THE CONSENSUS IN NEDERLANDS

Vertaling van The Consensus in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0499

Voorbeelden van het gebruik van The Consensus in een zin en hun vertaling

It welcomed the consensus within the international community to that effect.
Hij was ingenomen met de consensus in de internationale gemeenschap hieromtrent.
The consensus was adopted in 2007.
De consensus is aangenomen in 2007.
Oh, that does seem to be the consensus.
Daar is iedereen 't over eens.
The consensus is a crucial document for all of us.
De consensus is een cruciaal document voor ons allemaal.

It reflects the consensus resulting from the analysis of the answers.
Het weerspiegelt de consensus die uit de analyse van de antwoorden is voortgevloeid.
That's been the consensus over there?
Dat is de consensus daar?
The consensus of all the members of the commission shall be required for decisions on.
De consensus van alle leden van de commissie is vereist voor besluiten aangaande.
The consensus can change.
De consensus kan veranderen.
So that's the consensus, we're all taking our old rooms?
Dus dat is de consensus, we allemaal met onze oude kamers?
The consensus is that someone else should run the con.
De consensus is dat iemand anders de zwendel moet doen.
The consensus is that they did suffer.
De consensus is dat ze hebben geleden.
The consensus is a milepost for european union humanitarian aid.
De consensus is een mijlpaal voor de humanitaire hulp van de europese unie.
Now, the consensus needs to be made explicit.
De consensus moet voortaan expliciet zijn.
The consensus... my boy, the consensus is something serious.
De consensus... mijn jongen, de consensus is iets serieus.
Piper, the elders came to the consensus that leo has lost his way.
Piper, de wijzen vinden dat leo dwalende is.
The consensus at the european council around this priority was indeed impressive.
De consensus over deze prioriteit tijdens de europese raad was echt indrukwekkend.
What's the consensus at Langley?
Wat is de mening binnen langley?
The consensus is that you have had some sort of... psychotic break.
Men is van opvatting dat je een soort psychose gehad hebt.
What's the consensus?
Wat is de mening?
The consensus at justice is that the evidence against stanton isn't actionable.
De mening van justitie is dat de bewijzen tegen stanton niet volstaan.
The consensus builder.
De vertrouwens bouwer.
He enjoys cooperating and always works within the consensus.
Hij houdt van samenwerken en streeft steeds naar consensus.
My job is not to support the consensus.
Mijn taak is niet om de meerderheid te steunen.
Anyway,"God is dead" seems to be the consensus.
Hoe dan ook, 'god is dood', lijkt me consensus.
The consensus between parliament, the council and the commission bodes very well for our future endeavours.
De consensus tussen het parlement, de raad en de commissie belooft veel goeds voor onze toekomstige inspanningen.
The consensus between the institutions on the procedure to be followed will enable an accession which has been well prepared.
De consensus tussen de instellingen over de te volgen procedure zal een goed voorbereide toetreding mogelijk maken.
However, the consensus has not yet been achieved on how and when to determine for reporting purposes that a particular irregularity may involve fraud.
Er is echter geen overeenstemming bereikt over hoe en wanneer met het oog op de melding moet worden vastgesteld dat een bepaalde onregelmatigheid vermoedelijk als fraude moet worden beschouwd.
The consensus, is that eros was a test of a new martian zero-inertia drive.
De overeenstemming is dat eros een test was van een nieuwe mars nul-traagheid drive.
I hope that the consensus for which we have all worked will be reflected in an unambiguous vote by parliament.
Ik hoop dat de consensus waarvoor wij ons allen hebben ingespannen, tot uiting zal komen in een ondubbelzinnige stemming van het europees parlement.
of the republic of slovenia performed its task with distinction, naturally with the consensus of all the parliamentary parties.
slovenië verantwoordelijk was voor deze procedures heeft zijn taak voortreffelijk uitgevoerd, uiteraard in overeenstemming met alle parlementaire partijen.

Uitslagen: 402, Tijd: 0.0499

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "the consensus"


"The consensus" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer