THE THIRD INDENT IN NEDERLANDS

Vertaling van The Third Indent in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0473

derde streepje (273) derde gedachtestreepje (5) derde alinea (4)

Voorbeelden van het gebruik van The Third Indent in een zin en hun vertaling

In article 1, the third indent is replaced by the following.
Artikel 1, derde streepje, komt als volgt te luiden.
Modify the third indent.
Derde streepje wijzigen.
The third indent of article 12(2) is replaced by the following.
Artikel 12, lid 2, derde streepje, wordt als volgt gelezen.
The third indent of point 2 in annex i is replaced by the following.
Punt 2, derde streepje van bijlagei wordt vervangen door.

In article 15(3) the third indent shall be deleted.
Artikel 15, lid 3, derde streepje, wordt geschrapt;
Ii the following is inserted as the third indent.
Ii wordt het volgende streepje als derde streepje ingevoegd.
The third indent of article 7(1) is replaced by the following.
Artikel 7, lid 1, derde streepje, wordt vervangen door.
The third indent of paragraph 1 of article 2 is replaced by the following.
Artikel 2, lid 1, derde streepje, wordt gelezen.
The third indent of article 1 is replaced by the following.
Het derde streepje van artikel 1 wordt gelezen.
After the third indent of the preamble-Amendment no 36/rev.
Na het 3e streepje van de preambule- amendement nr. 36/rev.
The third indent of article 1 is replaced by the following words.
In artikel 1 wordt het derde streepje vervangen door.
Ii the third indent is replaced by the following.
Ii de derde alinea wordt vervangen door.
In the first subparagraph, the third indent is replaced by the following.
In de eerste alinea het derde streepje vervangen door.
In the third indent, the following phrase is added.
Wordt het derde streepje aangevuld met de woorden.
Not reproduced; addition of a clarification in the third indent.
Niet overgenomen; toevoeging van een derde streepje bij wijze van verduidelijking.
The third indent, relating to estonia, is amended as follows.
Het derde streepje, dat betrekking heeft op estland, wordt als volgt gewijzigd.
In objective 1.3.1, the third indent is replaced by the following.
In doelstelling1.3.1 wordt het derde streepje vervangen door.
In point D1, the third indent is replaced by.
Puntd 1, derde alinea, wordt vervangen door.
Delete the third indent.
Het derde streepje te schrappen.
Materials balance sheet": should be added to the third indent.
Achter het derde gedachtenstreepje dient het begrip" stofstroomregistratie" te worden toegevoegd.
The third indent of point(b) is deleted.
In punt b wordt het derde streepje geschrapt.
Insert a third sentence in the third indent of the introduction as follows.
Toevoeging van een derde zin in de derde alinea van de inleiding.
In paragraph 4, first subparagraph, the third indent is deleted.
In lid 4, eerste alinea, komt het derde streepje te vervallen.
In objective 5.1, a new indent is inserted after the third indent as follows.
In doelstelling 5.1 wordt een nieuw streepje toegevoegd na het derde streepje.
In the third indent of article 1,'ECU 3,8' is replaced by'ECU 4,589.
In artikel 1, derde streepje, wordt het bedrag"3,8 ecu" vervangen door het bedrag" 4,589 ecu.
In article 1(4) of regulation(EC) no 2931/95 the third indent is replaced by.
Artikel 1, punt 4, derde streepje, van verordening( EG) nr.2931/95 wordt vervangen door.
In the first line of the third indent replace the word'Commission' by'the governments of the ■Member states.
In paragraaf 34, derde alinea, eerste regel wordt het woord„ commissie" vervangen door„ de regeringen der lid-staten.
In the third indent of article 44,"ecus" is replaced by"euros.
In artikel 44, derde streepje, wordt het woord" ECU" vervangen door het woord" euro.
In paragraph 11(c), the third indent is replaced by the following.
Lid 11, onderc, derde streepje, komt als volgt te luiden.
In the third indent of paragraph 2 the words"IgM and" are deleted.
In lid 2, derde streepje, worden de woorden" igm en" geschrapt.

Uitslagen: 406, Tijd: 0.0473

Woord voor woord vertaling


third
- derde de derde derden drie
indent
- streepje gedachtestreepje alinea gedachtenstreepje inspringen

S Synoniemen van "the third indent"


"The third indent" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer