THE COMMUNITY SHOULD IN NEDERLANDS

Vertaling van The Community Should in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0596

Voorbeelden van het gebruik van The Community Should in een zin en hun vertaling

The community should continue considering measures ranging from public awareness-raising to land management.
De gemeenschap moet aandacht blijven besteden aan maatregelen, gaande van bewustmakingscampagnes tot grondbeheer.
The community should provide common principles and the overall framework for action.
De gemeenschap dient te zorgen voor gemeenschappelijke beginselen en voor het algemene kader van de maatregelen.
The community should develop a market concept which was based on industrial development.
De gemeenschap moet een marktconcept uitwerken dat gebaseerd is op industriële ontwikkeling.
The community should apply the control measures adopted by the IOTC.
De gemeenschap dient de door de IOTC aangenomen controlemaatregelen toe te passen.

The community should encourage and help them in their task.
De gemeenschap zou hen daarbij moeten helpen.
The community should therefore sign the antigua convention.
De gemeenschap moet het verdrag van antigua derhalve ondertekenen.
The community should apply these recommendations;
De gemeenschap dient deze aanbevelingen toe te passen.
The community should therefore apply the provisions laid down in this agreement.
De gemeenschap moet derhalve de bepalingen van deze overeenkomst toepassen.
The community should undertake specific actions to promote the development of civil society in turkey.
De gemeenschap zal speciale acties opzetten ter bevordering van de burgermaatschappij in turkije.
The community should pursue closer cooperation in this field.
De gemeenschap dient te streven naar nauwere samenwerking op dit gebied.
Real domestic demand in the community should grow by about 3% in 1990.
De reële binnenlandse vraag in de gemeenschap zal in 1990 met ongeveer 3% toenemen.
The community should therefore conclude the århus convention.
De gemeenschap dient derhalve het verdrag van århus te sluiten.
The community should approve the protocol.
De gemeenschap dient het protocol goed te keuren.
The community should therefore accede to this convention.
Derhalve moet de gemeenschap toetreden tot het verdrag.
Just like the member states, the community should apply strict budgetary discipline.
Evenals de lidstaten moet de gemeenschap begrotingsdiscipline aan de dag leggen.
The community should also have one.
Dat zou in de EG ook zo moeten zijn.
Under this circumstances the community should give an unequivocal signal.
In deze situatie dient de gemeen schap een duidelijk kritischer signaal te geven.
Vi the community should seek to support international efforts to maintain and improve the standards of maritime safety.
De gemeenschap moet moeite doen om de internationale pogingen ter handhaving en verbetering van de veiligheidsnormen voor de zeevaart te bevorderen;
In particular, therefore, the community should strengthen its cohesion as regards its common commercial policy.
De gemeenschap dient derhalve met name op het gebied van het gemeenschappelijk handelsbeleid de eenheid te versterken.
The community should as soon as possible adopt measures on the rights of ACP migrant workers in the community.
De gemeenschap moet zo spoedig mogelijk maatregelen nemen betreffende de rechten van migrerende acs-werknemers in de gemeenschap.
The community should allow for some degree of regulatory competition between member states.
De gemeenschap moet enige ruimte laten voor wedijver tussen de lidstaten op het gebied van de regelgeving.
The community should also seek to develop, where appropriate, international standards in the forestry sector.
De gemeenschap dient, waar dat passend is, ook de ontwikkeling van internationale normen in de bosbouwsector na te streven.
The community should conclude a trade agreement with the USA, as the latter had done with japan.
De gemeenschap zou een handelsakkoord met de verenigde staten moeten sluiten, net als japan.
The community should become be a party to the european convention for the protection of animals during international transport.
De gemeenschap moet ook toetreden tot de europese overeenkomst inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer.
The community should develop this policy on the basis of existing regulatory instruments and support mechanisms.
De gemeenschap dient dit beleid verder te ontwikkelen op basis van bestaande regelgevende instrumenten en ondersteuningsmechanismen.
The community should participate therein by making a financial contribution of up to EUR 150 million.
De gemeenschap zou hieraan kunnen deelnemen door een financiële bijdrage te verlenen van ten hoogste 150 miljoen euro.
The people, the parliamentary members and the community should be involved in this choice.
De burgers, de parlementen en de gemeenschap moeten bij deze keuze betrokken worden.
The community should be able to play a fundamental role in defining the strategy for controlling foot and mouth disease.
De gemeenschap moet in staat zijn een belangrijke rol te vervullen bij de vaststelling van de strategie voor de aanpak van mond- en klauwzeer.
Madam president, the real debate on how railways in the community should develop is yet to take place following the recent communication from the commission.
Mevrouw de voorzitter, het eigenlijke debat over de gewenste ontwikkeling van de spoorwegen in de gemeenschap zal naar aanleiding van de recente mededeling van de commissie nog moeten plaatsvinden.
Gas routes and sources for the community should support the security of supply of the community as a whole and its member states individually.
De gasroutes en ‑bronnen voor de gemeenschap moeten de continuïteit van de energievoorziening van de gemeenschap als geheel en van de afzonderlijke lidstaten ondersteunen.

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0596

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "the community should"


"The community should" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer