THESE PRIORITIES IN NEDERLANDS

Vertaling van These Priorities in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0437

deze prioriteiten (205) van deze prioriteiten (13) deze prioritaire (3)

Voorbeelden van het gebruik van These Priorities in een zin en hun vertaling

These priorities lead to some very concrete pointers for action.
Deze prioriteiten leiden tot enkele zeer concrete suggesties voor actie.
These priorities were endorsed by the council on 27 october.
Deze prioriteiten werden door de raad op 27 oktober goedgekeurd.
Deadlines where appropriate to achieve these priorities should also be set.
Zo nodig zouden termijnen voor het verwezenlijken van deze prioriteiten moeten worden vastgesteld.
These priorities differ from country to country.
Deze prioriteiten verschillen van land tot land.

These priorities group together operations and define criteria for the selection of projects.
Deze prioriteiten groeperen de operaties en definiëren criteria voor de selectie van projecten.
These priorities were largely confirmed by the evaluation of the MEDIA II programme.
Deze prioriteiten zijn in grote lijnen bevestigd door de evaluatie van het MEDIA ii-programma.
These priorities are.
Deze prioriteiten zijn.
These priorities included.
Deze prioriteiten omvatten.
Each of these priorities is inter-related with the others.
Elk van deze prioriteiten is nauw verweven met de overige.
These priorities must be focused to reflect the new challenges lying ahead.
Deze prioriteiten dienen een gerichte afspiegeling te zijn van de nieuwe uitdagingen die voor ons liggen.
These priorities vary from country to country.
Deze prioriteiten verschillen van land tot land.
I shall now encapsulate four of these priorities.
Ik zal nu vier van deze prioriteiten samenvatten.
A small insect would reverse these priorities.
Een klein insect zou deze prioriteiten omkeren.
The general assembly as a whole has spoken in favor of these priorities.
De algemene vergadering in haar geheel heeft zich uitgesproken ten gunste van deze prioriteiten.
These priorities will be put into effect by the end of 2013 at the latest.
Van deze prioriteiten zal ten laatste eind 2013 werk worden gemaakt.
The new cohesion policy programmes put particular emphasis on these priorities.
De nieuwe programma's van het cohesiebeleid leggen een bijzondere nadruk op deze prioriteiten.
These priorities include, where appropriate, specific EU initiatives for partnerships.
Die prioriteiten omvatten, waar nodig, specifieke eu-initiatieven voor partnerschappen.
For the year 1995, ECU 85 million was allocated to support these priorities.
Voor het jaar 1995 werd ter ondersteuning van deze prioriteiten 85 miljoen ECU toegekend.
With its proposal adopted today, the commission has delivered on these priorities.
Met het vandaag aangenomen voorstel heeft de commissie werk gemaakt van deze prioriteiten.
The integrated guidelines are a direct reflection of these priorities at european level.
De geïntegreerde richtsnoeren zijn de rechtstreekse vertaling van deze prioriteiten op europees niveau.
These priorities ought to be the focus of our efforts in 2006.
Op deze prioriteiten zouden wij onze inspanningen in 2006 moeten toespitsen.
The Commission's proposals for the financial perspectives reflect these priorities.
De voorstellen van de commissie voor de financiële vooruitzichten weerspiegelen deze prioriteiten.
We respect these priorities of the people of haiti.
Wij respecteren deze haïtiaanse prioriteiten.
These priorities have been fully upheld in this package of measures.
In het maatregelenpakket zijn deze prioriteiten volledig overeind gebleven.
In the voting i supported the amendments that spoke of these priorities.
Bij de stemming heb ik de amendementen gesteund waarin deze prioriteiten zijn genoemd.
AGREE the following common objectives for developing these priorities.
KOMEN de volgende gemeenschappelijke doelstellingen ter ontwikkeling van deze prioriteiten OVEREEN.
The commission agrees with these priorities.
De commissie stemt in met deze prioriteiten.
We will not present proposals that do not contribute to these priorities.
Wij zullen geen voorstellen indienen die geen bijdrage leveren aan deze prioriteiten.
The commission confirms its intention to work to these priorities.
De commissie bevestigt haar voornemen om deze prioriteiten uit te voeren.
The EESC endorses these priorities.
Het EESC steunt deze prioriteiten.

Uitslagen: 409, Tijd: 0.0437

Woord voor woord vertaling


these
- deze die dergelijke dezer dezen
priorities
- de prioriteiten prioriteiten prioritaire prioriteit prioritair

S Synoniemen van "these priorities"


this prioritisation

"These priorities" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer