SORBITOL IN NEDERLANDS

Vertaling van Sorbitol in het Nederlands

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0557

Voorbeelden van het gebruik van Sorbitol in een zin en hun vertaling

Medicines containing sorbitol should not be taken if you have hereditary fructose intolerance.
Geneesmiddelen die sorbitol bevatten mogen niet worden ingenomen als u erfelijke fructose intolerantie heeft.
Myo-inositol sorbitol(E420) water for injections.
Myo-inositol sorbitol( E420) water voor injecties.
Ml oseltamivir suspension delivers 1.7 g of sorbitol.
Ml oseltamivir suspensie geeft 1,7 g sorbitol.
Imlygic contains sodium and sorbitol.
Imlygic bevat natrium en sorbitol.

Imlygic contains sorbitol E420.
Imlygic bevat sorbitolE420.
Micardisplus contains milk sugar(lactose) and sorbitol.
Micardisplus bevat melksuiker( lactose) en sorbitol.
Excipient(s) with known effect: sorbitol.
Hulpstof(fen) met bekend effect: sorbitol.
Excipient: each ml of solution contains 50 mg of sorbitol.
Hulpstoffen: iedere ml oplossing bevat 50 mg sorbitol.
Excipients: glutamic acid, polysorbate 80, water for injections and sorbitol E420.
Hulpstoffen: glutaminezuur, polysorbaat 80, water voor injectie en sorbitolE420.
Mg oseltamivir suspension delivers 0.9 g of sorbitol.
Mg oseltamivir suspensie geeft 0,9 g sorbitol.
Pritor contains sorbitol.
Pritor bevat sorbitol.
Revatio contains sorbitol.
Revatio bevat sorbitol.
Glucose and sorbitol needed: hydrolysis data.
Glucose en 1,3-butaandiol benodigd: gegevens over de hydrolyse.
Sorbitol, other than that falling within subheading 29.04 c III.
Sorbitoli andere dan die bedoeld bij onderverdelingc III van post 29.04.
Do not take medicines containing sorbitol if you have hereditary fructose intolerance.
Neem geen sorbitolbevattende geneesmiddelen in als u een erfelijke fructose-intolerantie heeft.
Excipients: glacial acetic acid, sodium hydroxide, sorbitol(E420), polysorbate 20 and water for injections.
Hulpstoffen: ijsazijn, natriumhydroxide, sorbitol( E420), polysorbaat 20 en water voor injectie.
Excipients: sodium acetate, sorbitol(E420), polysorbate 20, water for injections.
Hulpstoffen: natriumacetaat, sorbitol( E420), polysorbaat 20, water voor injecties.
Excipients: sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, water for injections.
Hulpstoffen: natriumhydroxide, ijsazijnzuur, sorbitol, polysorbaat 80, water voor injectie.
The other ingredients are sodium acetate, sorbitol(E420), polysorbate 20 and water for injections.
De andere stoffen in dit middel zijn natriumacetaat, sorbitol( E420), polysorbaat 20 en water voor injecties.
The other ingredients are sorbitol and water for injections see section 2 for further information about ingredients.
De andere stoffen in dit middel zijn sorbitol en water voor injecties zie rubriek 2 voor meer informatie over de bestanddelen.
The material is incompletely hydrolysed in the small intestine to glucose, sorbitol and mamitol.
Het materiaal wordt in de dunne darm onvolledig gehydrolyseerd tot glucose, sorbitol en mannitol.
The other ingredients are sodium acetate trihydrate, acetic acid, sorbitol, polysorbate 20 and water for injection.
De andere stoffen in dit middel zijn natriumacetaattrihydraat, azijnzuur, sorbitol, polysorbaat 20 en water voor injectie.
The other ingredients are: sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, water for injections.
De andere bestanddelen zijn: natriumhydroxide, ijsazijnzuur, sorbitol, polysorbaat 80, water voor injectie.
The worst food you can put in your body energetically, in terms of what I'm seeing, are substitute sugars. things like saccharin, aspartame and sorbitol.
Het slechtste voedsel voor de energie in je lichaam, zijn suikervervangers zoals saccharine, aspartaam en soritol.
have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine, since it contains sorbitol E420.
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken aangezien het sorbitol( E420) bevat.
to be granted where, as in the present case, sorbitol is not obtained directly from saccharose, but from glucose.
restituties bij uitvoer worden verleend wanneer, zoals in casu, de sorbitol niet rechtstreeks is verkregen uit saccharose, maar uit glucose.

Uitslagen: 393, Tijd: 0.0557

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer