TARIFF PREFERENCES IN NEDERLANDS

Vertaling van Tariff Preferences in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0488

tariefpreferenties (282) preferenties (10) taricfprcfcrcntics (7) tariefpreferentics (5) handelspreferenties (3)

Voorbeelden van het gebruik van Tariff Preferences in een zin en hun vertaling

A reformed scheme of generalised tariff preferences(GSP) for developing countries.
Een hervormd stelsel van algemene tariefpreferenties( SAP) voor ontwikkelingslanden.
External trade: system of generalized tariff preferences(GSP): imports 1991.
Buitenlandse handel: stelsel van algemene tariefpreferenties(SAP): invoer 1991.
Scheme of generalised tariff preferences.
Stelsel van algemene tariefpreferenties.
EEC no. 3835/90 in respect of the system of generalized tariff preferences.
Verordening( EEG) no.3835/90 wat het stelsel van algemene tariefpreferenties.

Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences debate.
Verordening houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties debat.
Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences vote.
Verordening houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties stemming.
Adoption of the draft opinion on scheme of generalised tariff preferences.
Goedkeuring van het ontwerpadvies over het stelsel van algemene tariefpreferenties.
For the purposes of implementing the tariff preferences laid down in the agreement.
Voor de tenuitvoerlegging van de in de overeenkomst vastgelegde tariefpreferenties.
Suspension of tariff preferences.
Opschorting van tariefpreferenties.
Myanmar- temporary withdrawal of generalized tariff preferences.
Myanmar- tijdelijke intrekking van het stelsel van algemene tariefpreferenties.
Applying a scheme of generalised tariff preferences for the period.
Houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van.
Other tariff preferences.
Andere tariefpreferenties.
Proposal for a council regulation applying a scheme of generalised tariff preferences.
Voorstel voor een verordening van de raad over de toepassing van een stelsel van algemene tariefpreferenties.
Tariff preferences': ADOPTED.
TARIEFPREFERENTIES": AANGENOMEN NOMEN.
Suspension of the tariff preferences is absolutely essential.
De opschorting van de tariefpreferenties is een absolute must.
Use of the tariff preferences provided for by these arrangements;
Gebruik van de tariefpreferenties waarin deze regelingen voorzien;
Tariff preferences(1995-97) in respect of certain industrial products.
Van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrieprodukten van.
Declaration by the community on the gerneralized tariff preferences system.
Verklaring van de gemeenschap inzake het stelsel van algemene tariefpreferenties.
Scheme of generalised tariff preferences.
SCHEMA VAN ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES2002-2004.
Applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 january 2002 to 31 december 2004.
Houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2004.
Temporary withdrawal of all tariff preferences in respect of imports of products originating in myanmar should remain in force.
De tijdelijke intrekking van alle tariefpreferenties ten aanzien van de invoer van producten van oorsprong uit myanmar blijft van kracht.
The scheme of generalised tariff preferences is a very useful tool for aiding developing countries.
Het stelsel van algemene preferenties is een zeer nuttig instrument voor de hulp aan de ontwikkelingslanden.
If we grant tariff preferences in this competitive environment, those countries most in need must reap the most benefits.
Als wij in deze concurrerende omgeving handelspreferenties toekennen, moeten de meest behoeftige landen daarvan de grootste voordelen plukken.
The scheme of generalised tariff preferences consists of a general arrangement, and two special arrangements.
Het stelsel van algemene tariefpreferenties bestaat uit een algemene regeling en twee bijzondere regelingen.
Mr president, our debate today is motivated by three aspects concerning the generalised system of tariff preferences.
Het debat dat we nu voeren is ingegeven door drie aspecten van het stelsel van algemene preferenties.
Temporary withdrawal of all tariff preferences in respect of imports of products originating in myanmar should remain in force.
De tijdelijke intrekking van alle tariefpreferenties ten aanzien van de invoer uit myanmar blijft van kracht.
Proposal relating to: scheme of generalized tariff preferences for 1993 adopted on 17.12.1993 COM(93)511 final.
Voorstel inzake: schema van algemene tariefpreferenties voor 1993 aangenomen op 17.12.1993 COM(93)511 def.
Moreover, it will provide additional tariff preferences to encourage sustainable development and good governance.
Voorts zal het aanvullende tariefpreferenties bieden om duurzame ontwikkeling en een degelijk bestuur aan te moedigen.
Tariff preferences 1994 for certain products originating in developing countries: COM(93) 412.
Tariefpreferenties 1994 voor bepaalde produkten afkomstig uit ontwikkelings­landen: COM( 93) 412.

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0488

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "tariff preferences"


customs preferences

"Tariff preferences" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer