SEE ALSO SECTION IN NEDERLANDS

Vertaling van See Also Section in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 407, Tijd: 0.041

zie ook rubriek (310) zie ook paragraaf (15) zie ook afdeling (12) zie ook punt (8) zie ook deel (5) zie ook hoofdstuk (5) zie ook rubrieken (4) zie tevens rubriek (3)

Voorbeelden van het gebruik van See Also Section in een zin en hun vertaling

See also section 3 HOW TO USE M-M-RVAXPRO.
Zie ook rubriek 3 hoe gebruikt u M-M-RVAXPRO?
See also section 3,‘How glybera is used.
Zie ook rubriek 3' hoe wordt dit middel toegediend?
See also section 11.
Zie ook paragraaf 11.
See also section 4 for the symptoms of blood clots.
Zie ook rubriek 4 voor symptomen van bloedstolsels.

This forges a strong link with article 4 see also section 3.4.
Aldus wordt een sterke band gelegd met artikel 4 zie ook afdeling 3.4.
See also section 3 HOW TO USE proquad.
Zie ook paragraaf 3,“ HOE WORDT proquad GEBRUIKT”.
See also section 4.1.4.
Zie ook punt4.1.4.
See also section 4 on possible side effects.
Zie ook rubriek 4 over mogelijke bijwerkingen.
See also section 2.6“Unemployment benefits.”.
Zie ook punt 2.6“uitkeringen bij werkloosheid”.
See also section B3.
Zie ook deelB.3.
See also section 4.3 for medicinal products which are contraindicated with INCIVO.
Zie ook rubriek 4.3 voor geneesmiddelen die bij INCIVO gecontra-indiceerd zijn.
See also section“Docetaxel mylan contains ethanol” below.
Zie ook rubriek “docetaxel mylan bevat alcohol”.
Hypersensitivity reaction see also section 4.8.
Overgevoeligheidsreactie zie ook rubriek 4.8.
Abacavir hypersensitivity see also section 4.4.
Overgevoeligheid voor abacavir zie ook rubriek 4.4.
Cholestagel reduces the bioavailability of ciclosporin see also section 4.5.
Cholestagel vermindert de biologische beschikbaarheid van ciclosporine zie ook rubriek 4.5.
Jalra can be administered with or without a meal see also section 5.2.
Jalra kan worden toegediend met of zonder een maaltijd zie ook rubriek 5.2.
Hence, ketek should be used with caution see also section 4.4 and 5.2.
Daarom dient ketek met voorzichtigheid te worden gebruikt zie ook rubriek 4.4 en 5.2.
Losartan is also not recommended in children with hepatic impairment see also section 4.4.
Losartan wordt ook niet aanbevolen bij kinderen met een leverfunctiestoornis zie ook rubriek 4.4.
No data are available see also section 5.1.
Er zijn geen gegevens beschikbaar zie ook rubriek 5.1.
No dose adjustment is necessary based on gender see also section 5.2.
Er is geen dosisaanpassing nodig op basis van het geslacht zie ook rubriek 5.2.
See also section infection below.
Zie ook rubriek infecties hieronder.
See also section 3 HOW TO USE M-M-RVAXPRO.
Zie ook rubriek 3 HOE WORDT M-M-RVAXPRO GEBRUIKT.
See also section 3 of the explanatory memorandum.
Zie ook paragraaf 3 van de toelichting.
See also section haematologic adverse reactions below.
Zie ook rubriek hematologische bijwerkingen hieronder.
See also section 3.4.
Zie ook afdeling 3.4.
See also section infusionrelated reactions below.
Zie ook rubriek infusiegerelateerde reacties hieronder.
See also section VIII.
Zie ook bijVIII.
See also section 3‘How to take tarceva.
Zie ook rubriek 3 ‘hoe gebruikt u dit middel?
See also section"Overdose.
Zie ook de rubriek “overdosering”.
See also section 4.2 under“Method of administration”.
Zie ook rubriek 4.2 “dosering en wijze van toediening”.

Uitslagen: 407, Tijd: 0.041

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "see also section"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer