programmes
preventiemaatregelen en -programma's beleid en programma's inzake preventie
policies and specific programmes
beleidsmaatregelen en specifieke programma's
development policies and programmes
ontwikkelingsbeleid en -programma's beleidsmaatregelen en programma's inzake ontwikkeling
for policies and programmes
voor beleid en programma's voor beleidslijnen en programma's
education policies and programmes
het onderwijsbeleid en de leerplannen
health policies and programmes
gezondheid gerichte beleidspunten en programma's volksgezondheidsbeleid en programma's

Woord voor woord vertaling


policies
- beleid beleidsmaatregelen beleidslijnen beleidsvormen beleidsterreinen
and
- en and alsmede zowel met
programmes
- programma's programma

S Synoniemen van "policies and programmes"


policies and programs
policy and programming

"Policies and programmes" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer