THEIR EMPLOYEES IN NEDERLANDS

Vertaling van Their Employees in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0913

hun werknemers (309) hun personeel (20) hun medewerkers (14) hun personeelsleden (5)

Voorbeelden van het gebruik van Their Employees in een zin en hun vertaling

I hope they overpay their employees as much as they overcharge their customers.
Ik hoop dat ze hun werknemers net zoveel betalen als ze hun klanten laten betalen.
They treat their employees well.
Ze behandelen hun personeel goed.
Companies can give their employees and customers more control or less.
Bedrijven kunnen hun werknemers en klanten meer of minder controle geven.
Where fortune 500 companies send their employees to build teamwork skills.
Waar grote bedrijven hun medewerkers heen sturen om aan teamwork te werken.

They were good to their employees, more generous then they needed to be.
Ze waren goed voor hun werknemers. guller dan noodzakelijk was.
Pimps usually sleep with their employees. yes, they do.
Pooiers doen 't vaak met hun personeel.
Killtown records just fired 80% of their employees.
Killtown records net ontslagen 80% van hun werknemers.
Possibly to keep him quiet about their employees' war crimes in afghanistan.
Mogelijk om hem over oorlogsmisdaden te laten zwijgen van hun medewerkers in afghanistan.
There's no older-model corollas for the residents or their employees.
Er is geen oud model corolla van de bewoners of hun personeel.
We have background checks on all their employees.
We hebben al hun medewerkers gecheckt.
Companies are reliant on their employees.
Bedrijven zijn afhankelijk van hun werknemers.
They're administering them, giving mandatory supplements to all their employees.
Ze dienen ze toe. ze geven verplichte supplementen aan al hun medewerkers.
I went to go run a background check on their employees and was turned away.
Ik ging om te gaan lopen een antecedentenonderzoek hun werknemers en werd afgewend.
Employers should be encouraged to arrange education and training for their employees.
Werkgevers moeten aangemoedigd worden opleiding en training voor hun werknemers te regelen.
Companies are losing control of their customers and their employees.
Bedrijven verliezen controle over hun klanten en hun medewerkers.
They take care of their employees.
Ze zorgen voor hun werknemers.
You're my boss, and bosses shouldn't sleep with their employees.
Jij bent mijn baas en bazen moeten niet naar bed gaan met hun werknemers.
I got a list of their employees.
Ik heb een lijst van hun werknemers.
At present, it is the firms which finance the training of their employees.
Op dit moment zijn het de ondernemingen die de opleiding van hun werknemers financieren.
The sordid details of their employees' lives?
Vunzige details uit het leven van hun werknemers?
The gregs believe in looking after their employees.
De gregs zorgen voor hun werknemers.
I'm not one of their employees.
Ik ben niet een van hun merknemers.
Encouraging adaptability of businesses and their employees.
BEVORDERING VAN HET AANPASSINGSVERMOGEN VAN DE ONDERNEMINGEN EN VAN HUN WERKNEMERS.
Encouraging adaptability of businesses and their employees.
HET AANMOEDIGEN VAN HET AANPASSINGSVERMOGEN VAN DE ONDERNEMINGEN EN VAN HUN WERKNEMERS.
Encouraging adaptability of businesses and their employees.
Bevordering van het aanpassingsvermogen van ondernemingen en de werknemers daarvan.
No, bureau doesn't have blood samples on their employees, not yet anyway.
Nee, bureau heeft geen bloedmonsters op hun werknemers, nog niet in ieder geval.
Methods enabling companies and their employees to evaluate and to improve the level of protection;
De methoden waarmee de ondernemingen en hun personeel het niveau van de bescherming kunnen evalueren en verbeteren;
They send their employees to some pretty dangerous places and terran specializes in anti-kidnapping protocols;
Ze sturen hun werknemers naar behoorlijk gevaarlijke plekken en terran specialiseert zich in anti-kidnapping protocolen.
Housing companies can provide training to their employees for this purpose or employ staff with an immigrant background.
Woningbouwverenigingen kunnen hun medewerkers voor dit doel opleiden of medewerkers met een immigratieachtergrond in dienst nemen.
Participating companies undertake to evaluate voluntarycontributions by their employees in their annual performance reviews.
De deelnemende bedrijven verplichten zich ertoede vrijwillige bijdragen van hun werknemers in hun jaarlijkse prestatiebeoordelingen te beoordelen.

Uitslagen: 394, Tijd: 0.0913

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer