THE COOPERATION COUNCIL IN NEDERLANDS

Vertaling van The Cooperation Council in het Nederlands

Uitslagen: 390, Tijd: 0.5103

de samenwerkingsraad (345) de samenwer­kingsraad (4) van de samenwerkingsovereenkomst (3)

Voorbeelden van het gebruik van The Cooperation Council in een zin en hun vertaling

Seretariat of the cooperation council rue de la loi, 170 1048 BRUSSELS.
Secretariaat van de samenwerkingsraad wetstraat 170 1048 BRUSSEL.
Secretariat of the cooperation council rue de la loi, 170 1048- BRUSSELS.
Secretariaat van de samenwerkingsraad wetstraat, 170 1048- BRUSSEL.
The cooperation council may decide to amend the provisions of this protocol.
De samenwerkingsraad kan besluiten de bepalingen van dit protocol te wijzigen.
Secretariat of the cooperation council rue de la loi, 170 1048- BRUSSELS.
Secretariaat van de samenwerkingsraad wetstraat, 170 1048- BRÜSSEL.

The cooperation council recalled the importance of nuclear safety.
De samenwerkingsraad memoreerde het belang van nucleaire veiligheid.
The cooperation council, which will meet at ministerial level once a year.
De samenwerkingsraad, die eenmaal per jaar op ministerieel niveau bijeenkomt.
For the cooperation council the president a PRIMOR.
Voor de samenwerkingsraad de voorzitteraPRIMOR.
The agenda shall be adopted by the cooperation council at the beginning of each meeting.
De agenda wordt door de samenwerkingsraad bij het begin van elke vergadering vastgesteld.
Secretariat of the cooperation council.
Secretariaat van de samenwerkingsraad.
Moldova- first meeting of the cooperation council.
Moldavië- eerste zitting van de samenwerkingsraad.
Moldova- first meeting of the cooperation council III.
Moldavië- eerste zitting van de samenwerkingsraadIII.
Restructuring non-discriminatory nature, possible consultations within the cooperation council.
Herstructurering, niet-discriminerend karakter, eventueel overleg in de samenwerkingsraad.
Trade issues were also discussed at the cooperation council.
In de samenwerkingsraad zijn ook handelsaangelegenheden besproken.
The cooperation council may decide to set up any committee that can assist it in carrying out its duties.
De samenwerkingsraad kan besluiten comités op te richten die hem in de vervulling van zijn taken kunnen bijstaan.
The cooperation council confirms the general guidelines adopted in decision no 3/84 for cooperation between the community and yugoslavia.
De samenwerkingsraad bevestigt de algemene richtlijnen die bij besluit nr. 3/84 voor de samenwerking tussen de gemeenschap en joegoslavië zijn vastgesteld.
After obtaining the agreement of both parties, the president of the cooperation council shall determine the date and place for the meetings of the cooperation council.
De voorzitter van de samenwerkingsraad bepaalt met instemming van beide partijen datum en plaats van de vergaderingen van de samenwer­kingsraad.
The commission shall notify the cooperation council and the joint committee as laid down in article 35 of the cooperation
De commissie verricht de in artikel 35 van de samenwerkingsovereenkomst en artikel 27 van de interimovereenkomst voorgeschreven kennisgevingen van de
The cooperation council shall be assisted in the performance of its duties by a cooperation committee.
De samenwerkingsraad wordt in de vervulling van zijn taak bijgestaan door een samenwerkingscomité.
After obtaining the agreement of both parties, the president of the cooperation council shall determine the date and place for the meetings of the cooperation council.
De voorzitter van de sameuwerkingsraad bepaalt net instemming van beide partijen datum en plaats van de vergaderingen van de samenwer­kingsraad.
The commission shall notify the cooperation council and the joint committee as laid down in article 33 of the cooperation
De commissie verricht de in artikel 33 van de samenwerkingsovereenkomst en artikel 25 van de interimovereenkomst voorgeschreven kennisgevingen van de
This third meeting of the cooperation council marks a qualitative shift in relations between the european union and ukraine.
Deze derde zitting van de samenwerkingsraad markeert een kwalitatieve verandering in de betrekkingen tussen de europese unie en oekraïne.
After obtaining the agreement of both parties, the president of the cooperation council shall determine the date and venue for meetings of the cooperation council.
De voorzitter van de samenwerkingsraad bepaalt met instemming van beid· partijan datum en plaats van de vergaderingen van de samenwer­kingsraad.
The commission shall notify the cooperation council and the joint commission as laid down in article 38 of the cooperation
De commissie verricht de in artikel 38 van de samenwerkingsovereenkomst en artikel 25 van de interimovereenkomst voorgeschreven kennisgevingen van de
The cooperation council then examined the main aspects of the application of the trade provisions of the cooperation agreement.
De samenwerkingsraad besprak vervolgens de belangrijkste aspecten van de tenuitvoerlegging van de commerciële bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst.
The cooperation council may decide to set up any committee that can assist it in carrying out its duties.
De samenwerkingsraad kan besluiten tot oprichting van elk comité dat hem in de vervulling van zijn taken kan bij staan.
The cooperation council between the european union and kazakhstan held its third meeting on tuesday 17 july 2001.
De samenwerkingsraad tussen de europese unie en kazachstan heeft op dinsdag 17 juli 2001 zijn derde zitting gehouden.
The cooperation council between the european union and the russian federation held its fourth meeting on tuesday 10 april 2001.
De samenwerkingsraad tussen de europese unie en de russische federatie heeft op dinsdag 10 april 2001 zijn vierde zitting gehouden.
The commission shall notify the cooperation council and the joint committee as laid down in article 32 of the cooperation
De commissie verricht de in artikel 32 van de samenwerkingovereenkomst en artikel 24 van de interimovereenkomst voorgeschreven kennisgevingen van de
The cooperation council, which last met in 1984, was chaired by mr van den broek, president of the council.
De sa­menwerkingsraad, waarvan de laatste vergade­ring in 1984 werd gehouden, werd voorgezeten door de heer H. van den broek, fungerend voor­zitter van de raad.
The cooperation council may validly decide on a matter outside the meetings by the written procedure where both parties are in agreement.
Besluiten van de samenwerkingsraad met betrekking tot een bepaalde zaak kunnen buiten de vergaderingen volgens de schriftelijke pro cedure worden genomen, wanneer beide partijen hiermee instemmen.

Uitslagen: 390, Tijd: 0.5103

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"The cooperation council" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer