THE EUROPEAN SPACE AGENCY IN NEDERLANDS

Vertaling van The European Space Agency in het Nederlands

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0557

het europees ruimteagentschap (209) het europees ruimte-agentschap (77) het europees ruimtevaartagentschap (36) de europese ruimtevaartorganisatie (20) het europese ruimteagentschap (13) het europese ruimtevaartagentschap (7) het europese ruimte-agentschap (6) het european space agency (5) het europees ruimte­agentschap (2)

Voorbeelden van het gebruik van The European Space Agency in een zin en hun vertaling

The european space agency is an essential part of european integration.
Het europees ruimteagentschap is een wezenlijk onderdeel van de europese integratie.
Framework agreement with the european space agency.
Kaderovereenkomst met het europees ruimteagentschap.
The european space agency ESA.
Framework agreement with the european space agency.
Kaderovereenkomst met het europees ruimtevaartagentschap.

Aurora: the european space agency programme for the exploration of the solar system.
Aurora: het programma van het europees ruimteagentschap voor de verkenning van het zonnestelsel.
The commission and the european space agency shall each have 30 votes.
De commissie en het europees ruimte-agentschap beschikken elk over 30 stemmen.
The european space agency should co-ordinate the implementation of the space component.
Het europees ruimteagentschap moet de uitvoering van de ruimtecomponent coördineren.
ESA, the european space agency.
Its founding members are the european community and the european space agency.
Haar oprichtende leden zijn de europese gemeenschap en het europees ruimte-agentschap.
The role of the european space agency.
De rol van het europese ruimteagentschap.
Security agreement with the european space agency.
Beveiligingsovereenkomst met het europees ruimteagentschap.
The european space agency made a valuable contribution to the latter opinion.
Bij de laatste heeft het europese ruimte-agentschap een belangrijke bijdrage geleverd.
Framework agreement between the european community and the european space agency.
Kaderovereenkomst tussen de europese gemeenschap en het europees ruimteagentschap.
The role of the european space agency.
De rol van het europees ruimteagentschap.
Technical aspects are the responsibility of the european space agency.
De technische aspecten worden aan het europees ruimteagentschap toevertrouwd.
Canada is the only non-european member of the european space agency.
Canada is het enige niet-europese lid van het europees ruimteagentschap.
First meeting of the space councilbetween the european union and the european space agency.
Eerste zitting van de ruimteraad van de europese unie en het europees ruimteagentschap.
GALILEO is a joint initiative by the european union and the european space agency.
GALILEO is een gemeenschappelijk initiatief van de europese unie en het europees ruimteagentschap.
Draft framework agreement between the european community and the european space agency ESA.
Ontwerp-kaderovereenkomst tussen de europese gemeenschap en het europees ruim teagentschap ESA.
Marga janssen, native of belgium, lunar scientist for the european space agency.
Marga janssen, belgische, maanonderzoeker voor het europeese ruimte bureau.
The agreement between the european community and the european space agency is hereby approved on behalf of the community.
De overeenkomst tussen de europese gemeenschap en het europees ruimteagentschap wordt hierbij namens de gemeenschap goedgekeurd.
The commission, the european space agency(ESA) and eurocontrol have already joined forces within the european tripartite group.
Nu al hebben de commissie, het europees ruimte-agentschap( ESA) en eurocontrol hun krachten gebundeld in een europese driepartijengroep.
The development activities maybe entrusted to the european space agency, with technical engagement of relevant european commission services.
De ontwikkelingsactiviteiten kunnen worden toevertrouwd aan het europees ruimteagentschap, met technische betrokkenheid van relevante diensten van de europese commissie.
The project's scope and strategic nature have led the european space agency(ESA) to work jointly with the european union.
Omvang en strategisch karakter van het project brachten het europees ruimtevaartagentschap( ESA) ertoe eendrachtig samen te werken met de europese unie.
The european space agency, strictly for the purposes of research, development and infrastructure roll-out.
Het europees ruimte-agentschap, enkel voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling alsmede voor de installatie van de infrastructuur.
Parliament recognized the european space agency(ESA) as the principal instrument of european cooperation in space matters.
Het parlement erkende het europees ruimteagentschap( ESA) als voornaamste instrument voor de europese samenwerking in de ruimte.
For the first time the commission and the european space agency(ESA) are developing a common approach for the space sector in europe.
Voor de eerste maal ontwikkelen de commissie en het europees ruimtevaartagentschap( ESA) een gemeenschappelijke benadering ten aanzien van de ruimtevaartsector in europa.
Framework agreement between the european community and the european space agency OJ l 261, 6.8.2004, p. 64.
Kaderovereenkomst tussen de europese gemeenschap en het europees ruimteagentschap PB l 261 van 6.8.2004, blz. 64.
The joint undertaking shall conclude with the european space agency an agreement by which.
De gemeenschappelijke onderneming sluit met het europees ruimte-agentschap een overeenkomst, waarin het volgende is bepaald.
The two other main players are the european space agency(hereinafter'ESA') and the european GNSS1 agency hereinafter'the EU agency.
De twee andere hoofdrolspelers zijn de europese ruimtevaartorganisatie( hierna" ESA") en het europese gnss1-agentschap hierna" het eu-agentschap.

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0557

Zie ook


at the european space agency
in het europese ruimteagentschap bij het europese ruimteagentschap het europees ruimte-agentschap
from the european space agency
van het europese ruimteagentschap van de europese ruimtevaartorganisatie
the european space agency has
het europese ruimteagentschap heeft het europees ruimteagentschap is het europees agentschap voor de ruimtevaart heeft
together with the european space agency
samen met het europees ruimtevaartagentschap
cooperation with the european space agency
de samenwerking met het europees ruimtevaartagentschap samenwerking met het europees ruimteagentschap
representative of the european space agency
een vertegenwoordiger van het europees ruimte-agentschap
member states and the european space agency
de lidstaten en het europees ruimteagentschap
framework agreement between the european community and the european space agency
kaderovereenkomst tussen de europese gemeenschap en het europees ruimteagentschap

Woord voor woord vertaling


european
- europese europa european pese medicines/european
space
- de ruimte space de ruimtevaart spatie ruimtevaartgebied
agency
- het agentschap het bureau agency het ECA de organisatie

"The european space agency" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer