THE MODERNIZATION IN NEDERLANDS

Vertaling van The Modernization in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0545

de modernisering (286) moderniseren (5) de modernisatie (4) de mo­dernisering (3)

Voorbeelden van het gebruik van The Modernization in een zin en hun vertaling

Implementation of measures intended to promote the modernization of production and processing structures.
Tenuitvoerlegging van maatregelen om de modernisering van de produktie- en de verwerkingsstructuur te bevorderen.
In order to promote the modernization of work organization and forms of work.
Teneinde de modernisering van de arbeidsorganisatie en de arbeidsvormen te stimuleren.
ECU 40 million for the modernization of the telephone network.
G 40 miljoen ecu werd toegekend voor de mo­dernisering van het telefoonnet.
Aids for the modernization of farms;
Steun voor de modernisering van landbouwbedrijven;

But with the modernization to the cities, industry can thrive.
Maar met de modernisering van de steden, kan de industrie gedijen.
Irish pounds for the modernization of 2 fishing vessels.
Ierse pond voor de modernisering van 2 vissersboten.
Poland agreement on the modernization of the oil sector.
Polen- akkoord over de modernisering van de oliesector.
The application of new technologies for the modernization of industry 4.1.
Toepassing van nieuwe technologieën bij de modernisering van de industrie 4.1.
SIMC: aid scheme for the modernization of commerce.
SIMC: steunregeling voor de modernisering van de handel.
Subject: specific programme for the modernization of the portuguese textile and clothing industry.
Betreft: speciaal programma voor de modernisering van de portugesetextiel- en kledingindustrie.
All of these laid a solid foundation for the modernization of wuhan.
Dit alles vormde een stevige basis voor de modernisering van wuhan.
EEC: council directive of 17 april 1972 on the modernization of farms.
EEG: richtlijn van de raad van 17 april 1972 betreffende de modernisering van landbouwbedrijven.
Council directive 72/159/EEC of 17 april 1972 on the modernization of farms.
Richtlijn 72/159 van de raad van 17 april 1972 betreffende de modernisering van de landbouwbedrijven.
Application of the new technologies to the modernization of industrial sectors.
Toepassing van nieuwe technieken bij de modernisering van industriesectoren.
PHARE also contributes ECU 1.5 million to the modernization of the border station malaszewicze-terespol.
PHARE draagt ook 1,5 miljoen ecu bij aan de modernisering van het grensstation malaszewicze-terespol.
The community initiative on the modernization of the textile and clothing industry of portugal.
Communautaire initiatieven met betrekking tot de modernisering van de textiel- en kledingindustrie in portugal.
The modernization of the CELEX production process;
Modernisering van de celex-produktieketen;
With respect to the modernization of olive cultivation and olive-oil extraction.
Modernisering van de olijventeelt en van de verwerkende industrie.
The modernization and improvement of infrastructure with the support of a european infrastructure fund.
Modernisering en verbetering van de infrastructuur met steun uit een eg-infrastructuurfonds;
The modernization of agro-food industries;
Modernisering van de agro-voedselindustrie;
Member states may take measures to promote the modernization of fishing vessels.
De lid-staten kunnen maatregelen voor de modernisering van vissersvaartuigen nemen.
The keeping of accounts in connection with the modernization of farms see part II.
Het voeren van een boekhouding in het kader van de modernisering van de landbouwbedrijven.
We must move forward together towards the modernization of our economies.
Wij moeten altijd samen vooruitgaan op de weg van de modernisering van onze economieën.
Saxony: measures to encourage the modernization of far-processingplants.
SAKSEN: STEUNMAATREGELEN VOOR DE MODERNISERING VAN VETTEN VERWERKENDE BEDRIJVEN.
Saxony: measures to encourage the modernization of fat-pro-cessing plants.
SAKSEN: MAATREGELEN VOOR DE MODERNISERING VAN VETTEN VERWERKENDE BEDRIJVEN.
Council directive no. 72/159/EEC of 17 april 1972 on the modernization of farms.
Richtlijn nr. 72/159/EEG van 17 april 1972 betreffende de modernise­ring van landbouwbedrijven;
For these reasons the modernization of professional services should be seen as part of the lisbon agenda.
Wegens die redenen dient de modernisering van de professionele diensten te worden beschouwd als een onderdeel van de lissabon-agenda.
This category includes aid for the modernization of the textile industry and for conversion within this sector.
Deze categorie omvat de steunmaatregelen voor de modernisering van de textielsector, alsmede voor de omschakeling binnen deze sector.
personnel contribute to the growth of productivity which, in turn, aids competitive ness and furthers the modernization of industry.
personeel de produktiviteit ver hoogt, wat op zijn beurt weer de concurrentiepositie verbetert en de industrie helpt moderniseren.
Industry and services: measures concerning the modernization and diversification of small and mediumsized firms.
Industrie en dienstverlening: maatregelen met betrekking tot de modernisering en de diversificatie van kleine en middelgrote ondernemingen.

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0545

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"The modernization" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer