SPECIFIC COMMUNITY IN NEDERLANDS

Vertaling van Specific Community in het Nederlands

Uitslagen: 411, Tijd: 0.037

specifieke communautaire (334) bijzondere communautaire (18) specifiek communautair (5)

Voorbeelden van het gebruik van Specific Community in een zin en hun vertaling

Further development of specific community instruments for reducing emissions from relevant source categories;
Verdere ontwikkeling van specifieke communautaire instrumenten voor de vermindering van emissies van relevante broncategorieën;
Chapter III: specific community regional development measures.
Hoofdstuk III: specifieke communautaire maatregelen voor regionale ontwikkeling.
Specific community programme of accompanying workers in the shipbuilding industry.
Specifiek communautair programma van begeleidende sociale maatregelen ten gunste van de werknemers in de scheepsbouw.
There are currently no specific community rules on training for port workers.
Er bestaan op dit ogenblik geen specifieke communautaire regels voor de opleiding van havenarbeiders.

This specific community programme is to come into force with effect from 1 january 1987.
Dit specifiek communautair programma wordt ingevoerd met ingang van 1 januari 1987.
At present, there is no specific community legislation on this type of waste.
Op dit moment bestaat er geen specifieke communautaire regelgeving voor dit soort afval.
There are no specific community rules on training for port workers.
Er bestaan geen specifieke communautaire regels voor de opleiding van havenarbeiders.
Specific community measures for certain communicable diseases.
Specifieke communautaire maatregelen voor bepaalde besmettelijke ziekten.
Specific community control action programmes.
Specifieke communautaire actieprogramma's op controlegebied.
Examples of safeguards in specific community legislation.
Voorbeelden van vrijwaringsmaatregelen in specifieke communautaire wetgeving.
This regulation shall apply without prejudice to other specific community provisions.
Deze verordening geldt onverminderd andere bijzondere communautaire bepalingen.
Planned community contribution to specific community measures(1981-1991) table 15.
Bijdrage van de gemeenschap aan specifieke communautaire, acties( 1981-1991) tabel 15.
These amounts do not include 129 million ECU committed to specific community measures.
Deze bedragen omvatten niet de 129 miljoen FCU vastgelegd voor bijzo ndcr communautaire maatregelen.
The production of specific community statistics is governed by the rules set out in regulation( EC) no 322/9712.
Voor de productie van specifieke communautaire statistieken gelden de regels die zijn neergelegd in verordening( EG) nr.322/9712.
The proposal concerns the recast and modernisation of specific community rules on the official controls on food of animal origin.
Het voorstel betreft de herformulering en modernisering van specifieke communautaire voorschriften betreffende de officiële controles van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
This means that, if we do not set a specific community MRL, we do not expect to see any residues.
Dit betekent dat, als we geen specifiek communautairMRL vaststellen, we geen residuen verwachten aan te treffen.
Second series of specific community regional development measures under article 13 of the ERDF Regulation;
Tweede reeks specifieke communautaire acties voor ontwikkeling krachtens artikel 13 van de efro-verordening.
As regards the damage to property, there is no specific community instrument whose objective is the repair of damage caused by natural disasters.
Wat de materiële schade betreft, bestaat er geen specifiek communautair instrument voor het herstel van door natuurrampen veroorzaakte schade.
The second series of specific community regional development measures under article 13 of the fund regulation non-quota section.
Tweede reeks specifieke communautaire acties voor regionale ontwikkeling krachtens artikel 13 van de efro-verordening quotavrije gedeelte.
This directive shall apply without prejudice to the provisions adopted in the context of more specific community rules.
Deze richtlijn geldt onverminderd de bepalingen die in het kader van meer specifieke communautaire regelingen zijn vastgesteld.
Whereas this regulation must apply without prejudice to the provisions adopted in the context of more specific community rules;
Overwegende dat deze verordening van toepassing moet zijn onverminderd de bepalingen die in het kader van meer specifieke communautaire regelingen zijn vastgesteld;
This regulation shall not apply to contaminants which are the subject of more specific community rules.
Deze verordening is niet van toepassing op verontreinigingen waarvoor meer specifieke communautaire regelingen bestaan.
In the new regulation, however, the non-quota section is replaced by the concept of specific community programmes.
In de nieuwe verordening wordt de quotavrije afdeling echter vervangen door het concept van specifieke communautaire programma's.
Table 18 commitments and payments 1984 and 1981-1984, ERDF, specific community measures.
Tabel 18 aangegane verplichtingen en verrichte betalingen in 1984 en in de periode 1981-1984, EFRO, specifieke communautaire acties.
This directive shall apply without prejudice to the provisions adopted under more specific community rules.';
Deze richtlijn is van toepassing onverminderd de bepalingen in meer specifieke communautaire regelingen.";
This directive shall apply without prejudice to the provisions adopted in the context of more specific community food hygiene rules.
Deze richtlijn is van toepassing, onverminderd de bepalingen die in het kader van meer specifieke communautaire voorschriften inzake levensmiddelenhygiëne zijn vastgesteld.
In regard to the statutory auditor's role, there is no specific community directive regulating all its legal aspects.
Inzake de functie van de met de wettelijke controle belaste accountant bestaat er geen specifieke communautaire richtlijn die alle juridische aspecten regelt.
This directive shall apply without prejudice to more specific community provisions on animal health, animal nutrition, food hygiene, communicable diseases, health and safety at workplace and gene technology.
Deze richtlijn geldt onverminderd specifiekere communautaire voorschriften inzake diergezondheid, diervoeding, levensmiddelenhygiëne, overdraagbare ziekten, gezondheid en veiligheid op het werk en gentechnologie.
Altogether the ERDF's planned contribution to specific community measures over the period 1981­91 is 1 100 million ECU.
In totaal bedraagt de geplande deelneming van het FFRO aan alle communautaire specifieke acties over de periode 1981­1991 1,1 miljard ecu.
As regards access and interconnectivity, the view also seems to prevail that no specific community initiatives have to be taken at this stage.
Ten aanzien van toegang en interconnectiviteit lijkt eveneens de mening te overheersen dat er in dit stadium geen bijzondere communautaire initiatieven moeten worden genomen.

Uitslagen: 411, Tijd: 0.037

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"Specific community" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer