SHALL MEAN IN NEDERLANDS

Vertaling van Shall Mean in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0962

Voorbeelden van het gebruik van Shall Mean in een zin en hun vertaling

Member State" shall mean a member state of the european union.
Onder" lidstaat" wordt verstaan: een lidstaat van de europese unie.
Reference period" shall mean a period to which data refer;
Onder" referentieperiode" wordt verstaan de periode waarop de gegevens betrekking hebben;
National central bank: shall mean the central bank of a participating member state;
Nationale centrale bank bedoeld de centrale bank van een deelnemende lidstaat;
Reference year" shall mean a reference period of one calendar year;
Onder" referentiejaar" wordt verstaan een referentieperiode van één kalenderjaar;

The term'product' shall mean transportable goods, non-transportable goods and services.
Onder produkten worden verstaan roerende goederen, onroerende goederen en diensten.
Area planted' shall mean.
Onder" beplante oppervlakte" wordt verstaan.
Financial Instrument' shall mean.
Onder" financiële instrumenten" worden verstaan.
Non-audit services shall mean.
Onder niet-controlediensten wordt verstaan.
Related financial audit services shall mean.
Onder gerelateerde financiële controlediensten wordt verstaan.
Eligible hectare" shall mean.
Onder “subsidiabele hectare” wordt verstaan.
Accessible" shall mean those anchorages, which can be used.
Onder “toegankelijke zitplaatsverankeringen” worden verstaan verankeringen die kunnen worden gebruikt.
Recovery” shall mean any of the operations provided for in annex IIB;
Nuttige toepassing»: alle in bijlageIIb bedoelde handelingen;
For the purposes of this regulation spirit drink shall mean an alcoholic liquid.
Onder gedistilleerde drank wordt in de zin van deze verordening verstaan, een alcoholhoudende vloeistof.
For the purposes of this article, non-audit services shall mean.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder niet-controlediensten verstaan.
For the purposes of this article, related financial audit services shall mean.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder' gerelateerde financiële controlediensten' verstaan.
For the purposes of this chapter,'young farmers', shall mean.
In dit hoofdstuk wordt onder" jonge landbouwers" verstaan.
For the purposes of this title,‘eligible hectare' shall mean.
In deze titel wordt onder" subsidiabele hectare" verstaan.
For the purposes of this agreement,"the Court" shall mean.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder" het hof" verstaan.
For the purposes of this directive,'transferable securities' shall mean.
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder' effecten' verstaan.
Collectors' Collectors' items' shall mean.
Voorwerpen voorwerpen voor verzamelingen”.
In my view, your crime is such that life shall mean life.
Naar mijn mening is uw misdaad zo ernstig dat levenslang ook levenslang betekent.
The term"Member State" shall mean all member states with the exception of Denmark;
Onder" lidstaat" wordt verstaan: alle lidstaten met uitzondering van denemarken;
Member state of destination' shall mean the member state of arrival of the consignment or of transport.
Onder “lidstaat van bestemming” wordt verstaan de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer.
Investment firm" shall mean any person as defined in article 1(2) of council directive 93/22/EEC(4);
Beleggingsonderneming": een persoon zoals bedoeld in artikel 1, punt 2, van richtlijn93/22/EEG( 4) van de raad;
Credit institution" shall mean any person as defined in article 1(1) of directive 2000/12/EC of the european parliament and of the Council(5);
Kredietinstelling": een persoon zoals bedoeld in artikel 1, punt 1, van richtlijn 2000/12/EG van het europees parlement en de raad( 5);
Contracting Parties" shall mean the european union and the united states of america.
Onder" overeenkomstsluitende partijen" wordt verstaan: de europese unie en de verenigde staten van amerika.
Hop production areas shall mean the zones or regions of production in the list prepared by the member states concerned.
Onder plaatsen van produktie van de hop worden verstaan de produktiezones of -gebieden die zijn vermeld op een lijst die door de betrokken lid-staten wordt opgesteld.
National administrations shall mean the relevant departments of the administrations of the member states or other bodies delegated by
Onder nationale overheidsdiensten worden verstaan de afdelingen van de bestuursorganen van de lidstaten of andere door hen gemachtigde instanties
Action plans" shall mean plans designed to manage noise issues and effects, including noise reduction if necessary;
Actieplannen: plannen bedoeld voor de beheersing van lawaai-uitstoot en lawaai-effecten, waar nodig met inbegrip van lawaaivermindering;
Subsidiary' shall mean that company the capital of which includes the holding referred to in a.
Wordt verstaan onder dochteronderneming, de vennootschap in het kapitaal waarvan de onder a bedoelde deelneming wordt gehouden.

Uitslagen: 410, Tijd: 0.0962

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer