QUITE CLEARLY IN NEDERLANDS

Vertaling van Quite Clearly in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0823

Voorbeelden van het gebruik van Quite Clearly in een zin en hun vertaling

You can see quite clearly the gun in her hand pointed at my head.
Je kunt heel duidelijk het pistool in haar hand zien gericht op mijn hoofd.
Quite clearly mr tindemans did not know that he only had six minutes.
De heer tindemans wist duidelijk niet dat hij maar zes minuten had.
I saw- quite clearly- that he had tattoos on both hands.
Ik zag- heel duidelijk- dat hij tatoeages op beide handen had.
And also, the part is quite clearly for a woman in her early twenties.
En het personage is overduidelijk een vrouw van begin twintig.

But quite clearly profits are so much higher in their minds.
Maar het is duidelijk dat de winsten zo veel groter zijn in hun gedachten.
I said"excuse me" quite clearly.
Ik zei heel duidelijk' pardon.
Quite clearly.
Heel duidelijk.
It quite clearly said'British beef.
Daar stond duidelijk" british beef.
Studies quite clearly show that people would be happy to pay.
Uit studies blijkt overduidelijk dat de mensen best meer geld willen uitgeven.
That is quite clearly the position of our group.
Dat is heel duidelijk het standpunt van onze fractie.
That is quite clearly intra-community transport.
Dat nu is overduidelijk het intracommumautaire vervoer.
Moriarty is quite clearly smarter than i am.
Moriarty is duidelijk slimmer dan ik ben.
I see a future for us quite clearly.
Ik zie heel duidelijk een toekomst voor ons.
The whole of today's debate has shown this quite clearly.
Het hele debat van vandaag heeft dat overduidelijk aangetoond.
Quite clearly, though, there was something there in the tunnel.
Er was duidelijk iets in die tunnel.
The schleicher report quite clearly discriminates against some of the smaller parties and groups.
Het verslag-schleicher discrimineert heel duidelijk een aantal kleinere partijen en fracties.
I remember quite clearly he was rubbing his right shoulder.
Ik herinner me nog duidelijk, dat hij zijn rechter schouder wreef.
This has been quite clearly proven from a medical viewpoint.
Dat is medisch overduidelijk bewezen.
Quite clearly, this is an unsatisfactory way to proceed.
Dit is heel duidelijk een onbevredigende handelwijze.
So there is quite clearly, in my view, a correlation.
Volgens mij is er dus duidelijk sprake van een verband.
But it's quite clearly traumatized.
Maar het is duidelijk getraumatiseerd.
I was saying no, jim. quite clearly.
Ik zei nee, jim, heel duidelijk.
Helen, i told you quite clearly.
Helen, ik zei je heel duidelijk.
And i saw her quite clearly.
Ik heb haar duidelijk gezien.
I see it... quite clearly.
Dat zie ik... heel duidelijk.
Okay, because is that not quite clearly her hat?
Want is dat niet duidelijk haar hoed?
That is not permitted; that has been agreed quite clearly.
Dat mag niet, dat is duidelijk afgesproken.
He has the ability to see the future quite clearly.
Hij heeft het vermogen om de toekomst heel duidelijk te zien.
I just meant i see us quite clearly in bed together.
Maar ik zie ons duidelijk samen in bed.
I remember it quite clearly.
Ik herinner het me heel duidelijk.

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0823

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer