THE GOVERNING BOARD IN NEDERLANDS

Vertaling van The Governing Board in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 395, Tijd: 0.0717

Voorbeelden van het gebruik van The Governing Board in een zin en hun vertaling

Tasks of the governing board.
Taken van de raad van bestuur.
Members of the governing board may resign at any moment.
Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde terugtreden.
All opinions shall be communicated to the governing board.
Alle adviezen worden aan de raad van bestuur meegedeeld.
The secretary of the governing board shall be the executive director.
De secretaris van de raad van bestuur is de uitvoerend directeur.

The governing board, and.
De raad van bestuur en.
Exceptions shall be approved by the governing board.
Uitzonderingen worden door de raad van bestuur goedgekeurd.
Powers of the governing board.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
Duties of the governing board and its members.
Taken van de raad van bestuur en van de bestuursleden.
Functioning of the governing board.
Werkwijze van de raad van bestuur.
The report shall also be forwarded to the centre and to the governing board.
Dit verslag wordt eveneens aan het centrum en aan de raad van bestuur toegezonden.
The governing board.
Raad van bestuur.
The number of representatives on the governing board is limited to fifteen;
Het aantal vertegenwoordigers in de raad van bestuur wordt teruggebracht tot vijftien;
The term of office of members of the governing board shall be three years.
De ambtstermijn van de leden van de raad van bestuur bedraagt drie jaar.
Take any decisions delegated to it by the governing board.
Neemt alle besluiten die de raad van bestuur gedelegeerd heeft.
All opinions shall be communicated to the governing board.
Alle adviezen worden aan de raad van bestuur meegedeeld. deeld.
The number of members of the governing board.
Het aantal leden van de raad van bestuur;
Prepare the meetings of the governing board;
Bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor;
Carlo de medici, welcome to the governing board of the medici bank.
Carlo de medici, van harte welkom in het bestuur van de medici bank.
Until the governing board has adopted its own rules of procedure the meetings shall be convened by the commission.
Totdat de raad van bestuur zijn eigen reglement van orde heeft aangenomen, worden de vergaderingen bijeengeroepen door de commissie.
Submit to the governing board the annual and multi-annual research activities plan and the corresponding expenditure estimates;
Het voorleggen aan de raad van bestuur van de eenjarige en meerjarige plannen voor onderzoeksactiviteiten en de overeenkomstige uitgavenramingen;
The governing board shall, in agreement with the commission, adopt the appropriate implementing rules.';
De raad van bestuur stelt in overeenstemming met de commissie passende uitvoeringsbepalingen vast.";
The governing board may adopt provisions to allow experts from members to be seconded to the ARTEMIS joint undertaking.
De raad van bestuur kan bepalingen vaststellen om het mogelijk te maken dat deskundigen uit de lidstaten worden gedetacheerd naar de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS.
The governing board may adopt provisions to allow experts from members to be seconded to the ENIAC joint undertaking.
De raad van bestuur kan bepalingen vaststellen om het mogelijk te maken dat deskundigen uit de lidstaten worden gedetacheerd naar de gemeenschappelijke onderneming ENIAC.
The governing board shall inform the european parliament about its intention to extend the Director's term of office.
De raad van bestuur stelt het europees parlement in kennis van zijn voornemen om de ambtstermijn van de directeur te verlengen.
The executive bodies of the FCH joint undertaking shall be the governing board and the programme office.
De uitvoerende organen van de gemeenschappelijke onderneming FCH zijn de raad van bestuur en het programmabureau.
The financial regulation of the ARTEMIS joint undertaking shall be adopted by the governing board.
Het financieel reglement van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Uitslagen: 395, Tijd: 0.0717

Woord voor woord vertaling


governing
- bestuur regelen beheersen governing regeren
board
- de raad boord het bestuur board het bord

"The governing board" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer